งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ จัดประชุมคณะกรรมการในทุกๆ เดือน และในแต่ละเดือนคณะกรรมการจะเข้าร่วมการประชุมครบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญและทำให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะอาศัยที่ประชุมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งในการบริหารจัดการได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนัด ได้แก่ ด้านพืช ด้านสัตว์ และประมง

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ในเบื้องต้นจะให้คณะกรรมการศูนย์ฯ รับหน้าที่ในการให้ความรู้ก่อน เนื่องจาก ศูนย์จะมีคณะกรรมการอยู่ทุกหมู่บ้าน หากขั้นรุนแรงหรือไม่อาจช่วยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ได้ดำเนินงานของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การสานกระติบข้าวบ้านบุ่งแก้ว ชื่อกิจกรรม การทำกระติบข้าว สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ กระติบข้าวจากคล้า

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ตัดคล้าที่ปลูกตามบ้านทั่วไปที่ใช้งานได้แล้ว ตัดคล้าความยาว ขนาด 50 เซนติเมตร โดยเอาเฉพาะส่วนนอกของคล้า นำไปตากแดดให้แห้ง นำคล้าที่ตากแดดมาแช่น้ำก่อนนำไปสานกระติบตามลวดลายและรูปทรงที่ต้องการ เริ่มต้นโดยนำคล้าที่จักเป็นเส้นเล็กๆ แล้ว โดยเริ่มสานจากฐานข้างในที่เป็นส่วนรองรับข้าวก่อน เมื่อได้ความสูงตามต้องการแล้ว ก็ม้วนเก็บขอบปากด้านบนของกระติบข้าว พักไว้ จากนั้นเริ่มสานฝาครอบ (แยกชิ้นต่างหากกับฐานรอง) ทำบ่วงหรือหูของตัวกระติบข้าว และฝากระติบข้าวจำนวน 4 หู

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
เลือกวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนำมาเป็นฐานส่วนล่างติดกับตัวกระติบข้าว ส่วนมากจะใช้ส่วนของก้านใบตาล นำมาตัดความยาวตามต้องการ วัดความกว้างพอเหมาะตามต้องการแล้ว ผ่าให้เป็นแผ่นบางๆ โดยใช้มีดเหลา นำมาขดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าส่วนล่างของตัวกระติบข้าว แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาประกอบ นำฐานวงกลมของก้านใบตาลที่ตากแห้งสนิทแล้ว นำมาเย็บด้วยเชือกไนล่อน ติดกับขอบด้านล่างของตัวกระติบข้าว (เย็บให้แน่น) หลังจากทำฐานกระติบข้าวเสร็จแล้ว ใช้สว่านหรือเหล็กไนเจาะในส่วนที่เป็นฐานกระติบข้าว ทั้ง 2 ด้าน ให้เท่ากัน เพื่อร้อยเชือกผ่านรูที่เจาะไปยังบ่วงหรือหูบนตัวและฝาที่ทำไว้แล้ว

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเซี่ยน บุญพรหม ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และเป็นผู้ที่สามารถผสมและหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่างๆ ได้

8 การให้บริการความรู้การเกษตร
ให้ความรู้เรื่องการทำหัวเชื้อสูตรต่างๆ และวิธีการทำ

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ ภายในศูนย์มีเอกสารวิชาการ สื่อต่างๆ ที่เกษตรกรสามารถค้นหาความรู้ได้ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google