งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

2 วัตถุประสงค์ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกของสถาบันเกษตรกร อาชีพปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ) และประมง ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯด้านการผลิต/การตลาด/การแปรรูป ให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต/การตลาด/การแปรรูป ให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกร เกิดการบูรณาการ สร้างเครือข่ายร่วม

3 งบประมาณดำเนินงาน จำนวน 33.2582.- ล้านบาท งบดำเนินงาน 3.1082.- ล้านบาท
งบอุดหนุน ล้านบาท

4 เป้าหมาย (รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง)
เป้าหมาย (รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง) ปัตตานี แห่ง ยะลา แห่ง นราธิวาส 16 แห่ง สตูล แห่ง สงขลา แห่ง (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี)

5 การดำเนินการตามโครงการฯ
สถาบันแจ้งความประสงค์ ส่งแผนธุรกิจของกลุ่มที่เข้าโครงการฯ/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ) เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต/การตลาด/การแปรรูป ให้กับสมาชิก ผู้แทนสมาชิก/กลุ่ม/สถาบัน/สกอ./สนง.สกจ./หน่วยงานอื่นฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน

6 ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มอาชีพการเกษตร(เลี้ยงโคเนื้อ แพะนม แพะเนื้อ แกะ และประมง) ในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 67 แห่ง สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 1,340 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

7 หน้าที่กลุ่มอาชีพการเกษตร
คัดเลือกสมาชิก ได้รับการรับรองจากสถาบัน มีมติของกลุ่ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกร เข้ารับการอบรม รับการสนับสนับสนุนผ่านสถาบันเกษตรกร 450,000 บาท

8 หน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
คัดเลือกกลุ่ม ผ่านที่ประชุมเพื่อรับเข้าร่วมโครงการ จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับกลุ่มฯ จัดส่งให้ สำนักงานสหกรณ์อำเภอ เปิดบัญชี ส่งสำเนาบัญชี ให้สำนักงานสหกรณ์อำเภอ ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อม สำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน

9 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ
จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแผนธุรกิจ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนาใบเสร็จ จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงาสหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (7 ของเดือน) ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อมสำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ตามแบบ 3 ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

10 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
จัดส่งแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งแผนธุรกิจ พร้อม แผนการดำเนินโครงการฯ จัดส่ง สำเนาบัญชีของสถาบัน สำเนามติที่ประชุมรับรองกลุ่มฯ สำเนาใบเสร็จ จัดอบรม และรายงานตามแบบพร้อมสำเนารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงาสหกรณ์จังหวัด ตามแบบ 1 (10 ของเดือน) ตรวจสอบ แนะนำ ให้กับกลุ่มฯ รายงานผลการได้รับเงินอุดหนุน พร้อมสำเนาใบเสร็จ ทุกวันที่ 3 ของเดือน ตามแบบ 2 (วันที่ 10 ของเดือน) ติดตามผล ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

11 หน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด (ต่อ)
จัดประชุมเครือข่าย ทุก 3 เดือน พร้อมสำเนารายงานผล การประชุม ให้ สพส.ทราบ จัดส่ง แผนการจัดการอบรมของกลุ่ม ให้ สพส. ทราบฯ

12 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
สถาบัน เปิดบัญชี สำเนาเอกสาร ทำหนังสือแจ้งขอเบิก จัดทำข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงฯ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google