งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุก เดือน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดย มีการจัดการประชุมสัญจร เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและความต้องการของ เกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุก เดือน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดย มีการจัดการประชุมสัญจร เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและความต้องการของ เกษตรกร คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีการจัดทำกล่องรับปัญหาแสดงความ คิดเห็นประจำศูนย์ฯ มีการจัดทำกล่องรับปัญหาแสดงความ คิดเห็นประจำศูนย์ฯ เปิดทำการศูนย์ในวัน เวลาราชการ โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ สับเปลี่ยนมา ประจำศูนย์ฯ เปิดทำการศูนย์ในวัน เวลาราชการ โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ สับเปลี่ยนมา ประจำศูนย์ฯ มีการจัดทำเวทีชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำเวทีชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนบูรณาการและแผนพัฒนา การเกษตร 3 ปี จัดทำแผนบูรณาการและแผนพัฒนา การเกษตร 3 ปี

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) จัดทำแผนถ่ายทอด คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ มีส่วนร่วม เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเกษตรกรร่วมฝึกอบรม ครั้งละ 15 – 25 คน จัดทำแผนถ่ายทอด คณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ มีส่วนร่วม เดือนละ 1 ครั้ง จำนวนเกษตรกรร่วมฝึกอบรม ครั้งละ 15 – 25 คน มีการบริการวิชาการ ตอบปัญหา และ วินิจฉัยศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่มาติดต่อ มีการบริการวิชาการ ตอบปัญหา และ วินิจฉัยศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่มาติดต่อ จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และ สร้างเครือข่าย จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และ สร้างเครือข่าย ติดตามและประเมินผลงานโครงการ ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลงานโครงการ ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ จัดหาและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ส่งเสริมอาชีพ และจัดสร้างศูนย์บริการฯ จัดหาและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ส่งเสริมอาชีพ และจัดสร้างศูนย์บริการฯ

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตข้าวอินทรีย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลลอมคอม ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ข้าวอินทรีย์ ขั้นตอนและวิธีการ มีจำนวนสมาชิก จำนวน 30 ราย พื้นที่ปลูก 200 ไร่ ใช้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยไม่ ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช และมีการจัดจำหน่ายเมล็ด พันธุ์ข้าวให้กับตำบลใกล้เคียงด้วย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตเห็ดนางฟ้า, เห็ดขอน ขาว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายประทวน พันธุ์แสง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตเห็ดนางฟ้า, เห็ดขอน ขาว, การเพาะเลี้ยงกบ, การ ผลิตถั่วงอกปลอดสารพิษ, การผสม เทียมโค, การดูแลรักษา สัตว์

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การป้องกันกำจัดโรคแมลง ศัตรูพืช การป้องกันกำจัดโรคแมลง ศัตรูพืช การให้คำแนะนำด้านการผลิต พืช สัตว์ และประมง การให้คำแนะนำด้านการผลิต พืช สัตว์ และประมง การผลิตน้ำหมัก และผลิตปุ๋ย ชีวภาพ การผลิตน้ำหมัก และผลิตปุ๋ย ชีวภาพ การบริการความรู้และเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยใช้ที่ทำการศูนย์ฯ ใน รูปแบบห้องสมุดชุมชน ( ศูนย์ เรียนรู้ชุมชน ) การบริการความรู้และเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยใช้ที่ทำการศูนย์ฯ ใน รูปแบบห้องสมุดชุมชน ( ศูนย์ เรียนรู้ชุมชน )

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การปลูกพืชผัก และไม้ผล ปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกพืชผัก และไม้ผล ปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้า ฝ้าย, ผ้าไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้า ฝ้าย, ผ้าไหม

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google