งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กิจกรรม การสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของ สถาบันเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กิจกรรม การสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของ สถาบันเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กิจกรรม การสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของ สถาบันเกษตรกร

2 วัตถุประ สงค์ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกของสถาบัน เกษตรกร อาชีพปศุสัตว์ ( โคเนื้อ แพะ นม แพะเนื้อ แกะ ) และประมง สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกของสถาบัน เกษตรกร อาชีพปศุสัตว์ ( โคเนื้อ แพะ นม แพะเนื้อ แกะ ) และประมง ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯด้านการผลิต / การตลาด / การแปรรูป ให้กับสมาชิกของ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯด้านการผลิต / การตลาด / การแปรรูป ให้กับสมาชิกของ สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต / การตลาด / การ แปรรูป ให้กับสมาชิกของสถาบัน เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต / การตลาด / การ แปรรูป ให้กับสมาชิกของสถาบัน เกษตรกร เกิดการบูรณาการ สร้างเครือข่ายร่วม เกิดการบูรณาการ สร้างเครือข่ายร่วม

3 งบประมาณ ดำเนินงาน จำนวน 33.2582.- ล้านบาท งบดำเนินงาน 3.1082.- ล้านบาท งบอุดหนุน 30.150.- ล้าน บาท

4 เป้าหมาย ( รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง ) ปัตตานี 20 แห่ง ปัตตานี 20 แห่ง ยะลา 12 แห่ง ยะลา 12 แห่ง นราธิวาส 16 แห่ง นราธิวาส 16 แห่ง สตูล 14 แห่ง สตูล 14 แห่ง สงขลา 5 แห่ง ( จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี ) สงขลา 5 แห่ง ( จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี )

5 การดำเนินการตาม โครงการฯ สถาบันแจ้งความประสงค์ สถาบันแจ้งความประสงค์ ส่งแผนธุรกิจของกลุ่มที่เข้า โครงการฯ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ( สมาชิกที่เข้าร่วม โครงการฯ ) ส่งแผนธุรกิจของกลุ่มที่เข้า โครงการฯ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ( สมาชิกที่เข้าร่วม โครงการฯ ) เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต / การตลาด / การแปรรูป ให้กับสมาชิก รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต / การตลาด / การแปรรูป ให้กับสมาชิก ผู้แทนสมาชิก / กลุ่ม / สถาบัน / สกอ./ สนง. สกจ./ หน่วยงานอื่นฯ เข้าร่วม ประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน ผู้แทนสมาชิก / กลุ่ม / สถาบัน / สกอ./ สนง. สกจ./ หน่วยงานอื่นฯ เข้าร่วม ประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน

6 ตัวชี้วัด โครงการ 1. กลุ่มอาชีพการเกษตร ( เลี้ยงโคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ และประมง ) ใน สังกัดสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 67 แห่ง 2. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 1,340 ราย 3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วม โครงการ

7 หน้าที่กลุ่มอาชีพ การเกษตร คัดเลือกสมาชิก คัดเลือกสมาชิก ได้รับการรับรองจากสถาบัน ได้รับการรับรองจากสถาบัน มีมติของกลุ่ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ มีมติของกลุ่ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับสถาบัน เกษตรกร จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับสถาบัน เกษตรกร เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรม รับการสนับสนับสนุนผ่านสถาบัน เกษตรกร 450,000 บาท รับการสนับสนับสนุนผ่านสถาบัน เกษตรกร 450,000 บาท

8 หน้าที่สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร คัดเลือกกลุ่ม ผ่านที่ประชุมเพื่อรับเข้า ร่วมโครงการ คัดเลือกกลุ่ม ผ่านที่ประชุมเพื่อรับเข้า ร่วมโครงการ จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มฯ จัดส่งให้ สำนักงานสหกรณ์อำเภอ จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มฯ จัดส่งให้ สำนักงานสหกรณ์อำเภอ เปิดบัญชี ส่งสำเนาบัญชี ให้สำนักงาน สหกรณ์อำเภอ เปิดบัญชี ส่งสำเนาบัญชี ให้สำนักงาน สหกรณ์อำเภอ ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน

9 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์ อำเภอ จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแผนธุรกิจ ให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด จัดส่งแผนธุรกิจ ให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนาใบเสร็จ จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนาใบเสร็จ จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนา รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงา สหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (7 ของเดือน ) จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนา รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงา สหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (7 ของเดือน ) ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตาม แบบ 3 ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตาม แบบ 3 ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

10 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแผนธุรกิจ พร้อม แผนการดำเนิน โครงการฯ จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนา ใบเสร็จ จัดส่งแผนธุรกิจ พร้อม แผนการดำเนิน โครงการฯ จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนา ใบเสร็จ จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนา รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงา สหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (10 ของเดือน ) จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนา รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงา สหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (10 ของเดือน ) ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน ตาม แบบ 2 ( วันที่ 10 ของเดือน ) รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน ตาม แบบ 2 ( วันที่ 10 ของเดือน ) ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

11 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด ( ต่อ ) จัดประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน พร้อม สำเนารายงานผล การประชุม ให้ สพส. ทราบ จัดประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน พร้อม สำเนารายงานผล การประชุม ให้ สพส. ทราบ จัดส่ง แผนการจัดการอบรมของกลุ่ม ให้ สพส. ทราบฯ จัดส่ง แผนการจัดการอบรมของกลุ่ม ให้ สพส. ทราบฯ

12 สถาบัน เปิดบัญชี สำเนาเอกสาร ทำ หนังสือแจ้งขอเบิก จัดทำข้อตกลงตาม บันทึกข้อตกลงฯ สถาบัน เปิดบัญชี สำเนาเอกสาร ทำ หนังสือแจ้งขอเบิก จัดทำข้อตกลงตาม บันทึกข้อตกลงฯ การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กิจกรรม การสร้างความ เข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของ สถาบันเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google