งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดย การจัดการเรียนรู้แบบ สมมตินักวิชาศิลปะการให้บริการของกศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรมวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดย การจัดการเรียนรู้แบบ สมมตินักวิชาศิลปะการให้บริการของกศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรมวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดย การจัดการเรียนรู้แบบ สมมตินักวิชาศิลปะการให้บริการของกศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรมวิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางอารีลักษณ์ ยศประยูร สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนจัดการ เรียนการสอนในรายวิชศิลปะการให้บริการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรมพบว่านักศึกษายังขาดการ กล้าแสดงออกในเรื่องของการตอบข้อซักถาม และความกล้าแสดงออก เพื่อจะได้พัฒนา บุคลิกภาพของตนเองด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และพิจารณา หน่วยการเรียนเรื่องเทคนิคการให้บริการเป็น หน่วยการเรียนที่ผู้เรียนฝึกทักษะด้านการกล้า แสดงออกและพัฒนาบุคลิกภาพสามารถที่จะ พัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในรูปแบบของ การแสดงบทบาทสมมติ

3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรม ในรายวิชา ศิลปะการให้บริการ วัตถุประสงค์

4 แบบสังเกตพฤติการแสดงออก ของนักศึกษาครั้งที่ 1 ข้ อ พฤติกรรมการสังเกต ผลการประเมิน ดี มาก (5) ดี (4) ปาน กลาง (3) พอ ใช้ (2) ปรับป รุง (1) ค่าเฉ ลี่ย ระดับ คุณภ าพ 1 นักศึกษามีการแบ่งงานกัน ทำในกลุ่ม ปาน กลาง 2 นักศึกษามีการทำงานที่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ปาน กลาง 3 นักศึกษายอมรับฟังความ คิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ปาน กลาง 4 นักศึกษามีความเป็นผู้นำใน การตัดสินใจ ปาน กลาง 5 นักศึกษามีส่วนร่วมในการ นำเสนอทุกขั้นตอน ปาน กลาง 6 นักศึกษายอมรับฟังความ คิดเห็นของบุคคลอื่นเป็น อย่างดี ปาน กลาง 7 นักศึกษานำเสนอผลงาน ของกลุ่ม ปาน กลาง X2.82 SD

5 ข้ อ พฤติกรรมการสังเกต ผลการประเมิน ดี มาก (5) ดี (4) ปาน กลาง (3) พอ ใช้ (2) ปรับป รุง (1) ค่าเฉ ลี่ย ระดั บ คุณ ภาพ 1 นักศึกษามีการแบ่งงานกันทำ ในกลุ่ม ดี 2 นักศึกษามีการทำงานที่ได้รับ มอบหมายจากกลุ่ม ดี 3 นักศึกษายอมรับฟังความ คิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ดี 4 นักศึกษามีความเป็นผู้นำใน การตัดสินใจ ดี 5 นักศึกษามีส่วนร่วมในการ นำเสนอทุกขั้นตอน ดี 6 นักศึกษายอมรับฟังความ คิดเห็นของบุคคลอื่นเป็นอย่าง ดี ดี 7 นักศึกษานำเสนอผลงานของ กลุ่ม ดี X3.78 SD แบบสังเกตพฤติกรรมการ แสดงออกครั้งที่ 2

6 แสดงผลของการใช้การแสดง บทบาทสมมติ ( ก่อนและหลัง การใช้การแสดงบทบาทสมมติ ) กลุ่ม ค่าเฉ ลี่ย SDSD ความ แตกต่าง ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน ความแตกต่าง t Sig. ก่อน แสดง หลัง แสดง

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา ก่อนการใช้การแสดงบทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ย 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.87 ระดับ พฤติกรรมของนักศึกษาหลังจากการใช้การ แสดงบทบาทมสมมติมีค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วน เบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.95 เมื่อทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ระดับพฤติกรรมของ นักศึกษาหลังจากใช้การแสดงบทบาทสมมติมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาก่อนการใช้การแสดง บทบาทสมมติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดย การจัดการเรียนรู้แบบ สมมตินักวิชาศิลปะการให้บริการของกศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการโรงแรมวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google