งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประจำเดือน เพื่อกำหนดแผนถ่ายทอดความรู้และวางแผนปฏิบัติงานประจำเดือนของศูนย์ฯ จัดเวทีประชาคม โดยคณะกรรมการศูนย์ได้เข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการเกษตร 3 ปี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อหาความต้องการจัดทำแผนถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการเกษตร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่อง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การเกษตรแบบพอเพียง ชื่อกิจกรรม เลี้ยงปลาดุก ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.ดอน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากใบลานและกระจูด เช่น กระเป๋าสตรี กล่อง หมอน เสื่อ ฯลฯ ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมเกษตรกรที่ยากจนหรือสนใจเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกเกษตรกร 20 ราย ร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 1 คัดเลือกกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจและพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม สรุปกิจกรรม ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 20 ราย มีแปลงสำหรับเรียนรู้และศึกษาดูงานจำนวน 2 แปลง พื้นที่ 3 ไร่

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ต.ดอน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายมะยูโซ๊ะ บากา ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถเป็นวิทยากรการบรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมัก โดยใช้สารเร่ง EM

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
บริการเฝ้าติดตามเรื่องโรคระบาดทางการเกษตร เช่น หนอนห่อใบข้าว การระบาดของหอยเชอรี่ บริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม บริการด้านปศุสัตว์รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น การประสานงานกับเจ้าหน้าที่สัตวบาลในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านการเกษตร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต.ดอน อ.ปะนาเระ กิจกรรมทำปลาส้มบ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ต.ดอน อ.ปะนาเระ

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google