งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเป็นประจำ และจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร โดยนำ แผนพัฒนาการเกษตรบรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ประธานคณะกรรมการศูนย์ ให้การ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริม การเกษตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมเป็นประจำ และจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร โดยนำ แผนพัฒนาการเกษตรบรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ประธานคณะกรรมการศูนย์ ให้การ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริม การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ศูนย์มีแผนการปฏิบัติงานและมีแผนการ ถ่ายทอดความรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่ สำคัญ ได้แก่ ศูนย์มีแผนการปฏิบัติงานและมีแผนการ ถ่ายทอดความรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่ สำคัญ ได้แก่ โครงการอยู่ดีมีสุข ปี 2550 งบประมาณ 690,000 บาท โครงการอยู่ดีมีสุข ปี 2550 งบประมาณ 690,000 บาท โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 งบประมาณ 2,500,000 บาท โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2551 งบประมาณ 2,500,000 บาท

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การทำปุ๋ย น้ำชีวภาพ การทำซอสพริก ฯลฯ ชื่อกิจกรรม การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน, การ ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การทำซอสพริก / หนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม การทำซอสพริก / หนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม สถานที่ตั้ง 21 หมู่ 1, 82 หมู่ 2, 35 หมู่ 5 ต. มาบโป่ง อ. พานทอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน ซอส พริก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน ซอส พริก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพขั้นตอนและวิธีการ จัดประชุมชี้แจงโครงการ / กิจกรรม, รวบรวมสมาชิก / จัดตั้งกลุ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการ / กิจกรรม, จัดประชุม / ถ่ายทอดความรู้, ติดตาม / นิเทศงาน, ประเมินผลการดำเนินงาน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน สถานที่ตั้ง 21 หมู่ที่ 1 ต. มาบโป่ง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชัยยา มงคลศิลป์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำ เชื้อเห็ดและการเพาะเห็ด ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำ เชื้อเห็ดและการเพาะเห็ด

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การเพาะเห็ดฟางใน โรงเรือน การเพาะเห็ดฟางใน โรงเรือน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การผลิตพืชแบบผสมผสาน การวางระบบการให้น้ำในแปลง พืช และการใช้ปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพในแปลงพืชผัก ตาม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม / ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง การผลิตพืชแบบผสมผสาน การวางระบบการให้น้ำในแปลง พืช และการใช้ปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพในแปลงพืชผัก ตาม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม / ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมาบโป่ง อำเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google