งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะต้องเป็นตัวแทนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน และจะต้องมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหน่วยงานที่สังกัด ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารศูนย์ จะต้องสรุปผลการดำเนินงานแจ้งแผนการดำเนินงานต่อไป และปัญหาต่างๆ ที่พบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการศูนย์ จะต้องมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ตามวันที่แต่งตั้งไว้ และต้องมาประชุมประจำเดือนทุกครั้ง หากขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุผลจะถูกปลดออก จัดตั้งสวัสดิการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ เช่นเบี้ยประชุม ครั้งละ 100 บาท เบี้ยเลี้ยงในการออกตรวจพื้นที่หรือสำรวจข้อมูล วันละ 100 บาท พร้อมค่าน้ำมันรถตามความเหมาะสม

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง วิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนหนองห้างปุ๋ยอินทรีย์ (งบฯ ผู้ว่า CEO) สถานที่ตั้ง 67 หมู่ที่ 6 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หมัก ดินปลูกไม้กระถาง น้ำหมักชีวภาพ (ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ) สมุนไพรไล่แมลง

5 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและวางแผนดำเนินงานตามโครงการ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อคัดเลือกสถานที่ คณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงาน จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและจัดอบรม เรื่องการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานี

6 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ ดำเนินการผลิตโดยเปิดรับสมัครบุตรหลานของสมาชิกที่ต้องการหารายได้และความรู้ในช่วงปิดเทอมและวันเสาร์-อาทิตย์ มารับการอบรมขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชนิดต่างๆ และดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการแก่สมาชิกโดยอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารศูนย์และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกวันที่ 27 ธันวาคม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปันผล กำไรและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ ในปีต่อไป

7 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานครบวงจร สถานที่ตั้ง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตัวอย่าง 67 หมู่ที่ 6 ต.หนองห้าง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายถาวร สุระเสียง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครเกษตร ด้านการผลิต

8 การให้บริการความรู้การเกษตร
การบริการความรู้การเกษตรแบบครบวงจร

9 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สมุนไพรไล่แมลง การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขบวนการผลิตทุกขั้นตอนการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจำหน่าย

10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google