งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือจัดกิจกรรมโดย ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการ เรียนรู้ Participate และผู้เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตัวเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือจัดกิจกรรมโดย ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการ เรียนรู้ Participate และผู้เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตัวเองได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือจัดกิจกรรมโดย ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการ เรียนรู้ Participate และผู้เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตัวเองได้ Construct meaningful

2 บทบาทผู้สอนต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรม พัฒนากระบวนการคิด และสร้าง ความรู้ด้วยตนเองได้ ทำให้สิ่งที่ยากและซับซ้อนให้มี ลำดับขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียน สอนให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียน เอง โดยลดการบอก และให้ท่องจำ น้อยลง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมและลง มือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนแสวงหา ค้นหา และสรุป ข้อความรู้ด้วยตนเอง

3 บทบาทผู้สอนต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ( ต่อ ) กระตุ้นเสริมแรงให้กำลังใจ เพื่อ ผู้เรียนคิดหลากหลาย ฝึกการวิเคราะห์ ความคิด และการ ปฏิบัติของผู้เรียน ฝึกการนำเสนอข้อมูล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้จาก กันและกัน ฝึกการสื่อความหมายตามสภาพ จริงมากขึ้น ให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งปัญญา อารมณ์ และร่างกายในการเคลื่อนไหว เพื่อ การเรียนรู้ตามธรรมชาติ

4 บทบาทผู้เรียน มีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและ วิธีการของตน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้าง จินตนาการ ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเอง และร่วมด้วยช่วยกัน ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและ สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง เลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ฝึกตนเองให้มีวินัย และมีความ รับผิดชอบในการทำงาน ใฝ่หาความรู้ต่อเนื่อง ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา บทบาทผู้เรียน มีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและ วิธีการของตน ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้าง จินตนาการ ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเอง และร่วมด้วยช่วยกัน ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและ สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง เลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ฝึกตนเองให้มีวินัย และมีความ รับผิดชอบในการทำงาน ใฝ่หาความรู้ต่อเนื่อง ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา

5 เทคนิคการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย วิธีการสอนแบบต่าง ๆ

6 หลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based) การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) การสอนด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) การสอนด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) การสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน (Community Activities) การสอนแบบทดลอง (Laboratory Method) การสอนแบบโครงการ (Project Method) การสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)

7 การสอนแบบอภิปราย (Discussion Group) การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited) วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method) วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing) วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหา (Problem Solving) กิจกรรมที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ (Hands – on Activity) เรียนจากของเล่น (Learning from Toy) วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)

8 ตารางการพิจารณาเลือกใช้ เทคนิควิธีการสอน เน้นการพัฒนา ทักษะ วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการสอน เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เน้นการปลูกฝัง / ปรับเปลี่ยนเจตคติ การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การสาธิต ฯลฯ บทบาทสมมุติ สถานการณ์ จำลอง เกม / เพลง กิจกรรม - กลุ่ม อภิปราย ฯลฯ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การสอนแนะ ฯลฯ

9 Questions/ suggestions Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Learner Center คือจัดกิจกรรมโดย ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการ เรียนรู้ Participate และผู้เรียนสร้างองค์ ความรู้ด้วยตัวเองได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google