งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อให้ทราบนิยามของระบบ ออกแบบ 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการ ออกแบบ 3. เพื่อให้ ทราบถึงหน้าที่ของนักออกแบบ บทเรียนช่วยสอน 4. เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อให้ทราบนิยามของระบบ ออกแบบ 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการ ออกแบบ 3. เพื่อให้ ทราบถึงหน้าที่ของนักออกแบบ บทเรียนช่วยสอน 4. เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อให้ทราบนิยามของระบบ ออกแบบ 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการ ออกแบบ 3. เพื่อให้ ทราบถึงหน้าที่ของนักออกแบบ บทเรียนช่วยสอน 4. เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่ม ผู้ใช้บทเรียนช่วยสอน และ ความสำคัญของผู้ใช้ 5. เพื่อให้ทราบประโยชน์ของ การออกแบบบทเรียน

3 ระบบการออกแบบ บทเรียนการ ที่สิ่งต่าง ๆ ที่มีการ ติดต่อสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกัน ระบบการออกแบบ บทเรียน คือ การ ที่สิ่งต่าง ๆ ที่มีการ ติดต่อสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกัน

4 ระบบการเรียนการ สอน หมายถึง การที่ ผู้สอน และผู้เรียน ตำรา อุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบการสอน ซึ่งมี ความสัมพันธ์กัน ติดต่อกันเพื่อบรรลุ เป้าหมายในการเรียน การสอนอย่างมีระบบ

5 ความสัมพันธ์ของ บทเรียนช่วยสอน ผู้สอน ผู้เรียน โปรแกรมช่วย สอน CAI

6 บทบาทของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ความเที่ยงตรงของบทเรียน 2. ความแม่นยำในการนำเสนอบทเรียน ช่วยสอน 3. ความรวดเร็วและสามารถควบคุม เวลาของบทเรียนได้ 4. ประหยัดเวลาและการทบทวน บทเรียนทำให้บ่อย ๆ 5. การนำเสนอบทเรียนได้เสมือนจริง มีภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

7 ความสามารถของคอมพิวเตอร์กับ บทเรียนช่วยสอน 1. การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง 2. สีสันค์ของบทเรียนสวยงามน่าสนใจ 3. สามารถใช้บทเรียนได้ตลอดเวลา 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนการ สอนสามารถสอนทางไกลได้ 5. เป็นโปรแกรมช่วยสอนที่มี ประสิทธิภาพ

8 ประเภทของระบบที่นำ คอมพิวเตอร์ มาใช้ สอดคล้องกับบทเรียนช่วย สอน 1. ระบบกระบวนการ ปฏิบัติงาน กล่าวคือการนำ ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการจัดบทเรียนช่วย สอน โดยมีกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น word, Mp3

9 ประเภทของระบบที่นำ คอมพิวเตอร์ มาใช้ สอดคล้องกับบทเรียนช่วย สอน 2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ กล่าวคือ ระบบที่ใช้ คอมพิวเตอร์ในการดำเนิน เรื่องแทนที่สมองมนุษย์ เช่นการโต้ตอบบทเรียน ช่วยสอน เช่น เกมส์

10 ประเภทของระบบที่นำ คอมพิวเตอร์ มาใช้ สอดคล้องกับบทเรียนช่วย สอน 3. ระบบกระบวนการผลิต กล่าวคือการนำโปรแกรม ต่างๆมาใช้ในการจัด บทเรียนช่วยสอน

11 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ บทเรียนช่วยสอน 1. ผู้สอนให้คำแนะนำใน การศึกษาบทเรียน 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและ ทบทวนบทเรียน 3. ผู้เรียนฝึกฝนศึกษา บทเรียน

12

13 1. ให้ออกแบบบทเรียน ช่วยสอนโดยวิเคราะห์ เนื้อหาจากหลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง 2. ให้เขียนโฟร์ชาร์ทของ บทเรียนช่วยสอนว่ามี ขั้นตอนอย่างไร

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อให้ทราบนิยามของระบบ ออกแบบ 2. เพื่อให้เข้าใจความหมายของการ ออกแบบ 3. เพื่อให้ ทราบถึงหน้าที่ของนักออกแบบ บทเรียนช่วยสอน 4. เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google