งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2 Page 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3 Page 3 ศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ศูนย์ฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศูนย์ฯ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ศูนย์ฯ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม.

4 Page 4 แผนผังโครงสร้างงานบริหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข กลุ่มงานศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะอนุกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ แห่งชาติ ศูนย์ฯ ส่วนกลาง ศูนย์ฯ ภาคใต้ ธุรการวิจัย ศูนย์ฯ ภาคอื่น ๆ

5 Page 5 งานและบุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ น.ส.อรอนงค์ เพชรนก พนักงานธุรการ หัวหน้าโครงการวิจัย

6 Page 6 งานและบุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ หัวหน้าโครงการ งานวิจัยเกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืช น.ส.ยาวารียะห์ สาเมาะ นักกีฏวิทยา ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลง

7 Page 7 งานและบุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืช ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์ หัวหน้าโครงการวิจัย น.ส.ปวีณา สังข์แก้ว ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการโรคพืช ภาควิชาการ จัดการโรคพืช คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มอ.

8 Page 8 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ นายไสว บัวแก้ว ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการทางจุลินทรีย์ งานและบุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืช

9 Page 9 งานและบุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ดินควบคุมโรค และส่งเสริมการ เจริญเติบโตของพืช รศ.ดร. อัจฉรา เพ็งหนู หัวหน้าโครงการวิจัย ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน ภาควิชา ธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. น.ส.วานิด รอดเนียม นักวิชาการเกษตร

10 Page 10 บุคลากรศูนย์ฯ ภาคใต้ น.ส.สายฝน แซ่ตั่น คนงานเกษตร นายเป็นหนึ่ง ทองปาน คนงานเกษตร

11 Page 11 โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2552 เงินงบประมาณ ประจำปี 2552 6 โครงการวิจัย 1,045,400 บาท

12 Page 12 โครงการวิจัยของศูนย์ฯ ภาคใต้ การติดตามสถานการณ์และการประเมิน ประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชในภาคใต้ของประเทศไทย โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 การประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ ควบคุมโรคใบร่วง Phytopthora ของกล้า ยางพารา

13 Page 13 โครงการที่ 3 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคที่ เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายบริเวณรากพืชที่ปลูกใน ระบบไฮโดรโพนิกส์ โครงการที่ 4 การแยกและคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ควบคุมเชื้อ Ganoderma spp. สาเหตุโรค ลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน โครงการวิจัยของศูนย์ฯ ภาคใต้

14 Page 14 โครงการที่ 5 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลง ศัตรูลองกองและการควบคุมโดยชีววิธี โครงการที่ 6 การใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการแมลงศัตรู ศัตรูพืชวงศ์กะหล่ำในเขตภาคใต้ของ ประเทศไทย โครงการวิจัยของศูนย์ฯ ภาคใต้

15 Page 15 ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกของจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก การปลูกพริกอินทรีย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช ฯ ภาคใต้

16 Page 16 ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ บริการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธี ในงาน PSU TOUR 2552

17 Page 17 ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.

18 Page 18 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุม โรครากขาวของยางพาราและการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้

19 Page 19 อบรมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากขาวของยางพารา และการควบคุมโดยศัตรูธรรมชาติ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้

20 Page 20 ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงเกษตรกร ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ สวนคุณอุษา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สวนคุณอุไรวรรณ สุขเอียด อำเภอคลองสะเดา จังหวัดสงขลา

21 Page 21 ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ อบรมเรื่องพื้นฐานการถ่ายภาพมาโคร และการถ่ายภาพตัวอย่างทางกีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา นักศึกษาปริญญาโท สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา จำนวน 15 คน

22 Page 22 บริการวิชาการแก่นักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการจัดการ ศัตรูพืช จำนวน 7 คน นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 10 คน นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 คน ภาระงานของศูนย์ฯ ภาคใต้ โรคพืชวิทยา 2 คน กีฏวิทยา 5 คน ธรณีศาสตร์ 2 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 1 คน

23 Page 23


ดาวน์โหลด ppt Page 1 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google