งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น การออกแบบ Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น การออกแบบ Media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้น การออกแบบ Media

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบนิยามของระบบออกแบบ เพื่อให้เข้าใจความหมายของการออกแบบ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของนักออกแบบบทเรียนช่วยสอน เพื่อให้ทราบว่าใครคือกลุ่มผู้ใช้บทเรียนช่วยสอน และความสำคัญของผู้ใช้ เพื่อให้ทราบประโยชน์ของการออกแบบบทเรียน

3 ระบบการออกแบบบทเรียน คือ การที่สิ่งต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกัน

4 ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การที่ผู้สอน และผู้เรียน ตำรา อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันติดต่อกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเรียนการสอนอย่างมีระบบ

5 ความสัมพันธ์ของบทเรียนช่วยสอน
ผู้สอน ผู้เรียน โปรแกรมช่วยสอน CAI

6 บทบาทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. ความเที่ยงตรงของบทเรียน 2. ความแม่นยำในการนำเสนอบทเรียนช่วยสอน 3. ความรวดเร็วและสามารถควบคุมเวลาของบทเรียนได้ 4. ประหยัดเวลาและการทบทวนบทเรียนทำให้บ่อย ๆ 5. การนำเสนอบทเรียนได้เสมือนจริง มีภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

7 ความสามารถของคอมพิวเตอร์กับบทเรียนช่วยสอน
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง 2. สีสันค์ของบทเรียนสวยงามน่าสนใจ 3. สามารถใช้บทเรียนได้ตลอดเวลา 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนสามารถสอนทางไกลได้ 5. เป็นโปรแกรมช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ

8 ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน
ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน 1. ระบบกระบวนการปฏิบัติงาน กล่าวคือการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดบทเรียนช่วยสอน โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น word , Mp3

9 ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน
ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน 2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ กล่าวคือ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินเรื่องแทนที่สมองมนุษย์ เช่นการโต้ตอบบทเรียนช่วยสอน เช่น เกมส์

10 ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน
ประเภทของระบบที่นำคอมพิวเตอร์ มาใช้สอดคล้องกับบทเรียนช่วยสอน 3. ระบบกระบวนการผลิตกล่าวคือการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการจัดบทเรียนช่วยสอน

11 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้บทเรียนช่วยสอน
1.ผู้สอนให้คำแนะนำในการศึกษาบทเรียน 2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและทบทวนบทเรียน 3.ผู้เรียนฝึกฝนศึกษาบทเรียน

12 แบบฝึกหัด

13 1. ให้ออกแบบบทเรียนช่วยสอนโดยวิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
2.ให้เขียนโฟร์ชาร์ทของบทเรียนช่วยสอนว่ามีขั้นตอนอย่างไร

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น การออกแบบ Media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google