งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(CEO) เป็นโครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ความยากจน ภายใต้การ บริหารราชการจังหวัด เชียงใหม่ แบบบูรณาการ (CEO)  โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(CEO) เป็นโครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ความยากจน ภายใต้การ บริหารราชการจังหวัด เชียงใหม่ แบบบูรณาการ (CEO)  โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (CEO) เป็นโครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ความยากจน ภายใต้การ บริหารราชการจังหวัด เชียงใหม่ แบบบูรณาการ (CEO)  โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัด เชียงใหม่

2 1. 1. การพิจารณาโครงการฯ ไม่ สอดคล้องกับหลักการบริหาร ราชการแบบบูรณาการ 2. 2. การดำเนินโครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. 3. โครงการฯ กำหนดแนวทาง โครงการไม่ชัดเจนและไม่ เหมาะสม 4. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ ข้อตรวจ พบ

3 เพื่อสนับสนุน : - การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ย อินทรีย์ - รณรงค์ให้เกษตรกรลดการ ใช้ปุ๋ยเคมี - พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน

4 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่ได้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการฯกลุ่มในเชิงปริมาณ 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ จังหวัดจัดทำไม่ชัดเจน 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่ได้กำหนดรายละเอียดและไม่มี รูปแบบ / แนวทางดำเนินงานของ โครงการที่ชัดเจน 4. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แนวทางที่กรม ที่รับผิดชอบ กำหนดไว้ ผลการ ตรวจสอบ

5  โครงการยกระดับ รายได้ของ ครัวเรือนยากจน เป้าหมาย 1. ผลสำเร็จของการยกระดับรายได้ ให้แก่ครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ 2. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ด้านรายได้ ในพื้นที่ โครงการบางส่วนไม่ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง ผลการ ตรวจสอบ

6 3. ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะพันธุ์ พืชและพันธุ์สัตว์ที่ครัวเรือน เป้าหมายได้รับประมาณร้อยละ 20 ไม่มีคุณภาพ ได้รับความ เสียหายหรือตาย 4. การติดตามและประเมินผล โครงการ 5. การฝึกอบรมอาชีพของอำเภอ เมืองในจังหวัด ที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ( ต่อ )

7  โครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ผลการ ตรวจสอบ 1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของ โครงการไม่ได้บริโภคนมที่มี คุณภาพและปริมาณตามที่ กำหนดตลอดปีการศึกษา 2. การดำเนินการและควบคุม คุณภาพนมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่เขตการศึกษา ส่วนใหญ่ เหมาะสม

8 3. การวางแผนและควบคุมการ บริหารงบประมาณของโครงการฯ - ด้านงบประมาณจัดสรรไม่ เพียงพอกับราคานม ที่จัดซื้อตาม สภาพพื้นที่โรงเรียน ตาม เป้าหมายโครงการจัดสรร - การทำสัญญาไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์แนวทางถ่ายโอน กิจกรรมอาหารเสริมนม 4. การแบ่งเขตพื้นที่จำหน่ายนมของ กรมปศุสัตว์และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ราคานมสูงขึ้นและจำนวน ผู้ขายน้อยราย ผลการ ตรวจสอบ ( ต่อ )

9


ดาวน์โหลด ppt (CEO) เป็นโครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ความยากจน ภายใต้การ บริหารราชการจังหวัด เชียงใหม่ แบบบูรณาการ (CEO)  โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google