งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ ภายนอก Dr.Tunt Chomchuen. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ ภายนอก Dr.Tunt Chomchuen. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ ภายนอก Dr.Tunt Chomchuen

2 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก

3 สถานศึกษา จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่องและเป็นปกติ ( มาตรฐาน 48) จัดให้มีระบบ การประกัน คุณภาพ ( มาตรฐาน 48 ) จัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายใน ( มาตรฐาน 48) หากไม่ได้มาตรฐาน ต้องปรับปรุงแก้ไข ( มาตรฐาน 51) จัดทำรายงาน ประเมินตนเอง ( มาตรฐาน 48-50) รับการประเมิน คุณภาพภายนอก ทุก 5 ปี ( มาตรฐาน 48) การประกัน คุณภาพภายใน

4 การประเมินคุณภาพการจัด การศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา โดยผู้ประเมิน ภายนอกที่ได้รับโดย ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการ รับรองจากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. การประกันคุณภาพภายนอก

5 การประเมินคุณภาพ ภายนอก คุณภาพ สิ่งที่ตรงกับความต้องการฯ สิ่งที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ ประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ การรับประกันว่ามีคุณภาพ การสร้างความมั่นใจในคุณภาพ

6 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) QA Quality Control Quality Audit Quality Assessment ภายใน  ภายนอก 

7 SAR : ตัวเชื่อมโยง IQA และ EQA ข้อมูล ป้อนกลับ รายงาน การ ประเมิน ตนเอง การ ปฏิบัติง าน ของ สถานศึ กษา การ ประเมิน ตนเอง ของ สถานศึก ษา การ ตรวจ เยี่ยม การติด ตามผล รายงาน ผล การ ประเมิน ข้อมูล ป้อนกลับ

8 วัตถุประสงค์ สำคัญ พัฒนา คุณภาพ การศึกษา ให้ได้ มาตรฐาน การ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก โดยการช่วย สะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควร พัฒนาแก่ สถานศึกษา และหน่วยงาน ต้นสังกัด

9 ใครรับผิดชอบ การประเมินคุณภาพ ภายนอก สมศ. : สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) ที่จัดตั้งขึ้นโดย พรบ. การศึกษา ’42 มาตรา 49

10 1 จัดหา - จัดเตรียม ผู้ประเมิน ภายนอก 2 พัฒนาผู้ ประเมิน ภายนอก 3 จัด ประเมิน คุณภาพ ภายนอก สถานศึกษ า ทุก 5 ปี หน้าที่ของ สมศ. ในการประเมิน คุณภาพภายนอก 4 จัดทำข้อ สรุปผล การ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก เสนอ รัฐบาล

11 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้ เห็นจุดเด่น - จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุ ของปัญหา ประโยชน์ของการประกันคุณภาพภายนอก 1. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริง การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาและประเมิน คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

12 3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาแก่สถานศึกษา 4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามี การพัฒนาคุณภาพและประกัน คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อรายงานผลการประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชน

13 ประการที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้ สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นใจ และคุ้มครองประโยชน์ให้ ผู้รับบริการทางการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายนอก

14 ประการที่ 3 สถานศึกษาและ หน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ท้องถิ่นมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจใน การวางแผนและดำเนินการเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด ประการที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ระดับนโยบายมีข้อมูลสำคัญใน ภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและ มาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด

15 วิธีการ ประเมิน คุณภาพ ภายนอก

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ ภายนอก Dr.Tunt Chomchuen. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google