งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการ ดำเนินงานส่งเสริม ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ถนนใด ๆ ก็ไม่ใช่ถนนที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการ ดำเนินงานส่งเสริม ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ถนนใด ๆ ก็ไม่ใช่ถนนที่ถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการ ดำเนินงานส่งเสริม ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ถนนใด ๆ ก็ไม่ใช่ถนนที่ถูกต้อง

2 กลวิธีที่สำคัญที่จะช่วยให้มีการนำเอา นโยบายที่กำหนดไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้ เกิดผล คือ การกำหนดให้หน่วยรองลงไป จัดทำแผนขึ้น – โครงการประมงอาสา – โครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง – โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก – โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

3 กระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ นำมาประกอบการพิจารณา กำหนด วัตถุประสงค์และกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสนับสนุนและการติดตามผล ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ การวางแผน

4 ใครเป็นผู้วางแผน หน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน หน่วยงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ บุคคล

5 เมื่อไรจะวางแผน จัดตั้งหน่วยงานใหม่ โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

6 การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ตามความต้องการของหน่วยเหนือ วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางวิชาการที่จะ นำมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์สภาพการณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

7 การกำหนดวัตถุประสงค์ สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จังหวัดเชียงราย ปลาตาย คุณภาพน้ำ ?? โรค ??

8 การกำหนดแผนปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ กำหนดตัวผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา การประสานงาน การติดตามประเมินผล

9 การปฏิบัติงานตามแผน

10 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา ดุกในบ่อซิเมนต์ น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ดี ไม่เพียงพอ การเพิ่มโปรตีนเพื่อการบริโภค คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ติดตามผล ชี้แนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา

11 การติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการ ดำเนินงานส่งเสริม ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ถนนใด ๆ ก็ไม่ใช่ถนนที่ถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google