งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของโครงงาน ประดิษฐ์ของประดับ ตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของโครงงาน ประดิษฐ์ของประดับ ตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของโครงงาน ประดิษฐ์ของประดับ ตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. ให้นักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน ที่ลดภาวะโลกร้อน 2. เพื่อเป็นการประหยัดและลดปริมาณ ขยะ 3. เพื่อความภาคภูมิใจ 4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

3 แนวคิดการจัดทำ โครงงาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดม ความคิดเกี่ยวกับวิธีการ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งตัวแทน นำเสนอ นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดประดิษฐ์ ของประดับตกแต่งบ้านที่ช่วยลดภาวะ โลกร้อน นักเรียนประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง บ้านที่ลดภาวะโลกร้อน นักเรียนนำผลงานมานำเสนอและจัด นิทรรศการในวันวิชาการ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) นักเรียนมีส่วนช่วยในการช่วยลดภาวะโลก ร้อนได้อย่างไรบ้าง นักเรียนจะประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน จากอะไรจึงจะช่วย ลดภาวะโลกร้อน คำถามประจำบท ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) การนำกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติกมารีไซเคิล ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

5 การประเมิน เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม รูบริกประเมินการทำงาน แบบสังเกต รายงานการเลือกใช้วัสดุที่นำประดิษฐ์ ของประดับตกแต่งบ้านฯ วิธีการ แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินการ เรียนรู้ แบบสังเกตประเมินความเข้าใจ เกณฑ์รูบริกประเมินความคิดสร้างสรรค์ รายงานประเมินกระบวนการทำงาน

6 บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของประดับตกแต่งบ้านที่ลดภาวะโลก ร้อนกลุ่มละ 1 ชิ้น นักเรียนนำผลงานมาจัดนิทรรศการใน วันวิชาการ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของโครงงาน ประดิษฐ์ของประดับ ตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google