งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส แก้ปัญหาพฤติกรรมการขาด ความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้หลักไตรสิกขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส แก้ปัญหาพฤติกรรมการขาด ความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้หลักไตรสิกขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส แก้ปัญหาพฤติกรรมการขาด ความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้หลักไตรสิกขา

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา 1. ปัญหาพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ ในการส่งงานของ นักศึกษา 2. จากศึกษาพบว่าถ้าหากผู้เรียนมีพฤติกรรม ด้านไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) และมีวินัย ในตนเอง ย่อมทำทุกสิ่งได้ประสบความสำเร็จ ( สุมน อมรวิวัฒน์, 2533) 3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนและปลูกจิตสำนึกให้ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและมีวินัย ในตนเองอันนำไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์และการดำรงชีวิตอย่างมี ระเบียบวินัยอยู่ในศีลธรรมอันดีซึ้งเป็นการ พัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการขาด ความ รับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้หลักไตรสิกขา

4 ขั้นตอนการวิจัย ระยะเวลา เดือน สัปดาห์ ขั้นตอนดำเนินการ ธันวาคมมกราคม 12341234 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา การเรียนการสอน √ 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง √ 3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหา √√ 4. ดำเนินการวิจัย √ 4.1 ดำเนินการแก้ปัญหา √√ 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล √√ 4.3 วิเคราะห์ข้อมูล √ 5. เขียนรายงานผลการวิจัย √

5 ผลการประเมินพฤติกรรมด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา รายการ ประเมิน ค่าร้อยละ ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 ครั้ง ที่ 4 ครั้ง ที่ 5 ครั้ง ที่ 6 ครั้ง ที่ 7 ครั้ง ที่ 8 จำน วน 1. เข้า - ออก ห้องเรียนตรง เวลา 91.4 2 94.2 8 25.7 1 91.4 2 97.1 4 35 2. มีอุปกรณ์การ เรียนครบ 82.8 5 25.7 1 97.1 4 35 3. ทำงานเป็น ระเบียบ 25.7 1 91.4 2 25.7 1 91.4 2 97.1 4 35 4. ส่งงานตรง เวลา 80.0 0 77.1 4 80.0 0 77.1 4 80.0 0 97.1 4 35 5. ผลงานสะอาด 80.0 0 77.1 4 80.0 0 77.1 4 80.0 0 97.1 4 35 6. ไม่คุย ไม่เล่น ขณะเรียน 91.4 2 94.2 8 25.7 1 80.0 0 97.1 4 35 7. ซักถามเมื่อมี ข้อสงสัย 42.8 5 28.5 7 14.2 8 5.71 11.4 2 35 8. ช่วยเหลือผู้อื่น 57.1 4 42.8 5 71.4 2 57.1 4 35 9. นำความรู้ไป ใช้ในการทำ แบบฝึกหัดเรื่อง ต่างๆที่เรียน 80.0 0 25.7 1 77.1 4 80.0 0 97.1 4 35

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย แก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนใน ด้านความประพฤติ การขาดความ รับผิดชอบและการไม่เอาใจใส่ใน การเรียน จึงจะใช้หลักไตรสิกขา ในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งกาย และใจ โดยจัดการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์ความรู้ในการฝึกทักษะ ทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน

7 1. ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขา คอมพิวเตอร์ 35 คน โดยการสุ่มแบบ เจาะจง กรอบแนวคิดในการวิจัย

8 ผลการวิจัย ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนมากขึ้น หรือมาเข้า ห้องเรียนตรงเวลาทุกคนมีอุปกรณ์ การเรียนครบ ส่งงานตรงเวลามาก ขึ้น ไม่คุย ไม่เล่นขณะเรียน กล้า ซักถาม ตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง มากขึ้น ผู้เรียนมีความสุขในการ เรียน ชอบทำกิจกรรมกลุ่ม

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหลัก ไตรสิกขามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรม กิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจและวัยของผู้เรียน สามารถพัฒนาพฤติกรรมด้านศีล สมาธิ ปัญญาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ ด้านผู้สอนได้ออกแบบและคิดวางแผนการจัด กิจกรรมให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจ ของผู้เรียน ด้านผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี ความกระตือรือร้น สนใจการเรียนมากขึ้น ส่ง งานตรงเวลา

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์บำเรอ ศรีสุขใส แก้ปัญหาพฤติกรรมการขาด ความรับผิดชอบในการส่งงาน โดยใช้หลักไตรสิกขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google