งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ จัดประชุม คณะกรรมการในทุกๆ เดือน และในแต่ ละเดือนคณะกรรมการจะเข้าร่วมการ ประชุมครบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญและทำ ให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย ศูนย์บริการฯ จัดประชุม คณะกรรมการในทุกๆ เดือน และในแต่ ละเดือนคณะกรรมการจะเข้าร่วมการ ประชุมครบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญและทำ ให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะอาศัยที่ ประชุมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งในการบริหารจัดการได้แบ่งบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ และประมง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะอาศัยที่ ประชุมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งในการบริหารจัดการได้แบ่งบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ และประมง

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรใน พื้นที่ ในเบื้องต้นจะให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับหน้าที่ใน การให้ความรู้ก่อน เนื่องจาก ศูนย์ จะมีคณะกรรมการอยู่ทุกหมู่บ้าน หากขั้นรุนแรงหรือไม่อาจช่วยได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรใน พื้นที่ ในเบื้องต้นจะให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับหน้าที่ใน การให้ความรู้ก่อน เนื่องจาก ศูนย์ จะมีคณะกรรมการอยู่ทุกหมู่บ้าน หากขั้นรุนแรงหรือไม่อาจช่วยได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ได้ดำเนินงานของบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวใต้ ศูนย์ได้ดำเนินงานของบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวใต้

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การสานกระติบข้าวบ้านบุ่ง แก้ว ชื่อกิจกรรม การทำกระติบข้าว สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 5 ต. หนองบัวใต้ อ. ศรีบุญเรือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวจากคล้า กระติบข้าวจากคล้า

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ตัดคล้าที่ปลูกตามบ้านทั่วไปที่ใช้งานได้แล้ว ตัดคล้าที่ปลูกตามบ้านทั่วไปที่ใช้งานได้แล้ว ตัดคล้าความยาว ขนาด 50 เซนติเมตร โดย เอาเฉพาะส่วนนอกของคล้า นำไปตากแดด ให้แห้ง ตัดคล้าความยาว ขนาด 50 เซนติเมตร โดย เอาเฉพาะส่วนนอกของคล้า นำไปตากแดด ให้แห้ง นำคล้าที่ตากแดดมาแช่น้ำก่อนนำไปสาน กระติบตามลวดลายและรูปทรงที่ต้องการ นำคล้าที่ตากแดดมาแช่น้ำก่อนนำไปสาน กระติบตามลวดลายและรูปทรงที่ต้องการ เริ่มต้นโดยนำคล้าที่จักเป็นเส้นเล็กๆ แล้ว โดยเริ่มสานจากฐานข้างในที่เป็นส่วนรองรับ ข้าวก่อน เมื่อได้ความสูงตามต้องการแล้ว ก็ ม้วนเก็บขอบปากด้านบนของกระติบข้าว พักไว้ เริ่มต้นโดยนำคล้าที่จักเป็นเส้นเล็กๆ แล้ว โดยเริ่มสานจากฐานข้างในที่เป็นส่วนรองรับ ข้าวก่อน เมื่อได้ความสูงตามต้องการแล้ว ก็ ม้วนเก็บขอบปากด้านบนของกระติบข้าว พักไว้ จากนั้นเริ่มสานฝาครอบ ( แยกชิ้นต่างหาก กับฐานรอง ) จากนั้นเริ่มสานฝาครอบ ( แยกชิ้นต่างหาก กับฐานรอง ) ทำบ่วงหรือหูของตัวกระติบข้าว และฝา กระติบข้าวจำนวน 4 หู ทำบ่วงหรือหูของตัวกระติบข้าว และฝา กระติบข้าวจำนวน 4 หู

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) เลือกวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นฐาน ส่วนล่างติดกับตัวกระติบข้าว ส่วนมากจะใช้ ส่วนของก้านใบตาล นำมาตัดความยาวตาม ต้องการ วัดความกว้างพอเหมาะตาม ต้องการแล้ว ผ่าให้เป็นแผ่นบางๆ โดยใช้ มีดเหลา นำมาขดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าส่วนล่างของตัว กระติบข้าว แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาประกอบ เลือกวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นฐาน ส่วนล่างติดกับตัวกระติบข้าว ส่วนมากจะใช้ ส่วนของก้านใบตาล นำมาตัดความยาวตาม ต้องการ วัดความกว้างพอเหมาะตาม ต้องการแล้ว ผ่าให้เป็นแผ่นบางๆ โดยใช้ มีดเหลา นำมาขดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าส่วนล่างของตัว กระติบข้าว แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาประกอบ นำฐานวงกลมของก้านใบตาลที่ตากแห้งสนิท แล้ว นำมาเย็บด้วยเชือกไนล่อน ติดกับขอบ ด้านล่างของตัวกระติบข้าว ( เย็บให้แน่น ) หลังจากทำฐานกระติบข้าวเสร็จแล้ว ใช้ สว่านหรือเหล็กไนเจาะในส่วนที่เป็นฐาน กระติบข้าว ทั้ง 2 ด้าน ให้เท่ากัน เพื่อร้อย เชือกผ่านรูที่เจาะไปยังบ่วงหรือหูบนตัวและ ฝาที่ทำไว้แล้ว นำฐานวงกลมของก้านใบตาลที่ตากแห้งสนิท แล้ว นำมาเย็บด้วยเชือกไนล่อน ติดกับขอบ ด้านล่างของตัวกระติบข้าว ( เย็บให้แน่น ) หลังจากทำฐานกระติบข้าวเสร็จแล้ว ใช้ สว่านหรือเหล็กไนเจาะในส่วนที่เป็นฐาน กระติบข้าว ทั้ง 2 ด้าน ให้เท่ากัน เพื่อร้อย เชือกผ่านรูที่เจาะไปยังบ่วงหรือหูบนตัวและ ฝาที่ทำไว้แล้ว

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเสี่ยน ต. หนองบัวใต้ อ. ศรี บุญเรือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเซี่ยน บุญพรหม ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เกษตรกร และเป็นผู้ที่สามารถผสม และหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่างๆ ได้

8 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ให้ความรู้เรื่องการทำหัวเชื้อสูตร ต่างๆ และวิธีการทำ ให้ความรู้เรื่องการทำหัวเชื้อสูตร ต่างๆ และวิธีการทำ

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ ภายในศูนย์มี เอกสารวิชาการ สื่อต่างๆ ที่ เกษตรกรสามารถค้นหาความรู้ได้ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ศูนย์บริการฯ ภายในศูนย์มี เอกสารวิชาการ สื่อต่างๆ ที่ เกษตรกรสามารถค้นหาความรู้ได้ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google