งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นำเสนอโดย... นายสุเทพ โสมภีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 7 ว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร

2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม

3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ. ฉะเชิงเทรา จ. ระยอง ฉะเชิงเทรา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก

4 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ. เลย จ. ยโสธร จ. นครราชสีมา เลย ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ อุดรธานี ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์

5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ. สุราษฎร์ธานี จ. กระบี่ จ. ยะลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล

6 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ. เชียงราย จ. เชียงใหม่ จ. น่าน เชียงราย พะเยา สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์

7 บทบาทหน้าที่ 1. ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัย การผลิต และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร 2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร 3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

8 บทบาทหน้าที่ (ต่อ) 4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร 5. ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพ การผลิตและบริการทางการเกษตร 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9 รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ
ภารกิจที่ถ่ายโอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ เจ้าภาพ ส่วนราชการ อปท. ด้านการกระจายพันธุ์ 1. รัฐผลิตพันธุ์ดีให้แก่ อบต. 1.1. สำรวจและแจ้งปริมาณความต้องการทั้งชนิดพันธุ์และปริมาณให้ สนง.กษอ./กษ.จ/เขต/ส่วนกลาง 1.2. ส่วนกลางพิจารณาและจัดสรรแจ้ง เขต/ศูนย์ ตามพื้นที่และขอบเขตที่กำหนด /

10 ภารกิจที่ถ่ายโอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ
เจ้าภาพ ส่วนราชการ อปท. 1.3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดำเนินการผลิต / จัดส่งให้ อบต. / 2. อบต. รับพันธุ์ดีนำไปขยาย 2.1 อบต. นำพันธุ์ดีที่ได้รับนำไปปลูก สร้างเป็นแปลง ต้นแม่พันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์ดี สู่เกษตรกร

11 ภารกิจที่ถ่ายโอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ
เจ้าภาพ ส่วนราชการ อปท. 3. อบต. นำพันธุ์ดีไปกระจายให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ 3.1. อบต. ขยายและกระจายพันธุ์ดี สนับสนุนแก่เกษตรกร / 4. รัฐให้คำแนะนำวิชาการ และกระจายพันธุ์ 4.1. สนง.กษอ. / กษจ./ศูนย์ฯถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

12 ภารกิจที่ถ่ายโอน ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ รายละเอียด / วีธีปฏิบัติ
เจ้าภาพ ส่วนราชการ อปท. 5. กำกับ/ ควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ การผลิต/การขยายพันธุ์ไม้ โดย เลขาศูนย์ฯ /กษอ./ อบต. 5.1. รายงานผลการดำเนินงานแจ้งจังหวัด / เขต/ กรมฯ ทราบ /

13 เงื่อนไข 1. อบต. ที่มีความพร้อมที่จะรับโอน
เงื่อนไข อบต. ที่มีความพร้อมที่จะรับโอน 2. อบต. ต้องมีพื้นที่เพียงพอ มีสภาพของดิน และแหล่งน้ำที่เหมาะสมในการสร้างแปลงต้นแม่พันธุ์ 3. รัฐเป็นผู้สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเป็นที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ส่วนค่าใช้จ่ายและการดูแลเป็นของ อบต.

14 การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การสร้างแปลงต้นแม่พันธุ์ พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google