งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G Greeting N New learning L Looking forward เรื่องที่ น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ ใหม่ ๆ ความ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G Greeting N New learning L Looking forward เรื่องที่ น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ ใหม่ ๆ ความ คาดหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G Greeting N New learning L Looking forward เรื่องที่ น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ ใหม่ ๆ ความ คาดหวัง

2 การกำหนด เป้าหมายการ เรียนรู้

3 ขั้นตอนการออกแบบ หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมา ย การ เรียนรู้ หลักฐา น การ เรียนรู้ กิจกรร ม การ เรียนรู้

4 เป้าหมายการเรียนรู้

5 “อะไรเป็นเป้าหมาย การเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานฯ” ใช้เวลา ๑๐ นาที

6 2. มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบ ยอด 5. สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน 6. คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 8. การวัดและ ประเมินผล 9. กิจกรรม การเรียนรู้ 4. สาระการ เรียนรู้ เป้าหมายการ เรียนรู้ หลักฐาน การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ 1. ชื่อหน่วย การเรียนรู้ 10. เวลา

7 มนุษย์มี ธาตุรู้ติดตัว มาแต่ กำเนิด

8 การจัดการศึกษา เพื่อเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์

9 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด(Concept) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แกนกลาง สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น

10 สาระสำคัญ มีไว้ สอน ไม่ได้มีไว้ บอก เพิ่มพูนคุณภาพของผู้เรียน ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ติดตัวไปอย่างยั่งยืน ยาวนาน

11 ความเข้าใจที่ลุ่มลึกและยั่งยืน “Enduring understanding” สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และทำได้ สิ่งที่มีคุณค่าและน่าจะรู้ การจัดลำดับความสำคัญของผล การเรียนรู้

12 You’ve got to go below the surface...

13 to uncover the really ‘big ideas.’

14

15

16

17

18

19 สรุปความคิด รวบยอด-ทฤษฎี (สิ่งที่ได้เรียนรู้) สรุปความคิด รวบยอด-ทฤษฎี (สิ่งที่ได้เรียนรู้) การนำไป ประยุกต์ใช้ การนำไป ประยุกต์ใช้ สัมผัส ประสบการณ์ (ทำงานร่วมกัน) สัมผัส ประสบการณ์ (ทำงานร่วมกัน) นำข้อค้นพบ (Finding) อภิปราย/ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น

20 Think Globally Act Locally

21

22

23 ตัวชี้ วัด ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ๓ ผู้เรียนรู้อะไร / ทำ อะไรได้ วิเคราะห์ ความ คิด หลัก ตัวชี้วัด หลอม รวมเป็น ความคิด รวบอด นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำ อะไรได้ นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำ อะไรได้

24 ตัวชี้วัดสาระสำคัญ ท๒. ๑ ป. ๓ / ๑ คัดลายมือตัว บรรจงเต็ม บรรทัด การมีลายมือที่เขียน อย่างบรรจงและ ถูกต้องตามรูปแบบการ เขียนอักษรไทย ช่วย ให้ผู้อ่านรับรู้ข้อมูลที่ เขียนได้ถูกต้อง ชัดเจน และพึงพอใจ

25 ตัวชี้วัดสาระสำคัญ ท๑. ๑ ป./ ๒ เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่ อ่าน การเล่าเรื่องย่อเป็น การอ่านเรื่องแล้วนำคำ หรือประโยคสำคัญ มา พูดโดยเรียบเรียงใหม่ ให้กระชับและได้ความ ครบถ้วน โดยใช้ภาษา ของตนเอง

26

27 ทำใบงานที่ ๒ / ๑ หน้า ๗๔ เลือกหน่วยการเรียนรู้จาก โครงสร้างรายวิชามา ๑ หน่วย แล้ว วิเคราะห์ - สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด - สาระการเรียนรู้ - สมรรถนะสำคัญ - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

28 ๑. ฉันทำอะไรไปบ้าง ๒. ฉันรู้สึกอย่างไร ๓. ฉันได้เรียนรู้อะไร ๔. ฉันจะนำความรู้ไปทำอะไร

29

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt G Greeting N New learning L Looking forward เรื่องที่ น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ ใหม่ ๆ ความ คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google