งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่องการวิจัย ความสำคัญของปัญหา (หลักการและเหตุผล) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวคิดหลักการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา / พัฒนา

2 การวางเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
6. วิธีดำเนินการวิจัย 6.1 วิธีการ / กิจกรรม / นวัตกรรมที่ใช้ 6.2 ผู้เรียนที่มีปัญหา / ต้องพัฒนาขั้นไหน จำนวน เท่าไร 6.3 เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ผู้รับผิดชอบ

3 การเขียนรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยแบบสั้น รายงานการวิจัยแบบย่อ รายงานการวิจัยตามรูปแบบของการรายงานวิจัย 5 บท

4 รายงานการวิจัยแบบสั้น
เป็นการเขียนรายงานการวิจัยแบบสั้นที่สุด มีส่วนประกอบ ดังนี้ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย 5. ข้อเสนอแนะ

5 การเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อ
ความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิด หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหา / พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหา / พัฒนา นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรม วิธีการดำเนินการวิจัย

6 การเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อ
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล 8. ผลการวิจัย 9. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 10. ประโยชน์ที่ได้รับ 11. เอกสารอ้างอิง 12. ภาคผนวก

7 การเขียนรายงานวิจัยแบบเต็มรูป 5 บท
การเขียนรายงานวิจัยแบบเต็มรูป 5 บท การเขียนรายงานการวิจัย กระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ บทนำ ความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การศึกษาและ วิเคราะห์ปัญหา

8 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง วิธีการดำเนินการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง กรอบความคิด วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ วางแผนและสร้าง เครื่องมือวิจัย

9 สรุปและ รายงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล / ผลการวิจัย รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลข้อเสนอแนะ สรุปและ รายงาน

10 การเขียนเสนอแบบบรรยายหรือแบบพรรณนา
ใช้กับรายงานที่มีข้อมูลตัวเลขไม่มากนัก ต้องการรายละเอียดที่เป็น คำบรรยายมากกว่า แต่ในการนำเสนอจะสอดแทรกตัวเลขสถิติไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยาย

11 การเขียนเสนอแบบบรรยาย
ประกอบตาราง ใช้กับรายงานที่มีข้อมูลตัวเลขไม่มากนัก ต้องการรายละเอียดที่เป็นคำบรรยายมากกว่า แต่ในการนำเสนอจะสอดแทรกตัวเลขสถิติไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยาย

12 การเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ กราฟ
ใช้กับรายงานที่ต้องการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อแสดงปริมาณคะแนน แสดงผลการเรียนของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt การวางเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google