งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน
ภาพรวมของโครงงาน ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
ให้นักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน ที่ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการประหยัดและลดปริมาณขยะ เพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

3 แนวคิดการจัดทำโครงงาน
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งตัวแทนนำเสนอ นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้านที่ช่วยลด ภาวะโลกร้อน  นักเรียนประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้านที่ลดภาวะโลกร้อน นักเรียนนำผลงานมานำเสนอและจัดนิทรรศการในวันวิชาการ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) นักเรียนมีส่วนช่วยในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้าง นักเรียนจะประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้านจากอะไรจึงจะช่วย ลดภาวะโลกร้อน คำถามประจำบท (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) การนำกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติกมารีไซเคิล ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

5 การประเมิน เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
รูบริกประเมินการทำงาน แบบสังเกต รายงานการเลือกใช้วัสดุที่นำประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้านฯ วิธีการ แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินการเรียนรู้ แบบสังเกตประเมินความเข้าใจ เกณฑ์รูบริกประเมินความคิดสร้างสรรค์ รายงานประเมินกระบวนการทำงาน

6 บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้านที่ลด ภาวะโลกร้อนกลุ่มละ 1 ชิ้น นักเรียนนำผลงานมาจัดนิทรรศการในวันวิชาการ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google