งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดการประชุมสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดทำกล่องรับปัญหาแสดงความคิดเห็นประจำศูนย์ฯ เปิดทำการศูนย์ในวัน เวลาราชการ โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ สับเปลี่ยนมาประจำศูนย์ฯ มีการจัดทำเวทีชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนบูรณาการและแผนพัฒนาการเกษตร 3 ปี

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
จัดทำแผนถ่ายทอด คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีส่วนร่วม เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเกษตรกรร่วมฝึกอบรม ครั้งละ 15 – 25 คน มีการบริการวิชาการ ตอบปัญหา และวินิจฉัยศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่มาติดต่อ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และสร้างเครือข่าย ติดตามและประเมินผลงานโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ จัดหาและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพ และจัดสร้างศูนย์บริการฯ

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตข้าวอินทรีย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ มีจำนวนสมาชิก จำนวน 30 ราย พื้นที่ปลูก 200 ไร่ ใช้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และมีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับตำบลใกล้เคียงด้วย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตเห็ดนางฟ้า, เห็ดขอนขาว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายประทวน พันธุ์แสง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตเห็ดนางฟ้า, เห็ดขอนขาว, การเพาะเลี้ยงกบ, การผลิตถั่วงอกปลอดสารพิษ, การผสมเทียมโค, การดูแลรักษาสัตว์

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช การให้คำแนะนำด้านการผลิตพืช สัตว์ และประมง การผลิตน้ำหมัก และผลิตปุ๋ยชีวภาพ การบริการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้ที่ทำการศูนย์ฯ ในรูปแบบห้องสมุดชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน)

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การปลูกพืชผัก และไม้ผลปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าฝ้าย, ผ้าไหม

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google