งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนาทักษะการคำนวณการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกเฉพาะเรื่อง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนาทักษะการคำนวณการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกเฉพาะเรื่อง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนาทักษะการคำนวณการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกเฉพาะเรื่อง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสาวน้ำฝน วจะสุวรรณ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียนที่ได้ผล สัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ ต่ำ เนื่องจาก บวกลบคูณหารเศษส่วนไม่ได้ โดยมีเป้าหมายให้ นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ เศษส่วนได้ถูกต้อง 2. เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณ คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการ หาร เศษส่วน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการทดสอบ ระหว่างเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 104 คน จาก จำนวน 195 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือในการแก้ปัญหา แบบฝึกทักษะเฉพาะเรื่องตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการตอบคำถาม 2. แบบทดสอบเฉพาะเรื่อง 3. แบบทดสอบรวมเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วน

6 สรุปผลการวิจัย จากนักเรียน 104 คน ที่ทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณ คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สามารถพัฒนาความรู้ทักษะในการ บวกลบคูณหารเศษส่วน อยู่ในเกณฑ์ประเมินขั้นพอใช้ ( คิดจาก 70% ขึ้นไป ) มีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ของนักเรียนที่ทำแบบฝึกทั้งหมด หากนักเรียนได้รับการฝึก ทักษะพื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถใช้แบบฝึกนี้ ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการบวกลบคูณหารเศษส่วน ได้

7 สรุปผลการวิจัย แบบฝึกทักษะแก้ปัญหากาคำนวณเศษส่วน สำหรับนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 2 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.3 / 80.3 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ได้แบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการบวก การลบ การ คูณและการหาร เศษส่วนสำหรับใช้ใน การปรับพื้นฐาน นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจากขาดทักษะการคำนวณเศษส่วนนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 2 โรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ใช้แบบฝึก พัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน เพื่อได้ ทราบผลการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนาทักษะการคำนวณการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกเฉพาะเรื่อง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google