งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกราคาน่ารู้ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกราคาน่ารู้ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกราคาน่ารู้ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน สังคม มีความสัมพันธ์กับกลไกราคา กฎอุป สงค์และอุปทาน และราคาดุลยภาพ มีผลต่อ เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ในปัจจุบันมี กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีผลดีต่อ ผู้บริโภค

3 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ระดับราคาจำเป็นต่อเราอย่างไร คำถามประจำหน่วย กลไกราคาบอกอะไรเราได้บ้าง คำถามประจำบท กลไกราคาหมายถึงอะไร อุปสงค์คืออะไร อุปทานคืออะไร ราคาดุลยภาพเป็นอย่างไร

4 โครงงานกลไกราคา โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะโดย การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกราคาและสรุปเพื่อตอบ คำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลอง การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5 การประเมินความพร้อมของ นักเรียน วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับต้นถั่ว อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นถั่ว ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน หน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อ สนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของต้นถั่ว ฉัน สามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอด หน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉนคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควร ทำอย่างไร

6 ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการ เรียนรู้เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ เทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนและ ครูท่านอื่น ๆ เป้าหมายของหลักสูตร

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ว่ากลไกราคามี ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt กลไกราคาน่ารู้ งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Joseph Jacobs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google