งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกพืชผักสวนครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกพืชผักสวนครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกพืชผักสวนครัว
งานนำเสนอแฟ้มสะผลงาน โดยครูสังเวียน บุญชู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
พืชผักสวนครัวจัดว่าเป็นอาหารที่คนเราใช้บริโภคอยู่เป็นประจำแต่ว่าเรามักจะไม่ลงมือปลูกเองซึงจริงแล้วการปลูกผักสวนครัวมีรูปแบบการปลูกได้หลายแบบ ซึงในการจัดการเรียนในหน่วยการเรียนนี้มุ้งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการปลูกผักรูปแบบต่างๆและได้ทดลองปลูกผักในรูปแบบที่ต้นเองคิดว่าเหมาะสมกับสภาพที่อยู่อาศัยของตนเอง และนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าผักสวนครัวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ชีวิตเราอยู่ได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย พืชผักสวนครัวมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างไรบ้าง เราปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างไรบ้าง คำถามประจำบท พืชผักสวนครัวหมายถึง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยเมล็ดมีอะไรบ้าง ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตมีธาตุกี่ธาตุ อะไรบ้าง พืชผักสวนครัวที่ปลูกด้วยส่วนๆของพืชมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวที่ใช้ผลเป็นอาหารมา 5 ชนิด ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักมีอะไรบ้าง ศัตรูของพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

4 โครงงานปลูกผักสวนครัว
โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย: การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลองปลูกผัก การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับผักสวนครัว อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผักสวนครัว ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกผักสวนครัว ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้และรักงานอาชีพเกษตรให้มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวมีวิธีการปลูกได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ

8 Request for Feedback Places I could find a classroom in a different climate for my students to work with Ideas for helping students take more responsibility for their own learning


ดาวน์โหลด ppt การปลูกพืชผักสวนครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google