งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ อันเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น ( ซึ่งอยู่นอก สถานที่ที่เรียนกันอยู่ เป็นปกติ )

3 วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษา การไปทัศนศึกษา เป็นวิธีการที่ช่วย ให้ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เรียน ได้เรียนรู้ สภาพความเป็นจริง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการ เรียนรู้ ทำให้เกิด ความเข้าใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งต่อ สถานที่นั้นและต่อการเรียนรู้

4 องค์ประกอบที่สำคัญของการทัศน ศึกษา ๑. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและ ผู้เรียนในเรื่อง วัตถุประสงค์ สถานที่ การเดินทาง วิธี ศึกษา ค่าใช้จ่าย กำหนดการเดินทางและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. มีการเดินทางออกไปยังสถานที่ เป้าหมายซึ่งอยู่นอกโรงเรียน หรือนอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่เป็นปกติ ๓. มีกระบวนการในการศึกษาสิ่งที่ต้องการ เรียนรู้ในสถานที่นั้น ๔. มีการสรุปผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ จากการไปทัศนศึกษา

5 หากนักเรียนได้รับ มอบหมาย ให้จัดทัศนศึกษา นักเรียนจะทำ อย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดย ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google