งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางเค้า โครงการวิจัยในชั้น เรียน 1. ชื่อเรื่องการวิจัย 2. ความสำคัญของปัญหา ( หลักการและเหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางเค้า โครงการวิจัยในชั้น เรียน 1. ชื่อเรื่องการวิจัย 2. ความสำคัญของปัญหา ( หลักการและเหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางเค้า โครงการวิจัยในชั้น เรียน 1. ชื่อเรื่องการวิจัย 2. ความสำคัญของปัญหา ( หลักการและเหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5. แนวคิดหลักการที่นำมาใช้ ในการแก้ปัญหา / พัฒนา

2 การวางเค้า โครงการวิจัยในชั้น เรียน 6. วิธีดำเนินการวิจัย 6.1 วิธีการ / กิจกรรม / นวัตกรรมที่ใช้ 6.2 ผู้เรียนที่มีปัญหา / ต้อง พัฒนาขั้นไหน จำนวน เท่าไร เท่าไร 6.3 เครื่องมือและการรวบรวม ข้อมูล 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ นำเสนอข้อมูล 7. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 8. ผู้รับผิดชอบ

3 การเขียน รายงานการ วิจัย 1. รายงานการวิจัย แบบสั้น 2. รายงานการวิจัย แบบย่อ 3. รายงานการวิจัย ตามรูปแบบของการ รายงานวิจัย 5 บท

4 รายงานการวิจัย แบบสั้น เป็นการเขียนรายงานการ วิจัยแบบสั้นที่สุด มีส่วนประกอบ ดังนี้ 1. ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย 5. ข้อเสนอแนะ

5 การเขียนรายงานการ วิจัยแบบย่อ 1. ความสำคัญและความ เป็นมา 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3. แนวคิด หลักการที่ใช้ใน การแก้ปัญหา / พัฒนา 4. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ แก้ปัญหา / พัฒนา 5. นวัตกรรมและการสร้าง นวัตกรรม 6. วิธีการดำเนินการวิจัย

6 การเขียนรายงาน การวิจัยแบบย่อ 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อมูล 8. ผลการวิจัย 9. สรุปผล อภิปรายและ ข้อเสนอแนะ 10. ประโยชน์ที่ได้รับ 11. เอกสารอ้างอิง 12. ภาคผนวก

7 การเขียนรายงานวิจัย แบบเต็มรูป 5 บท กระบวนการวิจั ย เพื่อแก้ปัญหา หรือ พัฒนาการ เรียนรู้ การศึกษา และ วิเคราะห์ ปัญหา การเขียน รายงานการวิจัย บทนำ 1. ความสำคัญและ ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์ 3. สมมุติฐาน 4. ขอบเขตของการ วิจัย 5. นิยามศัพท์ 6. ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ

8 ศึกษาข้อมูล ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง กรอบ ความคิด การ ออกแบบ วางแผน และสร้าง เครื่องมือ วิจัย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการ วิจัย 1. ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล 3. วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล

9 รวบรวม และ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปและ รายงาน ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล / ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายและ ข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

10 การเขียนเสนอแบบบรรยาย หรือแบบพรรณนา ใช้กับรายงานที่มี ข้อมูลตัวเลขไม่มากนัก ต้องการรายละเอียดที่ เป็น คำบรรยายมากกว่า แต่ในการนำเสนอจะ สอดแทรกตัวเลขสถิติไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการ บรรยาย

11 การเขียนเสนอแบบ บรรยาย ประกอบตาราง ใช้กับรายงานที่มี ข้อมูลตัวเลขไม่มาก นัก ต้องการ รายละเอียดที่เป็นคำ บรรยายมากกว่า แต่ ในการนำเสนอจะ สอดแทรกตัวเลข สถิติไว้เป็นส่วนหนึ่ง ของการบรรยาย

12 การเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ กราฟ ใช้กับรายงานที่ ต้องการนำเสนอ ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อแสดงปริมาณ คะแนน แสดงผล การเรียนของ นักเรียน


ดาวน์โหลด ppt การวางเค้า โครงการวิจัยในชั้น เรียน 1. ชื่อเรื่องการวิจัย 2. ความสำคัญของปัญหา ( หลักการและเหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google