งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาสพัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาสพัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาสพัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลครูก. ในเขตภาคเหนือตอนบน Infrastructure

2 ความสำเร็จ - มีการสนับสนุนด้านวิชาการ - มีการสร้างเครือข่ายระดับเขต / จังหวัด / โรงพยาบาล - มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต / จังหวัด - สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพบริการฯ - ผู้บริหารรับรู้และให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ โดยรูปแบบ HIVQUAL-T - การประสานงานเป็นแบบไม่เป็นทางการ ( โดยใช้ สัมพันธภาพส่วนตัว ) - พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับโรงพยาบาล - มีแผนงานและการประสานที่ชัดเจน - มีผู้ประสานงานระดับเขตและจังหวัด หน่วยงานสนับสนุน ( สคร.10 และสสจ. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน )

3 โอกาสพัฒนา - เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน - เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรงของโรคเอดส์ จึงมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง - เป็นเขตนำร่องในการนำ HIVQUAL-T Model มาใช้ - จัดอบรมแก่บุคลากรใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบงานพัฒนา คุณภาพฯ และรพ. ส่วนขยาย - มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้าน การพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดและรพ. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน ( จากสปสช. และ กรมควบคุมโรค ) - มีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เช่นมีเวทีชี้แจงให้ผู้บริหาร รับทราบ หน่วยงานสนับสนุน ( สคร.10 และสสจ. 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ) ( ต่อ )

4 จุดแข็ง - บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความอดทน เสียสละ และ รับผิดชอบ มีประสบการณ์ ( เขี้ยวลากดิน ) - ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน ( บาง แห่ง ) - มีงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง ( อย่างเพียงพอ ) - มีตัวชี้วัดติดตามการดำเนินงานชัดเจน - มีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ( คอมพิวเตอร์ ) ใน การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพฯ - มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพฯ ระหว่างโรงพยาบาล - มีแผนการดำเนินงานชัดเจน ต่อเนื่อง - มีการบูรณาการเข้ากับระบบปกติของหน่วยงาน - มีทีมทำงานที่เป็นสหวิชาชีพที่เข้มแข้ง - มีการประสานงานของทีมบุคลากรโรงพยาบาลอย่าง สม่ำเสมอ หน่วยบริการ ( สถานพยาบาล )

5 จุดอ่อน - โปรแกรมปรับเปลี่ยนหลาย Version - มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และผู้ที่ประสานงานใน โรงพยาบาลบ่อยครั้ง - ขาดการสื่อสารในการส่งต่องาน ( กรณีมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานในรพ.) - Work load และขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้ เกิดภาวะหมดไฟ - มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการใช้งบประมาณทำให้ไม่ สามารถใช้ได้สะดวก หน่วยบริการ ( สถานพยาบาล ) - ต่อ -

6 ปัญหาและอุปสรรค - งบประมาณล่าช้า ( นโยบาย ) - ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้การสนับสนุน ( บาง แห่ง ) - ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลมีหลายขั้นตอนและใช้เวลา พร้อม ทั้งต้องประสานงานกับหลายฝ่าย - ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับลงข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ( เฉพาะโปรแกรม HIVQUAL-T) หน่วยบริการ ( สถานพยาบาล ) - ต่อ -

7 โอกาสพัฒนา - เห็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพฯ ได้ตรง ประเด็น - ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกพื้นที่ - ได้รับงบประมาณในการประเมินและวัดผลด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ - สร้างบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ ( หลาย ๆ คน ) - ผลการประเมินด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ใช้เป็น ตัวชี้วัดระดับกระทรวง และเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาความดีความชอบ - มีการ Update ความรู้ใหม่ ทุกปี หน่วยบริการ ( สถานพยาบาล ) - ต่อ -


ดาวน์โหลด ppt สรุปการวิเคราะห์ความสำเร็จและ โอกาสพัฒนาในโครงการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ในภาพรวมของเขต 10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google