งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะต้อง เป็นตัวแทนของหน่วยงานและองค์กร ต่างๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ ชุมชน และจะต้องมีจิตอาสาในการ พัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะต้อง เป็นตัวแทนของหน่วยงานและองค์กร ต่างๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ ชุมชน และจะต้องมีจิตอาสาในการ พัฒนาชุมชน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม หน่วยงานที่สังกัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม หน่วยงานที่สังกัด ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ บริหารศูนย์ จะต้องสรุปผลการ ดำเนินงานแจ้งแผนการดำเนินงาน ต่อไป และปัญหาต่างๆ ที่พบเพื่อ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ บริหารศูนย์ จะต้องสรุปผลการ ดำเนินงานแจ้งแผนการดำเนินงาน ต่อไป และปัญหาต่างๆ ที่พบเพื่อ แก้ไขปัญหาร่วมกัน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ จะต้องมา ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตามวันที่แต่งตั้ง ไว้ และต้องมาประชุมประจำเดือนทุก ครั้ง หากขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุผลจะถูกปลด ออก คณะกรรมการศูนย์ จะต้องมา ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตามวันที่แต่งตั้ง ไว้ และต้องมาประชุมประจำเดือนทุก ครั้ง หากขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุผลจะถูกปลด ออก จัดตั้งสวัสดิการของคณะ กรรมการบริหารศูนย์ เช่นเบี้ยประชุม ครั้งละ 100 บาท เบี้ยเลี้ยงในการออก ตรวจพื้นที่หรือสำรวจข้อมูล วันละ 100 บาท พร้อมค่าน้ำมันรถตามความ เหมาะสม จัดตั้งสวัสดิการของคณะ กรรมการบริหารศูนย์ เช่นเบี้ยประชุม ครั้งละ 100 บาท เบี้ยเลี้ยงในการออก ตรวจพื้นที่หรือสำรวจข้อมูล วันละ 100 บาท พร้อมค่าน้ำมันรถตามความ เหมาะสม

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง วิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนหนอง ห้างปุ๋ยอินทรีย์ ( งบฯ ผู้ว่า CEO) ( งบฯ ผู้ว่า CEO) สถานที่ตั้ง 67 หมู่ที่ 6 ต. หนองห้าง อ. กุฉินารายณ์ ผลผลิตหรือ ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ย อินทรีย์หมัก ดินปลูกไม้กระถาง น้ำ หมักชีวภาพ ( ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ) สมุนไพรไล่แมลง

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและ วางแผนดำเนินงานตามโครงการ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกสถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำ กฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงาน จัดทำเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกสถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำ กฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงาน จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและจัดอบรม เรื่องการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและจัดอบรม เรื่องการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการผลิตโดยเปิดรับสมัครบุตร หลานของสมาชิกที่ต้องการหารายได้ และความรู้ในช่วงปิดเทอมและวัน เสาร์ - อาทิตย์ มารับการอบรมขั้นตอน การผลิตปุ๋ยชนิดต่างๆ และดำเนินการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการแก่สมาชิกโดยอยู่ในความ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการผลิตโดยเปิดรับสมัครบุตร หลานของสมาชิกที่ต้องการหารายได้ และความรู้ในช่วงปิดเทอมและวัน เสาร์ - อาทิตย์ มารับการอบรมขั้นตอน การผลิตปุ๋ยชนิดต่างๆ และดำเนินการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการแก่สมาชิกโดยอยู่ในความ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกวันที่ 27 ธันวาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปันผล กำไรและวางแผนในการดำเนิน ธุรกิจ ในปีต่อไป ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกวันที่ 27 ธันวาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปันผล กำไรและวางแผนในการดำเนิน ธุรกิจ ในปีต่อไป

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานครบวงจร สถานที่ตั้ง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์มตัวอย่าง 67 หมู่ที่ 6 ต. หนองห้าง 67 หมู่ที่ 6 ต. หนองห้าง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายถาวร สุระ เสียง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นอาสาสมัครเกษตร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นอาสาสมัครเกษตรด้านการผลิต

8 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การบริการความรู้การเกษตร แบบครบวงจร การบริการความรู้การเกษตร แบบครบวงจร

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ย อินทรีย์หมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ย อินทรีย์หมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สมุนไพรไล่แมลง การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตั้งแต่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอนการ แปรรูป การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตั้งแต่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอนการ แปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจำหน่าย

10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google