งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนเรื่อง ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนเรื่อง ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนเรื่อง ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แผนการจัดการเรียน หน่วยการเรียนเรื่อง ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จัดทำโดยอาจารย์เพชร รองพล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 ภาพรวมของแผนการจัดการเรียน
สื่อการเรียนการสอนคือ เครืองมือสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงต้องมีความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ป้ายนิเทศเป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาต้องมีความสามารถในการผลิต สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ 1. มีความเข้าใจ ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการออกแบบป้ายนิเทศ 2. หลักการทางด้านกราฟิก การจัดวางองค์ประกอบ การเลือกใช้สี การใช้ตัวอักษร และการใช้รูปภาพประกอบ 3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำเร็จรูป (Adobe Photoshop)

3 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของป้ายนิเทศได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของป้ายนิเทศได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถออกแบบการจัดทำป้ายนิเทศได้ถูกต้องตามองค์ประกอบและหลักการ ทางด้านกราฟิกภายใต้เนื้อหาที่นักเรียนสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนเลือกใช้ 4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำเร็จรูป (Adobe Photoshop) ในการออกแบบป้ายนิเทศได้ถูกต้องตามหลักการ ออกแบบป้ายนิเทศภายใต้เนื้อหาที่นักเรียนสนใจ

4 รูปแบบการเรียนรู้ ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 2 คาบ คาบละ 2:30 ชั่วโมง ทั้งหมด 5 ชั่วโมง ในคาบที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ เนื้อหาเกี่ยวกับป้ายนิเทศ - ความหมาย - องค์ประกอบ - การออกแบบป้ายนิเทศ - หลักการทางด้านกราฟิก ในคาบที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสำเร็จรูป(Adobe Photoshop) - ลักษณะหน้าที่ของโปรแกรม - ส่วนต่างๆของโปรแกรม - การใช้งานในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มอบหมายงานกลุ่ม : -ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้จัดทำป้ายนิเทศในโดยนำเนื้อหาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจที่จะทำเพื่อไปใช้ในการสอนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน - เมื่อออกแบบเสร็จแล้วให้นักเรียนออกมานำเสนอถึงเหตุผลที่เลือกเนื้อหาดังกล่าว หลักการออกแบบ เพื่อให้เพื่อนร่วมกันเสนอแน - นำป้ายนิเทศที่ได้ไปใช้จริง กับกลุ่มเป้าหมายแล้วทำการเก็บข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไรและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อป้ายนิเทศ จากนั้นนำเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

5 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี่ - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาที่นักเรียนจะนำข้อมูลมาใช้ในการทำป้ายนิเทศ - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟิก ผู้ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย - ผู้ที่ดูแลสถานที่ที่นักเรียนจะไปจัดเก็บข้อมูล เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน ฯลฯ

6 รูปแบบการประเมิน รูปแบบการประเมินในโครงการนี้
- กลุ่มของนักศึกษาสามารถออกแบบป้ายนิเทศได้ถูกต้องตามความหมาย ของป้ายนิเทศ - กลุ่มของนักศึกษาสามารถออกแบบป้ายนิเทศที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามองค์ประกอบของป้ายนิเทศ - กลุ่มของนักศึกษาสามารถออกแบบป้ายนิเทศได้ถูกต้องตามหลักการ ออกแบบป้ายนิเทศและหลักการทางด้านกราฟิก - กลุ่มของนักศึกษาสามารถออกแบบป้ายนิเทศได้เหมาะสมกับเนื้อหาและ กลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนเรื่อง ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google