งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้การบริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ (CEO)

2 ข้อตรวจพบ การพิจารณาโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารราชการแบบบูรณาการ การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โครงการฯ กำหนดแนวทางโครงการไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

3 เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยตามยุทธศาสตร์
 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุน : - การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี - พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

4 ผลการตรวจสอบ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่ได้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการฯกลุ่มในเชิงปริมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ของจังหวัดจัดทำไม่ชัดเจน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ได้กำหนดรายละเอียดและไม่มีรูปแบบ/ แนวทางดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรม ที่รับผิดชอบกำหนดไว้

5 ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
 โครงการยกระดับรายได้ของ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ผลการตรวจสอบ ผลสำเร็จของการยกระดับรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้านรายได้ ในพื้นที่โครงการบางส่วนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

6 ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 3. ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับประมาณร้อยละ 20 ไม่มีคุณภาพ ได้รับความเสียหายหรือตาย 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ 5. การฝึกอบรมอาชีพของอำเภอเมืองในจังหวัด ที่ตรวจสอบ

7  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ผลการตรวจสอบ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่ได้บริโภคนมที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่กำหนดตลอดปีการศึกษา การดำเนินการและควบคุมคุณภาพนมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษา ส่วนใหญ่เหมาะสม

8 ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 3. การวางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการฯ
3. การวางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการฯ - ด้านงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอกับราคานม ที่จัดซื้อตามสภาพพื้นที่โรงเรียน ตามเป้าหมายโครงการจัดสรร - การทำสัญญาไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริมนม 4. การแบ่งเขตพื้นที่จำหน่ายนมของกรมปศุสัตว์และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ราคานมสูงขึ้นและจำนวนผู้ขายน้อยราย

9


ดาวน์โหลด ppt  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google