งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง 中国货币 ( สกุลเงินจีน ) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง 中国货币 ( สกุลเงินจีน ) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” จังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง 中国货币 ( สกุลเงินจีน ) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” จังหวัดระยอง

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต ๑. ๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต ๒. ๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต ๔. ๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ พื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

3 วัตถุประสงค์ ๑. อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง ๒. บอกความหมายของคำศัพท์ได้ ๓. เขียนคำศัพท์ตัวอักษรจีนในบทเรียนได้ ๔. สามารถสนทนาการแลกสกุลเงินเป็น ประโยคสั้นๆ ได้

4 คำถามคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด - เงินมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างไร คำถามประจำหน่วย - เหตุใดทุกประเทศไม่ใช้สกุลเงินเดียวกัน คำถามประจำบท - สกุลเงินจีนเรียกว่าอะไร

5 เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้องมีข้อผิดพลาด เพียงเล็กน้อย สามารถพูดให้ ผู้อื่นเข้าใจได้ ค่อนข้างมี ข้อผิดพลาดที่ ทำให้เข้าใจ เรื่องได้ยากใน บางประโยค มี ข้อผิดพลาด มากทำให้ฟัง เข้าใจยาก นักเรียนไม่ สามารถพูด ได้ คำศัพท์ใช้จำนวน คำศัพท์ได้ดี และใช้คำศัพท์ ได้ถูกต้อง ใช้จำนวน คำศัพท์ได้ ค่อนข้างดีและ ใช้คำศัพท์ได้ ถูกต้อง ใช้จำนวน คำศัพท์ได้ เพียง เล็กน้อย ใช้ คำศัพท์ผิด ความ คล่องแคล่ว สื่อสารในสิ่งที่ ต้องการพูดโดย ไม่ลังเลหรือรีรอ สื่อสารในบาง เรื่องยังไม่ดีนัก ลังเลที่จะพูด ไม่สามารถ สื่อสารได้ อย่าง คล่องแคล่ว เกณฑ์การประเมินการพูด

6 วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การ ประเมิน - ประเมินตาม สภาพจริงโดย ครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตาม เกณฑ์ที่กำหนด แบบประเมินการ พูด แบบรูบริกส์ ดี พอใช้ ปรับปรุง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

7 เกณฑ์ การ ประเมิ น ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความ ถูกต้อง คำศัพท์ ความ คล่องแ คล่ว หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดีคะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________ แบบประเมินการ การพูด

8 ภาระ / ชิ้นงาน รายงานเรื่องสกุลเงิน แบบทดสอบหลังเรียน รูปภาพตัวอย่างเงินจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง 中国货币 ( สกุลเงินจีน ) ช่วงชั้นที่ที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูนาฎหทัย สิทธิบุญ โรงเรียนแกลง “ วิทยสถาวร ” จังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google