งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น นำเสนอโดย... นายสุเทพ โสมภีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 ว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น นำเสนอโดย... นายสุเทพ โสมภีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 ว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น นำเสนอโดย... นายสุเทพ โสมภีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 ว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิต ไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร โทร. 0-2579-3816 โทรสาร. 0-2579-2622 e- mail: susompee@hotmail.com

2 เขตที่ 2 จังหวัด ราชบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ 2 จังหวัด ราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน ) จังหวัด สมุทรสาคร  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขัน ธ์  นครปฐม

3 จ. ระยอง เขตที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน )  ฉะเชิงเทรา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  สระบุรี  ลพบุรี  นนทบุรี  กรุงเทพมหานคร จ. ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  จันทบุรี  ตราด  สมุทรปราก าร  นครนายก

4 เขตที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ 4 จังหวัด ขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน ) จ. เลย จ. ยโสธร จ. นครราชสีม า  เลย  ขอนแก่น  หนองคาย  หนองบัว ลำภู  ชัยภูมิ  อุดรธานี  ยโสธร  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  สกลนคร  ร้อยเอ็ด  นครพนม  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  สุรินทร์

5 เขตที่ 5 จังหวัด สงขลา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ 5 จังหวัด สงขลา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน )  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง  นครศรีธรรมรา ช จ. สุ ราษฎร์ ธานี จ. กระบี่  กระบี่  พังงา  ตรัง  พัทลุง  ภูเก็ต จ. ยะลา  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวา ส  สงขลา  สตูล

6 เขตที่ 6 จังหวัด เชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตร เขตที่ 6 จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน )  เชียงราย  พะเยา  สุโขทัย  กำแพงเพช ร  นครสวรรค์  อุทัยธานี จ. เชียงราย จ. เชียงใหม่ จ. น่าน  เชียงใหม่  ลำพูน  แม่ฮ่องสอ น  ลำปาง  ตาก  น่าน  แพร่  อุตรดิต ถ์  พิษณุโล ก  พิจิตร  เพชรบูรณ์

7 บทบาท หน้าที่ 1. ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัย การผลิต และ ให้บริการทางการเกษตรแก่ เกษตรกร 2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร แก่เกษตรกร 3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

8 4. ให้บริการทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อ พัฒนาอาชีพการเกษตร 5. ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึก อาชีพ การผลิตและบริการ ทางการเกษตร 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย บทบาท หน้าที่ ( ต่อ )

9 รายละเอียดและ วิธีปฏิบัติ ภาร กิจ ที่ ถ่าย โอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ เจ้าภาพ ส่วน ราชกา ร อปท. ด้าน การ กระจ าย พันธุ์ 1. รัฐผลิต พันธุ์ดี ให้แก่ อบต. 1.1. สำรวจและ แจ้งปริมาณความ ต้องการทั้งชนิด พันธุ์และปริมาณ ให้ สนง. กษอ./ กษ. จ / เขต / ส่วนกลาง 1.2. ส่วนกลาง พิจารณาและ จัดสรรแจ้ง เขต / ศูนย์ ตามพื้นที่ และขอบเขตที่ กำหนด / /

10 ภาร กิจ ที่ ถ่าย โอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ เจ้าภาพ ส่วน ราชกา ร อปท. 1.3. ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การเกษตร ดำเนินการผลิต / จัดส่งให้ อบต. / 2. อบต. รับพันธุ์ดี นำไปขยาย 2.1 อบต. นำพันธุ์ ดีที่ได้รับนำไป ปลูก สร้างเป็น แปลง ต้นแม่พันธุ์ เพื่อ ขยายพันธุ์ดี สู่เกษตรกร /

11 ภาร กิจ ที่ ถ่าย โอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ เจ้าภาพ ส่วน ราชกา ร อปท. 3. อบต. นำพันธุ์ดี ไปกระจาย ให้แก่ เกษตรกร รายอื่นๆ 3.1. อบต. ขยาย และกระจายพันธุ์ ดี สนับสนุนแก่ เกษตรกร / 4. รัฐให้ คำแนะนำ วิชาการ และ กระจาย พันธุ์ 4.1. สนง. กษอ. / กษจ./ ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการ ขยายพันธุ์พืช และเป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการ /

12 ภาร กิจ ที่ ถ่าย โอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ เจ้าภาพ ส่วน ราชกา ร อปท. 5. กำกับ / ควบคุม / ตรวจสอบ คุณภาพ การผลิต / การ ขยายพันธุ์ ไม้ โดย เลขา ศูนย์ฯ / กษอ./ อบต. 5.1. รายงานผล การดำเนินงาน แจ้งจังหวัด / เขต / กรมฯ ทราบ /

13 เงื่อนไข 1. อบต. ที่มีความ พร้อมที่จะรับโอน 2. อบต. ต้องมี พื้นที่เพียงพอ มีสภาพของดิน และแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการ สร้างแปลงต้นแม่พันธุ์ 3. รัฐเป็น ผู้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเป็น ที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ส่วนค่าใช้จ่ายและการดูแลเป็น ของ อบต.

14 การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น การสร้างแปลง ต้นแม่พันธุ์  พื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พื้นที่ของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล

15


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น นำเสนอโดย... นายสุเทพ โสมภีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 ว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google