งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจ ภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของ การผลิต การจำหน่ายทั้งในและ ส่งออกต่างประเทศ ในมุมมอง ของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจ ภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของ การผลิต การจำหน่ายทั้งในและ ส่งออกต่างประเทศ ในมุมมอง ของภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจ ภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของ การผลิต การจำหน่ายทั้งในและ ส่งออกต่างประเทศ ในมุมมอง ของภาครัฐ

2 - นโยบายและยุทธศาสตร์การ วิจัย สวพ.8 - ภาพโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาพืช สวพ.8 - ภาพแผนการวิจัยและพัฒนาพืช สวพ.8

3

4

5 - ขยายผล - ศึกษา - ทดลอง

6 - รวบรวม - เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน

7 3. พัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน - บูรณาการ - ทำแผนพัฒนา - สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร - พัฒนาการผลิต การแปรรูป และมาตรฐานสินค้า

8 - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยจากสารพิษ - ควบคุมมาตรฐานการผลิต สินค้าเกษตรให้ปลอดภัย จากสารพิษ 4. พัฒนาการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

9 - ขยายพันธุ์ - ปรับปรุง คุณภาพ 5. วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่

10 6. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต - กระจายพันธุ์ดี - ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

11 7. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร - สนับสนุนเอกชนเพิ่มการผลิตพืชพันธุ์ดี - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการในแปลงเพาะปลูก

12 8. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม - สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันเกษตรกร

13 9. เพิ่มศักยภาพการจัดการตลาด - สร้างเครือข่าย การตลาด

14 10. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพ - แปรรูป

15 11. เพิ่มโอกาสและ ความสามารถในการ ประกอบอาชีพ - ฝึกอบรมและสร้าง เครือข่ายสารสนเทศ และการเกษตร

16 12. พัฒนางานท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

17 ปัญหาการผลิตพืชในภาคใต้ตอนล่าง

18 สถานการณ์การผลิตพืช

19 การผลิตไม้ผล 1. ปริมาณการผลิต พืชที่มีพื้นที่ปลูก เกินล้านไร่ กลุ่มที่มีพื้นที่ปลูก เกินแสนไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก 10,000-70,000 ไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก 1,000- 9, 000 ไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก น้อยกว่า 1,000 ไร่

20 2. มูลค่าผลผลิต พืชที่มีมูลค่ารายได้เกินหมื่นล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ เกินพันล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ 500-900 ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ 100-300 ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ 50-95 ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ 10-42 ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้น้อยกว่า 10 ล้าน บาท

21 มูลค่าผลผลิตต่อไร่ พืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่เกินแสนบาท / ไร่ กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ 20,000- 70,000 บาท / ไร่ กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ 10,000- 20,000 บาท / ไร่ กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 10,000 บาท / ไร่

22 สถานการณ์การผลิตพืชแต่ละ ชนิด ( ตามลำดับมูลค่าผลผลิต ) ยางพารา ลองกอง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวแก่ เงาะ มังคุด ฯลฯ

23


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจ ภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของ การผลิต การจำหน่ายทั้งในและ ส่งออกต่างประเทศ ในมุมมอง ของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google