งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ประสานงานเพื่อจัดทำงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ศูนย์บริการฯสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดหาที่ทำการศูนย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าไซ ชื่อกิจกรรม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวหอมบรรจุถุง สถานที่ตั้ง 263/4 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ บริการสีข้าวสาร จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน กำลังการผลิต วันละ 2 ตัน ให้บริการสีข้าวให้กับสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ปีละ ตัน อัตราค่าบริการ บาท/ตัน จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ถุงละ 5 กก. ราคา 105 บาท

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง จุดถ่ายทอดเกษตรอินทรีย์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสำรวล ทองสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น บริการความรู้การเกษตรและมีเกษตรกรมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จำนวน 7 แห่ง กิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ มีดังนี้ กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร กิจกรรม การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก กิจกรรม เลี้ยงเป็ดไข่ กิจกรรม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ กิจกรรม ผลิตเครื่องอุปโภค บริโภคในครัวเรือน กิจกรรม การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google