งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำเวทีชุมชน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร ประจำตำบล จัดทำเวทีชุมชน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร ประจำตำบล ถ่ายทอดความรู้โครงการ ผลิตพืชปลอดภัย ถ่ายทอดความรู้โครงการ ผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ถ่ายทอดความรู้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่ มีประโยชน์ควบคุมโรค และแมลง ศัตรูพืช ชื่อกิจกรรม ผลิตเชื้อราขาว, เชื้อรา เขียว สถานที่ตั้ง แปลงศูนย์เรียนรู้เกษตร พอเพียง หมู่ 10 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เชื้อราไตร โครเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอร์เรีย

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตพืชที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตพืชที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เสนอโครงการขอสนับสนุน งบประมาณ อบต. สามเรือน ( งบประมาณต่อเนื่องทุกปี ) เสนอโครงการขอสนับสนุน งบประมาณ อบต. สามเรือน ( งบประมาณต่อเนื่องทุกปี ) อบรมและสาธิตการผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า อบรมและสาธิตการผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย ส่งเสริมและแนะนำเกษตรกรใช้ ส่งเสริมและแนะนำเกษตรกรใช้ สาธิตและขยายผลไปใช้ตำบล ข้างเคียง สาธิตและขยายผลไปใช้ตำบล ข้างเคียง

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้กลั่น เพื่อการเกษตร สถานที่ตั้ง 87/1 หมู่ 5 ต. สาม เรือน อ. ศรีสำโรง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายบุญ ช่วย มั่นคง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ด้านการ ผลิตน้ำส้มควันไม้, การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการ ผลิตน้ำส้มควันไม้, การผลิตปุ๋ย อินทรีย์

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ ม่าแบบง่าย ผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์ ม่าแบบง่าย

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม ( เกษตรพอเพียง ) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม ( เกษตรพอเพียง )

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google