งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอน อำเภอปะนา เระ จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอน อำเภอปะนา เระ จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอน อำเภอปะนา เระ จังหวัดปัตตานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือน เพื่อกำหนดแผน ถ่ายทอดความรู้และวางแผน ปฏิบัติงานประจำเดือนของศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือน เพื่อกำหนดแผน ถ่ายทอดความรู้และวางแผน ปฏิบัติงานประจำเดือนของศูนย์ฯ จัดเวทีประชาคม โดยคณะกรรมการ ศูนย์ได้เข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตร 3 ปี จัดเวทีประชาคม โดยคณะกรรมการ ศูนย์ได้เข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตร 3 ปี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อหา ความต้องการจัดทำแผนถ่ายทอด ความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทาง พัฒนาการเกษตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อหา ความต้องการจัดทำแผนถ่ายทอด ความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทาง พัฒนาการเกษตร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศูนย์ให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศูนย์ให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การเกษตรแบบพอเพียง ชื่อกิจกรรม เลี้ยงปลาดุก ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต. ดอน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากใบลาน และกระจูด เช่น กระเป๋าสตรี กล่อง หมอน เสื่อ ฯลฯ ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมเกษตรกรที่ยากจนหรือสนใจเข้าร่วม โครงการ คัดเลือกเกษตรกร 20 ราย ร่วม กิจกรรมในรุ่นที่ 1 คัดเลือกกิจกรรมที่เกษตรกร สนใจและพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม สรุป กิจกรรม ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 20 ราย มี แปลงสำหรับเรียนรู้และศึกษาดูงานจำนวน 2 แปลง พื้นที่ 3 ไร่

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ 2 ต. ดอน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายมะยูโซ๊ะ บากา ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร สามารถเป็นวิทยากรการ บรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิต ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก โดยใช้สารเร่ง EM สามารถเป็นวิทยากรการ บรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิต ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก โดยใช้สารเร่ง EM

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร บริการเฝ้าติดตามเรื่องโรคระบาด ทางการเกษตร เช่น หนอนห่อใบ ข้าว การระบาดของหอยเชอรี่ บริการเฝ้าติดตามเรื่องโรคระบาด ทางการเกษตร เช่น หนอนห่อใบ ข้าว การระบาดของหอยเชอรี่ บริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัย ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม บริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัย ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม บริการด้านปศุสัตว์รวมถึง เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น การ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สัตวบาล ในพื้นที่ บริการด้านปศุสัตว์รวมถึง เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น การ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สัตวบาล ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้าน การเกษตร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้าน การเกษตร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต. ดอน อ. ปะนาเระ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต. ดอน อ. ปะนาเระ โครงการขยายผลฟาร์ม ตัวอย่างบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต. ดอน อ. ปะนาเระ โครงการขยายผลฟาร์ม ตัวอย่างบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต. ดอน อ. ปะนาเระ กิจกรรมทำปลาส้มบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต. ดอน กิจกรรมทำปลาส้มบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต. ดอน อ. ปะนาเระ อ. ปะนาเระ

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอน อำเภอปะนา เระ จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google