งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก ต่อหน้าชุมชน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาเลขานุการ รายวิชาการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก ต่อหน้าชุมชน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาเลขานุการ รายวิชาการจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก ต่อหน้าชุมชน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาเลขานุการ รายวิชาการจัด ประชุมสัมมนา นางสาวกุลวีณ์ เกษมสุข ผู้วิจัย

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความ เชื่อมั่นเมื่อมีการนำเสนองาน หน้าห้อง กลัว ไม่กล้าแสดงออก มีความเขินอาย ไม่กล้าพูดเสียง ดัง รวมถึงท่าทางและบุคลิกภาพ การยืน การนั่ง การพูด หรือแม้กระทั่งการตอบ คำถาม

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการกล้า แสดงออก ต่อหน้าชุมชนโดยใช้วิธีการแสดง บทบาทสมมติ ในชั้นเรียน ในรายวิชาการจัด ประชุมสัมมนาของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 สาขาเลขานุการ

4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ การแสดงบทบาทสมมติ ตัวแปรตาม การพัฒนาบุคลิกภาพการกล้า แสดงออก หน้าชุมชน สมมติฐานการวิจัย การใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติมีผล ทำให้นักศึกษา มีการพัฒนาบุคลิกภาพการกล้า แสดงออกหน้าชั้นเรียนดีมากขึ้น

5 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จากการสุ่ม แบบเจาะจง จำนวน 10 คน

6 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กิจกรรมการเรียน แบบประเมินการพัฒนา บุคลิกภาพด้านการแสดงออก

7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบ ตามที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลตามค่าร้อยละจาก แบบประเมินการพัฒนา บุคลิกภาพ

8 ลำดับชื่อ - นามสกุล ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คะแน น ร้อย ละ คะแน น ร้อย ละ 1 นางสาวจิดาภา วงษ์ สถิตย์ 11551890 2 นายนครินทร์ น่วมศิริ 11551890 3 นางสาวณัฐนิชา ศรีวัฒ นพงศ์ 11551785 4 นางสาวสุกัญญา สุดโสม 10501785 5 นางสาวณัฐลินี เทศดี 126020100 6 นางสาวกนกวรรณ มหา ทรัพย์ 10501785 7 นางสาวกฤติยา จริง จิตร 12601890 8 นางสาวกมลชนก กิจนิเทศ 10501785 9 นางสาวพุลิยา พ่วง พงษ์ 10501785 10 นางสาวมาลินี ส่วนมี 126020100 ผลการวิจัย พบว่า ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3/1 สาขาการเลขานุการ จำนวน 10 คน จากตารางที่ 1 แบบการประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการ แสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนพบว่าครั้งที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออกโดยใช้ วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 12 คะแนน และต่ำสุด 10 คะแนน ครั้งที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการ แสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนสูงสุด 20 คะแนน และต่ำสุด 17 คะแนน

9 ตารางที่ 2 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและ ค่าร้อยละในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการบรรยายในครั้งที่ 1 และครั้ง ที่ 2 สรุปผลการวิจัย การนำเสนอ X ร้อยละ ครั้งที่ 1 10.954.5 ครั้งที่ 2 17.989.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินการนำเสนอ งานหน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการบรรยายหน้าชั้นเรียนครั้งที่ 1 และครั้ง ที่ 2 พบว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 10.9 หรือร้อยละ 54.5 และครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย 17.9 หรือร้อยละ 89.5 จึงสรุป ได้ว่าผลการพัฒนาทักษะการนำเสนองานหน้าชั้น เรียนโดยใช้วิธีการยายหน้าชั้นเรียน อยู่ในระดับดี มาก

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแสดงออก ต่อหน้าชุมชน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาท สมมติหน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาเลขานุการ รายวิชาการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google