งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลในด้านทักษะ การเขียนโปรแกรม โดยวิธีการจับคู่ดูแลกันของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลในด้านทักษะ การเขียนโปรแกรม โดยวิธีการจับคู่ดูแลกันของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลในด้านทักษะ การเขียนโปรแกรม โดยวิธีการจับคู่ดูแลกันของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย อาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ผลสัมฤท ธิ์ทางการ เรียนต่ำ ขาด ทักษะใน การเขียน โปรแกรม ไม่มี ความรู้ เป็น พื้นฐาน มาก่อน ขาดการ เอาใจใส่ ในการ ฝึกฝน การเรียน การสอน ไม่ ราบรื่น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา ปาสคาลของนักศึกษา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง คุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ที่ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

4 สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลังจากเรียนรู้ด้วยกิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกัน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น กิจกรรมจับคู่ดูแลกัน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ เขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 65 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง 1/1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 34 คน จัดเรียงตามเกรด เฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 จากมากสุดไปหาน้อยสุด 34 ลำดับ แล้วมาจับคู่โดยการนำผู้ที่เรียนเก่งสุด จับคู่กับผู้เรียนอ่อนสุด เรียงกันไปเป็นคู่ ๆ จนครบ ทุกคู่ ตามแบบ

6 วิธีดำเนินการวิจัย 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2556 รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล โดยมีลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย ซึ่งครอบคลุม เนื้อหารายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล หน่วยที่ 1 ภาษาปาสคาลเบื้องต้น และหน่วยที่ 2 คำสั่งรับ / แสดงผล

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพื้นฐาน สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ทั้งก่อน กิจกรรมและหลังกิจกรรมจับคู่ดูแลกัน

8 ผลการวิจัย พบว่า จากข้อมูลในตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1 ทั้งสอง กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เปรียบเทียบค่าทั้งก่อนกิจกรรมและหลัง กิจกรรมจับคู่ดูแลกัน กลุ่มผู้เรียนจำนวนนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย ก่อนกิจกรรม คะแนนเฉลี่ย หลังกิจกรรม กลุ่มเรียนเก่ง 17 คน 14.8216.12 กลุ่มเรียนอ่อน 17 คน 12.7114.59 คะแนนเฉลี่ยรวม 13.7615.35

9 2 สรุปกิจกรรมการจับคู่ดูแลกัน พฤติกรรมที่ พบ คือ ช่วยกันทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ปรึกษากันระหว่างเรียน และทบทวนเนื้อหา หลังการเรียนการสอน 3 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีจำนวนลดลง สรุปผลการทดลอง 1 นักศึกษาขณะเรียนวิชาการเขียน โปรแกรมภาษาปาสคาล มีพฤติกรรม ทางการเรียนในหน่วยที่ 2 คือการส่งงาน ตามกำหนดคิดเป็นร้อยละ 85 ส่งล่าช้า กว่ากำหนดคิดเป็นร้อยละ 15

10 2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควร ทดลองใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษาร่วมด้วย เช่น การอภิปรายหน้า ห้องเรียน เพื่อเป็นการฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออกของนักศึกษา ข้อเสนอแนะ 1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ จาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรม จับคู่ดูแลกัน มีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นควรนำวิธีการนี้ ไปใช้ทดลองกับนักศึกษากลุ่มอื่นที่ ต้องการพัฒนาการเรียนรู้อีกด้วย

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลในด้านทักษะ การเขียนโปรแกรม โดยวิธีการจับคู่ดูแลกันของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google