งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุม ภายใน : การบริหารความ เสี่ยง งานมาตรฐานการควบคุม ภายใน สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุม ภายใน : การบริหารความ เสี่ยง งานมาตรฐานการควบคุม ภายใน สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุม ภายใน : การบริหารความ เสี่ยง งานมาตรฐานการควบคุม ภายใน สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา

2 ที่มาของระบบควบคุม ภายใน ระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ. ศ. 2544 ออกตาม พ. ร. บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. 2542

3 ที่มาของการบริหาร ความเสี่ยง คำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ ( ก. พ. ร.) การประกันคุณภาพ การศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอก ( สกอ. และ สม ศ.)

4 วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน 1. เพื่อป้องกันหรือลด ความ ผิดพลาด ความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้น จากการ ดำเนินงาน 2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียว่าจะได้รับผลงาน / บริการที่ดี 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

5 ผู้รับผิดชอบระบบควบคุม ภายใน 1. ผู้บริหาร 2. คณะกรรมการควบคุม ภายใน 3. บุคลากรทุกคน เพราะ การควบคุมภายในเป็น ส่วนประกอบที่แทรกหรือ แฝงอยู่ในการปฏิบัติงาน ตามปกติ

6 เราจะควบคุมอะไร ? 1. เป้าหมาย 2. ตัวชี้วัดที่อยู่ในความ รับผิดชอบ 3. ผลการปฏิบัติงาน / ผล การดำเนินงาน 4. ผู้ปฏิบัติงาน

7 ระบบควบคุมภายในได้มา อย่างไร 1. การประเมินตนเอง 2. ประเมินสภาพแวดล้อม ภายนอก 3. รวบรวมปัญหา / อุปสรรค ที่มีอยู่และที่คาดว่าจะเกิด 4. หาวิธีการในการจัดการ กับปัญหา

8 ความหมาย : ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ ประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนด

9 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยงให้ลดลง หมดไป หรืออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ โดยการวิธีการ หลีกเลี่ยง ถ่ายโอน ยอมรับ หรือ หาวิธีการ / กิจกรรมในการควบคุม ความเสี่ยง

10 การควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย 1. ด้านการการเรียนการสอน 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 5. ด้านการประกันคุณภาพ 6. ด้านการบริหารจัดการ

11 ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ ที่ เกี่ยวข้อง 1. ตามแผนกลยุทธ์ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ของหน่วยงานและของ มหาวิทยาลัย 2. ตัวบ่งชี้ของสมศ./ สกอ. 3. ตัวชี้วัดของ ก. พ. ร. 4. ภารกิจของบุคลากร ทุกคน

12 แนวทางในการดำเนินการ 1. แต่งตั้งกรรมการควบคุม ภายในของหน่วยงาน เพื่อทำ หน้าที่ - ประเมินสภาพแวดล้อม การควบคุมของหน่วยงานที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น รูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการ ดำเนินงาน ระบบการเงิน งบประมาณ

13 จำนวนบุคลากร โครงสร้างของ หน่วยงาน ระบบการตรวจสอบความ ถูกต้องของงานก่อนออกรายงาน 2. นำตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย กำหนดและตัวชี้วัดตามแผนกล ยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจำปี / วัตถุประสงค์ มาเป็นตัวตั้งใน การค้นหาความเสี่ยง

14 3. มอบหมายให้บุคลากรทุกคน ค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ของแต่ละคน 4. รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดมา จัดลำดับความสำคัญ 5. หาวิธีการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่สามารถทำได้ ยอมรับได้ คุ้มค่า ( โดยผ่านความ เห็นชอบของบุคลากรร่วมกัน ) 6. จัดทำคู่มือระบบควบคุม ภายในของหน่วยงานส่งสำนักงาน คุณภาพฯ

15 7. จัดให้มีการประเมินระบบอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ ของหน่วยงาน ( 6 เดือน /9 เดือน ) 8. รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ 9. จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ 30 พย. ของทุกปี ส่งสำนักงานคุณภาพฯ

16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ด้านการเรียนการสอน - ระดับความพึงพอใจของ นักศึกษา ต่อคุณภาพการสอนของ อาจารย์และสิ่งสนับสนุนการ เรียนอยู่ในระดับต่ำ - นักศึกษาไม่ได้รับรางวัล ผลงานทางวิชาการ

17 ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงวิธีการควบคุม 1. ระดับความ พึงพอใจของ นักศึกษา ต่อคุณภาพการ สอน ของอาจารย์ และสิ่ง สนับสนุนการ เรียนอยู่ ในระดับต่ำ 1. อาจารย์ขาด เทคนิค การสอนที่จูงใจ ผู้เรียน 2. ครุภัณฑ์ใน ห้องเรียน ไม่ได้รับการ ปรับปรุงให้อยู่ ในสภาพเหมาะสม - จัดกิจกรรม สร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ ให้ แก่คณาจารย์ ในเรื่อง เทคนิคการสอน หรือ กระบวนการ สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ ฯลฯ 2. นักศึกษา ไม่ได้รับรางวัล ผลงานทาง วิชาการ 1. นักศึกษาไม่ ทราบแหล่ง เสนอผลงาน 2. นักศึกษาขาด ประสบการณ์ใน การนำ เสนอ - จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเสริม ความรู้ ความมั่นใจ ให้แก่ นักศึกษาอย่าง สม่ำเสมอ

18 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุม ภายใน : การบริหารความ เสี่ยง งานมาตรฐานการควบคุม ภายใน สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google