งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสด งออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติ ในรายวิชาทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสด งออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติ ในรายวิชาทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสด งออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติ ในรายวิชาทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาจารย์ชนิศา แจ้ง อรุณ

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจได้ด้วย ตนเอง โดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พฤติกรรมการแสดงออก นับเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนในด้าน บริหารธุรกิจ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1 ในรายวิชาทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกใน สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมมากขึ้น ทั้ง ในชีวิตประจำวันและทางสังคมรวมถึงการ ฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาอื่น ๆ

4 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ หน่วยการเรียนที่ 3 แบบประเมินกิจกรรม และ แบบสังเกต พฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติ

5 สมมติฐานการวิจัย การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ มีผลทำให้ นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกการตลาด จำนวน 21 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 3 เรื่องการ พูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ - แบบประเมินกิจกรรมการแสดงบทบาท สมมติ - แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาท สมมติ

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ คือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนในการ แสดงบทบาทสมมติ โดยนำผลที่ได้มาคิด ค่าสถิติ สถิติที่ใช้ โดยการเปรียบเทียบผลการฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 ครั้ง และคิดค่าสถิติเปรียบเทียบเป็นเป็น ร้อยละเพื่อหาการพัฒนาพฤติกรรมการกล้า แสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ

8 สรุปผลวิจัย จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนา พฤติกรรมการกล้าแสดง ออกโดยใช้วิธีการ แสดงบทบาทสมมติ ของนักศึกษาระดับ ประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 / 2 แผนกการตลาด ในรายวิชาทักษะ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีผลการพัฒนาพฤติกรรมการกล้า แสดงออกในครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 ทุก คน โดยผลเป็นดังนี้

9 ตารางเปรียบเทียบผลการวิจัย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ระดับ คะแนน จำนวน ( คน ) ร้อยละ 1-- 2-- 3-- 4-- 5-- 6-- 7-- 8-- 929.52 10628.57 111047.62 12314.29 ระดับ คะแนน จำนวน ( คน ) ร้อยละ 1-- 2-- 3-- 4-- 5-- 629.52 71466.67 8314.29 929.52 10-- 11-- 12--

10 ข้อเสนอแนะการทำวิจัย 1. ผู้สอนควรมีการพัฒนาพฤติกรรมกล้า แสดงออกของนักศึกษาในหน่วยการเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้สอนควรมีการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการ กล้าแสดงออกของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนใน รายวิชา 3. ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการการพัฒนา พฤติกรรมความกล้าแสดงออก ควรจะมีการ จัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาต่อไป

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสด งออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติ ในรายวิชาทักษะภาษาไทย เพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google