งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ โดยโครงงาน. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตาม ความสนใจ ใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ โดยโครงงาน. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตาม ความสนใจ ใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ โดยโครงงาน

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตาม ความสนใจ ใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้าน คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนา โปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา – โครงงานพัฒนาเว็บไซด์ – โครงงานพัฒนา E-book – โครงงานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฎี โครงงานประยุกต์ โครงงานพัฒนาเกม

4 องค์ประกอบหลักกิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและ ระดับความรู้ความสามารถ ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษา ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา

5 จุดมุ่งหมายสำคัญ ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล แต่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือ ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ

6 คุณค่าของการทำโครงงาน สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบ ได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของ ตนเอง ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การ ตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน

7 คุณค่าของการทำโครงงาน (ต่อ) กระตุ้นให้มีความสนใจในการเรียน และสนใจที่จะ ประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ ได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ

8 ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

9 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ ให้ผู้เรียนคิดและเลือกด้วยตนเองส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจและ ประสบการณ์ในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนคำนึงถึง – ความสามารถของตนเอง – แหล่งความรู้ – วัสดุอุปกรณ์ – ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ – ระยะเวลาที่ใช้ – งบประมาณ – ความปลอดภัย

10 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ให้ผู้เรียนศึกษาจาก หนังสือ เอกสาร วารสาร เว็บไซต์ ต่าง ๆ หรือบันทึกการสอบถามหรือขอคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมในลักษณะของการพริ้นต์ ถ่ายเอกสาร หรือ บันทึก เขียนอ้างอิงถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารอ้างอิง

11 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน ใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลง ต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาต ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็น ต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

12 เค้าโครงของโครงงาน 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ระยะเวลาดำเนินงาน ระบุเป็นจำนวนวัน 5. แนวคิด ที่มา และประโยชน์ เหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญ อย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็น อย่างไร และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบ 6. วัตถุประสงค์ เขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน

13 เค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์(ต่อ) 7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงาน พัฒนาเว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์และข้อผิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น 8. วิธีดำเนินงาน - อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆกำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิค ที่ใช้ในการพัฒนา - แนวทางการดำเนินงาน อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน - งบประมาณที่ใช้

14 เค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์(ต่อ) 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอน ทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วัน เป็นต้น 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากวัตถุประสงค์ 12. เอกสารอ้างอิง

15 4. การลงมือทำโครงงาน จัดระบบการทำงาน เริ่มจากส่วนหลัก อาจต้องมีการ แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และบันทึกข้อมูลความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค วิเคราะห์และสรุปผล นำข้อมูลที่ได้มานำเสนอใน รูปแบบสารสนเทศที่เข้าใจง่าย

16 5. การเขียนรายงาน เป็นการเสนอผลของการศึกษาค้นคว้า เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ที่มาปัญหา วิธีการ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ ผลของการศึกษา ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ

17 องค์ประกอบรูปเล่ม ปกรายงานโครงงาน คำนำ กิตติกรรมประกาศ ความสำคัญของปัญหา ขอบเขตของการจัดทำโครงงาน วัตถุประสงค์โครงงาน ขั้นตอนในการจัดทำ เอกสารและแหล่งความรู้

18 ภาคผนวก เค้าโครง ตารางวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า แผนผังความคิด Mind Mapping ตัวอย่างสื่อที่สร้าง แบบประเมินคุณภาพสื่อ แบบประเมินโครงงาน

19 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน มีการสะท้อนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อการทำ โครงงานนั้นๆ ของผู้เรียน เพื่อนและผู้ปกครอง รายงานเป็นเอกสาร ประกอบการเล่าประสบการณ์ให้ เพื่อฟัง การประชุม จัดนิทรรศการ การแสดงหรือละคร

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 แบบสรุปการดำเนินงาน

33 แบบฝึกทักษะ

34 1. จงบอกความหมายของ “โครงงาน” 2. โครงงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน คืออะไร 4. จงบอกขั้นตอนการทำโครงงาน 5. กิตติกรรมประกาศคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ โดยโครงงาน. โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตาม ความสนใจ ใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google