งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ลักษณะรายงาน 1. เป็นรายงานการระบาดเฉพาะกิจของ เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล หนอนหัว ดำมะพร้าว และแมลงดำหนามมะพร้าว 2. ต้องรายงานทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันพุธ 3. การหยุดรายงานโดยที่ยังมีพื้นที่ระบาดใน สัปดาห์ก่อน จะถือว่าขาดส่งรายงานระบบจะนำ ข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้ามาใส่แทนโดยปริยาย โดยจะถูกบันทึกว่าเป็น record ที่ขาดส่งรายงาน และจังหวัด / อำเภอ ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ ระบบนำมาใส่แทนนั้นด้วยเช่นกัน 4. ข้อมูลการระบาด และการขาดส่งรายงาน จะถูก ประมวลผล และนำเสนอต่อ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตรทุกสัปดาห์ และจะถูกเก็บใน ฐานข้อมูลโดยปริยาย

3 ขั้นตอนและวิธีรายงาน 1. ตำบลดำเนินการตรวจสอบและประเมินพื้นที่ระบาดโดย วิธี RRA แล้วแจ้งอำเภอ 2. อำเภอ บันทึกข้อมูลของทุกตำบลเข้าระบบในคราว เดียวกัน ระหว่างวันจันทร์ จนถึงก่อน 12.30 น. ของวัน พุธ 3. จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง / แก้ไข / ทวงถาม ข้อมูลของอำเภอ และสามารถบันทึกข้อมูลแทนอำเภอได้ ระหว่างวันจันทร์จนถึงก่อน 12.30 น. ของวันพุธ เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้บันทึก ข้อมูลให้ทันก่อนเวลา 12.30 น. ของวันพุธ 4. หลัง 12.30 น. ของวันพุธ ระบบจะปิด ไม่ให้มีการบันทึก แก้ไขใดๆ ได้อีก และจะเปิดรับข้อมูลของสัปดาห์ใหม่ ใน วันจันทร์ถัดไป 5. หากไม่มีพื้นที่ระบาด ให้บันทึกเป็น 0 ( เลขศูนย์ ) ทั้ง พื้นที่และจำนวนเกษตรกร ห้ามเว้นว่าง เพราะระบบจะนำ ข้อมูลของสัปดาห์ก่อนหน้ามาใส่แทนโดยปริยาย และจะ ถูกบันทึกว่าเป็น record ที่ขาดส่งรายงาน 6. ระบบไม่เปิดให้มีบันทึกแก้ไขข้อมูลสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้ ทันเวลาก่อน 12.30 น. ของวันพุธ เพราะหลังจากนี้ ระบบจะปิดรับข้อมูล

4 http://forecast.doae.go.th/pia/home ใส่ User name และ password คลิก Login

5 อ่านและทำความเข้าใจ

6 เลือกพืชที่ ต้องการรายงาน

7 ชื่อแบบรายงาน แถบเมนูชื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูล ช่วงเวลารายงาน ตัวรายงาน แถบบันทึก / ยกเลิก ข้อมูล เมนูออกจาก ระบบ

8 บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน พบเพลี้ยแป้งสีชมพูร้อยละ......... คิดเทียบกับพื้นที่ระบาดทั้งหมด แบบรายงานการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น / ลดลง คลิกบันทึก

9 บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน บันทึกวัยของ BPH ที่พบ และโรคข้าวที่พบ แบบรายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น / ลดลง คลิกบันทึก

10 บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน ระบุพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ ซ้อนทับกับพื้นที่การระบาด ของแมลงดำหนาม แบบรายงานการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น / ลดลง คลิกบันทึก พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ที่ควบคุม โดยวิธีตัดทางใบแล้ว

11 บันทึกการระบาดของศัตรูพืช ลงในแบบรายงาน ระบุพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ ซ้อนทับกับพื้นที่การระบาด ของหนอนหัวดำ แบบรายงานการระบาดแมลงดำหนามมะพร้าว ระบุสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ การระบาดเพิ่มขึ้น / ลดลง คลิกบันทึก

12 ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และ แมลงดำหนามมะพร้าว เมื่อบันทึกรายงานการระบาดแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ เลือกชนิดของ ศัตรูมะพร้าว

13 รายงานได้เมื่อบันทึกพื้นที่ระบาด เรียบร้อยแล้ว ระบุแหล่งให้การสนับสนุน คลิกบันทึก บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ลงในแบบรายงาน แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ

14 การพิมพ์แบบรายงาน

15 การประมวลผลข้อมูล

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดและอำเภอควรซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานให้ตรงกัน จังหวัดสามารถเห็นข้อมูลได้ถึงระดับตำบล และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เอง หาก ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลผิดพลาด จังหวัดควรตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ เรียบร้อยก่อน 12.30 น. ของวันพุธ อย่าลืม จังหวัดและอำเภอต้องรับผิดชอบ ข้อมูลร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว ส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google