งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Learner Center คือจัดกิจกรรมโดยให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียนรู้ Participate และผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ Construct meaningful

2 บทบาทผู้สอนต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม พัฒนากระบวนการคิด และสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ทำให้สิ่งที่ยากและซับซ้อนให้มีลำดับขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน สอนให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเอง โดยลดการบอก และให้ท่องจำน้อยลง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแสวงหา ค้นหา และสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง

3 บทบาทผู้สอนต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)
กระตุ้นเสริมแรงให้กำลังใจ เพื่อผู้เรียนคิดหลากหลาย ฝึกการวิเคราะห์ ความคิด และการปฏิบัติของผู้เรียน ฝึกการนำเสนอข้อมูล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้จากกันและกัน ฝึกการสื่อความหมายตามสภาพจริงมากขึ้น ให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งปัญญา อารมณ์และร่างกายในการเคลื่อนไหว เพื่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

4 บทบาทผู้เรียน มีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างจินตนาการ ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง เลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ฝึกตนเองให้มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการทำงาน ใฝ่หาความรู้ต่อเนื่อง ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา

5 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ

6 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)
หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based) การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่(Learning Cell) การสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน (Community Activities) การสอนแบบทดลอง (Laboratory Method) การสอนแบบโครงการ (Project Method) การสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)

7 การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited)
การสอนแบบอภิปราย (Discussion Group) การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited) วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method) วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing) วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving) กิจกรรมที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ (Hands – on Activity) เรียนจากของเล่น (Learning from Toy) วิธีสอนแบบอุปนัย(Inductive Method) วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)

8 ตารางการพิจารณาเลือกใช้เทคนิควิธีการสอน
วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการสอน เน้นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การสาธิต ฯลฯ เน้นการปลูกฝัง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ บทบาทสมมุติ สถานการณ์ จำลอง เกม/เพลง กิจกรรม- กลุ่ม อภิปราย ฯลฯ เน้นการพัฒนาทักษะ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การสอนแนะ ฯลฯ

9 Questions/suggestions
Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google