งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำเวทีชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ถ่ายทอดความรู้โครงการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ควบคุมโรค และแมลงศัตรูพืช ชื่อกิจกรรม ผลิตเชื้อราขาว, เชื้อราเขียว สถานที่ตั้ง แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ 10 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ อบต. สามเรือน (งบประมาณต่อเนื่องทุกปี) อบรมและสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย ส่งเสริมและแนะนำเกษตรกรใช้ สาธิตและขยายผลไปใช้ตำบลข้างเคียง

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้กลั่นเพื่อการเกษตร สถานที่ตั้ง 87/1 หมู่ 5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายบุญช่วย มั่นคง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำส้มควันไม้, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าแบบง่าย

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม (เกษตรพอเพียง)

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google