งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ นักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และสกต.101 สาขา การตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย อภิเชษฐ เพ็ชร อินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ นักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และสกต.101 สาขา การตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย อภิเชษฐ เพ็ชร อินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ นักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และสกต.101 สาขา การตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย อภิเชษฐ เพ็ชร อินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย อภิเชษฐ เพ็ชร อินทร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้สอนได้ทำการสอนในรายวิชา กิจกรรมชมรม ในภาคเรียนที่ 2/54 กลุ่มผู้เรียนได้แก่ นักศึกษาระดับ ชั้น ปวส. ปีที่ 1 ห้อง กต.101 และสกต.101 สาขาการตลาด จำนวน 15 คน ปรากฎว่ามีนักศึกษากลุ่มที่เข้าเรียนสาย 15-30 นาที เป็นประจำ จำนวน 5 คน ซึ่งถือ ว่ามีจำนวนมาก หากไม่ดำเนินการแก้ไข จะ ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้ไม่มีสิทธิ์สอบอย่าง แน่นอน ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยด่วนเพื่อทำการปรับพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียนของผู้เรียนให้ตรงต่อเวลาด้วย วิธีการเสริมแรงทางบวก

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อปรับพฤติกรรมให้นักศึกษาเข้า ชั้นเรียนตรงเวลามากขึ้น

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่างประชากร นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขา การตลาด ที่เรียนใน รายวิชา กิจกรรม ชมรม ภาคเรียนที่ 2/24 จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาที่เข้าชั้น เรียนสายเป็นประจำ จำนวน 5 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การ เสริมแรงบวกด้วยการ ให้คะแนนเพิ่มพิเศษ ตัวแปรตาม พฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนตรง เวลา เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวมรวมข้อมูล ด้วยตนเองจากการ บันทึกพฤติกรรมการ เข้าชั้นเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน

5 ผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียน โดยการเสริมแรงบวก ด้วย วิธีการนับจำนวนครั้งที่เข้าชั้นเรียนตรง เวลา แล้วเสริมแรงบวกด้วยการให้คะแนน เพิ่มพิเศษ ทำการหาค่าร้อยละ โดย กำหนดค่าของคะแนนออกเป็น 5 ช่วง ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้ เข้าเรียนตรงเวลา 5 ครั้ง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 10 คะแนน เข้าเรียนตรงเวลา 4 ครั้ง อยู่ในระดับ ดี 8 คะแนน เข้าเรียนตรงเวลา 3 ครั้ง อยู่ในระดับ ปานกลาง 6 คะแนน เข้าเรียนตรงเวลา 2 ครั้ง อยู่ในระดับ น้อย 4 คะแนน 0 ครั้ง หมายถึง ไม่มาเรียน 0 คะแนน

6 สรุปผลการวิจัย การวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ของนักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และ สกต.101 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต เพื่อปรับพฤติกรรมให้นักศึกษาเข้าชั้น เรียนตรงเวลามากขึ้น โดยวิธีการเสริมแรงบวกด้วยการให้ คะแนนเพิ่มพิเศษ ดำเนินการโดย 1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น กต.101 และ สกต.101 จำนวน 15 คน ใช้เวลา 5 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่เข้าชั้น เรียนตรงเวลา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ นักศึกษามีพฤติกรรมที่เข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา 2 ครั้งขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 2. พูดคุยข้อตกลง และบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนโดย วิธีการเสริมแรงทางบวก ด้วยการให้คะแนนทุกครั้งที่ นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนได้ตรงเวลาครั้งละ 2 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยใช้เวลา 5 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นการเสริมแรงบวกด้วยวิธีการให้คะแนนเพิ่ม จึงเป็นวิธีที่ สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของ นักศึกษาได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง เพราะนักศึกษามีความพึง พอใจที่ได้รับคะแนนเป็นแรงเสริม ทำให้มีความ กระตือรือร้นในการเข้าชั้นเรียนเร็วขึ้น เพื่อจะได้รางวัล หรือคำชมเชย จึงสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้กับการปรับ พฤติกรรมของนักเรียนคนอื่นๆ ได้ต่อไป

7


ดาวน์โหลด ppt การปรับพฤติกรรมการเข้า ชั้นเรียนให้ตรงเวลาของ นักศึกษา ระดับชั้น กต.101 และสกต.101 สาขา การตลาด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย อภิเชษฐ เพ็ชร อินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google