งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ( Principle of curriculum development). www.themegallery.com 2 (Oliva. 2001 : 28 – 41)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ( Principle of curriculum development). www.themegallery.com 2 (Oliva. 2001 : 28 – 41)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ( Principle of curriculum development)

2 www.themegallery.com 2 (Oliva. 2001 : 28 – 41)

3 www.themegallery.com 3

4 4

5 5

6 L/O/G/O (Tyler model of curriculum development)

7 www.themegallery.com 7

8 8

9 9

10 10 คำถามทั้ง 4 ประการตรงกับองค์ประกอบ ที่สำคัญในการวางแผน หรือพัฒนาหลักสูตร 4 ด้าน ตามลำดับ ดังนี้  การตั้งเป้าประสงค์  การเลือกเนื้อหา  การสอน  การประเมินผล

11 www.themegallery.com 11 นักพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มค้นหาจุดประสงค์ ทางการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้  แหล่งข้อมูลนักเรียน  แหล่งข้อมูลสังคม  แหล่งข้อมูลจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญ

12 www.themegallery.com 12 Tyler ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์ การเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เนื้อหา ตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ 2) กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้นั้น ควรทำให้ ผู้เรียนพอใจที่จะปฏิบัติตาม พฤติกรรมที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ 3) กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรอยู่ในข่ายที่นักเรียน สามารถปฏิบัติได้ 4) กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆด้าน ของผู้เรียนอาจ นำไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ เพียงข้อเดียวก็ได้ 5) กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่าง อาจตอบสนองจุดประสงค์ หลายๆข้อได้

13 www.themegallery.com 13 ครูควรให้ความสนใจกับประสบการณ์การ เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  การพัฒนาทักษะการคิด  การช่วยให้ได้รับข้อสนเทศมา  การช่วยพัฒนาเจตคติเชิงสังคม  การช่วยพัฒนาประโยชน์หรือความสนใจ ของผู้เรียน

14 www.themegallery.com 14  ประสบการณ์การเรียนรู้ควรได้รับการจัดให้ ถูกต้องและชัดเจน  จะต้องเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุ จุดมุ่งหมายอย่างแน่นอน  ประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นแนวตั้ง เริ่มจากง่ายไปหายาก  ควรจะเสริมแรงโดยใช้กิจกรรมต่างๆในรายวิชา อื่น ๆที่มีความคล้ายคลึงกัน

15 www.themegallery.com 15 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องคำนึงถึง ประเด็นต่อไปนี้  ความต่อเนื่อง (Continuity) จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น  การจัดลำดับ (Sequence) จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากตามลำดับก่อนหลัง ของเนื้อหา  การบูรณาการ (Integration) จากหัวข้อเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกหัวข้อเนื้อหาหนึ่ง ของรายวิชา จากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาอื่นๆที่มีความ เกี่ยวข้องกัน

16 www.themegallery.com 16  ควรกำหนดความเหมาะสมระหว่างผลของ วัตถุประสงค์เฉพาะ กับผลของผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง  การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เรียนและการปฏิบัติ ควรใช้เทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากการทดสอบด้วย เช่น การสังเกต, การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และตัวอย่าง ชิ้นงานของผู้เรียน

17 www.themegallery.com 17 ควรจะมีการปรับแก้ในส่วนที่ยังบกพร่อง โดยพิจารณา จากสิ่งต่อไปนี้  กำหนดจุดประสงค์ที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง  วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะทำเกิดพฤติกรรม เหล่านั้น  ศึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะวัด พฤติกรรมเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

18 www.themegallery.com 18 ข้อดี 1. เป็นวิธีการที่ไม่มีความซับซ้อน มี ความเป็นเส้นตรง 2. ใช้ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยา การศึกษาในการ กลั่นกรองวัตถุประสงค์ 3. เน้นการรับฟังความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ 4. ใช้การประเมินแบบ formative evaluation และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 5. ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้หลักเกณฑ์ คือ ความต่อเนื่อง การจัดลำดับ และการบูรณาการ ข้อจำกัด 1) ไม่มีการบอกวิธีการเลือกเนื้อหา ว่า มีวิธีอย่างไร 2) ไม่ได้บอกถึงการใช้แหล่งข้อมูล ว่ามีวิธีการใช้ อย่างไร 3) พูดในมุมมองที่กว้างเกินไป 4) ขาดความยืดหยุ่น

19 www.themegallery.com 19


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ( Principle of curriculum development). www.themegallery.com 2 (Oliva. 2001 : 28 – 41)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google