งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุก เดือน เดือนละ 1 ครั้ง  ประสานงานเพื่อจัดทำงบประมาณ กับหน่วยงานต่างๆ  ศูนย์บริการฯสนับสนุนการ ดำเนินงาน โดยการจัดหาที่ทำ การศูนย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง เครือข่ายด้านการเกษตร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน หนองหญ้าไซ ชื่อกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว หอมบรรจุถุง สถานที่ตั้ง 263/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง หญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ บริการสีข้าวสาร จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน กำลังการผลิต วันละ 2 ตัน ให้บริการสีข้าวให้กับสมาชิกและเกษตรกร ในชุมชน ปีละ 15 -20 ตัน อัตราค่าบริการ 900 บาท / ตัน จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ถุงละ 5 กก. ราคา 105 บาท

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง จุดถ่ายทอดเกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง 168 หมู่ที่ 5 ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้า ไซ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสำรวล ทองสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น บริการความรู้การเกษตรและมี เกษตรกรมารับบริการอย่างต่อเนื่อง วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น บริการความรู้การเกษตรและมี เกษตรกรมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จำนวน 7 แห่ง กิจกรรม ของศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรใน ชุมชนได้เรียนรู้ มีดังนี้ กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว พืช สมุนไพร กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว พืช สมุนไพร กิจกรรม การเลี้ยงปลาในบ่อ พลาสติก กิจกรรม การเลี้ยงปลาในบ่อ พลาสติก กิจกรรม เลี้ยงเป็ดไข่ กิจกรรม เลี้ยงเป็ดไข่ กิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมัก ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมัก ชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน กิจกรรม ผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน กิจกรรม การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรม การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google