งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ ของงานวิจัย เสนอ รศ. ดร. เผชิญ กิจ ระการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ ของงานวิจัย เสนอ รศ. ดร. เผชิญ กิจ ระการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญ ของงานวิจัย เสนอ รศ. ดร. เผชิญ กิจ ระการ

2 •จุดมุ่งหมายความสำคัญของงานวิจัย •ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา •วิธีการและเทคนิค •เทคนิคการเขียนความสำคัญของการวิจัย •หลักการการเขียนความสำคัญของ งานวิจัย

3 จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของ งานวิจัย ผู้วิจัยต้องแสดงให้เห็นว่า มีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจในปัญหา ที่กำลังจะศึกษาอย่าง ชัดเจนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถระบุ ถึงความสำคัญของปัญหา ความจำเป็น คุณค่า และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีเหตุผล ระบุ เป็นไปตามคาดหมาย หรือตรงกันข้ามกับที่ คาดหมาย การวางกรอบทฤษฎีและแยกแยะ โครงสร้างของทฤษฎีไว้

4 อย่างชัดเจน จะทำให้ทราบถึงชนิดของตัวแปร และจำนวนของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ว่ามีมาก น้อยแค่ไหน ทราบว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์ กัน และลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปใน ทิศทางใด ต้องมีการควบคุมตัวแปรใดบ้าง และทำให้ทราบถึงแนวทางในการสร้าง เครื่องมือ และใช้เครื่องมือวัดตัวแปร

5 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา (Background and Problem) •เป็นส่วนประกอบอันแรกของเอกสารวิจัยส่วนบุคคล (ความยาวของเนื้อหาประมาณ ๒ - ๓ หน้า) •สภาพปัญหาที่เลือกมาศึกษา ต้องอ้างอิง หลักฐานจากทฤษฎีหรืองานวิจัยอื่นเพื่อสร้างความ หนักแน่นให้แก่เหตุผลที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ •ความสำคัญของปัญหา พิจารณาได้จาก •จำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือถูกกระทบกระเทือนจาก ปัญหาหรือเรื่องที่จะทำการวิจัย •ความถี่และความกว้างของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

6 •ความเป็นไปได้ •ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ •ความสนใจของผู้วิจัย •ความสามารถที่จะทำการวิจัยให้ลุล่วง (หมายถึง ข้อมูลที่มี / แนวคิดที่มี) •สำหรับขั้นตอนในการเขียนความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ควรมีลำดับ ดังนี้ ๑. กล่าวนำเข้าสู่ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน ชัดเจน รัดกุมโดยมีการทบทวนวรรณกรรมพอ สังเขป โดยเขียนอธิบายในภาพรวมของปัญหา (Macro) มาสู่ประเด็นปัญหาที่เจาะจงจะ ศึกษาวิจัยที่แคบลง (Micro)

7 ๒.ระบุว่าปัญหาคืออะไร มีข้อมูล หลักฐาน ยืนยันว่าเป็นความจริง ๓. กล่าวถึงความรุนแรงของปัญหามีมากน้อย เพียงใด ส่งผลกระทบถึงส่วนรวมอย่างไร บ้าง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อไปใน อนาคตอย่างไร ๔.ระบุความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัย ๕. ผลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

8 เทคนิคการเขียน ความสำคัญของการวิจัย แนวในการเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.1 เริ่มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย 1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่จะวิจัย 1.3 แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหานั้น 2. ตรงประเด็น และชี้ให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่จะวิจัย ไม่ควรเขียน เยินเยอ และนอกเรื่อง เพราะจะทำให้ผู้อ่านไขว้เขวได้ 3. มีข้อมูลอ้างอิง เพื่อความน่าเชื่อถือ การมีข้อมูลอ้างอิงจะทำให้ งานวิจัยมีคุณค่า และบางครั้งทำให้การเขียนมีความสละสลวย มีเหตุ มีผล 4. มีความต่อเนื่องกัน ในแต่ละย่อหน้าผู้เขียนต้องเขียนให้ต่อเนื่องกัน ห้ามเขียนวกไปวนมา โดยต้องยึดหลักการเขียนตามข้อ 1 5. สรุปเหตุผลที่ผู้วิจัยจะศึกษา ในส่วนสุดท้ายของความเป็นมาและ ความสำคัญของการวิจัย

9 วิธีการและเทคนิค 1) ทันสมัย 2) ทันต่อเหตุการณ์ 3) เป็นสากล 4) ท้าทาย 5) สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างสาระสำคัญของความรู้ทาง วิชาการใหม่ 6) เป็นความคิดริเริ่มใหม่ 7) เท่าที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือมีแต่น้อยมาก 8) มีผู้ศึกษาไว้พอสมควรแต่กระจัดกระจายและยังไม่เป็น ระบบ ผู้ศึกษาจึงนำมาประมวลและจัดระบบ 9) ช่วยเพิ่มความรู้ด้านวิชาการให้มากขึ้นอย่างชัดเจน 10) เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม เช่น ประเทศชาติ ชุมชน และ/หรือ ประชาชน 11) สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ได้อย่าง กว้างขวาง

10 หลักการการเขียนความสำคัญของงานวิจัย แสดงเหตุผลให้เห็นว่าเรื่องที่นำมาศึกษานี้ สำคัญและจำเป็น หรือจูงใจอย่างมากจนถึง ขนาดที่ทำให้ผู้ศึกษาหรือคณะผู้ศึกษาสนใจ และได้ตัดสินใจเลือกศึกษาเรื่องนี้ กล่าวอีก อย่างหนึ่งก็คือ เป็นความพยายามของผู้ศึกษา ที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าเรื่องที่ ศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ น่าสนใจ และต้องการ อ่านต้องการติดตาม

11 ตัวอย่างของการเขียนความสำคัญของ งานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ความสำคัญและที่มา จากการสอนทักษะการเขียนสะกดคำ พบว่า เมื่อครู ให้นักเรียนอ่านบทเรียน หรือ หนังสือนอกเวลา แล้ว กำหนดคำให้นักเรียนเขียนตามคำบอก จากคำที่ครูกำหนด ขึ้น นักเรียนไม่สามารถเขียนคำได้ถูกต้อง ตามมาตรา ตัวสะกด ต่างๆ ครูผู้สอนจึงจึงเกิดความคิดที่ว่า การ ให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์ที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ และการฝึกให้ นักเรียนได้เขียนสะกดคำบ่อยๆ จะช่วยให้นักเรียนเขียน สะกดคำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

12 ที่มาของตัวอย่างอ้างอิง ผู้วิจัย ครูฉายพรรณ สนิทนาน เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ ถูกต้อง กลุ่มการเรียนรู้วิชาภาษาไทย/2546


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ ของงานวิจัย เสนอ รศ. ดร. เผชิญ กิจ ระการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google