งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา พันธ์ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา พันธ์ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา พันธ์ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา พันธ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงาน ในประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่ หลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เลือกหาแนวทางที่เหมาะสม และ แก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก นักเรียนสามารถสร้างและออกแบบงาน ต่าง ๆ ได้ เพราะเข้าใจธรรมชาติของ กระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิ ปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมี ระบบในการออกแบบและสร้างงาน

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดง ความคิดเห็น ร่วมวางแผน ออกแบบ ศึกษา ร่วมแก้ปัญหา ศึกษาแนวทาง แก้ปัญหาวิเคราะห์แนวทางทาง แก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร่วมกัน สรุปผลการเรียนรู้

4 แนวคิดโครงงาน (GRASP) บทบาท นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดย ค้นคว้าทางเลือกที่หลากหลาย วางแผนงาน คิดวิเคราะห์ ออกแบบ และใช้เทคโนโลยี โดย การารทำงานร่วมกันเป็นทีม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน

5 แนวคิดโครงงาน (GRASP) ชุดกิจกรรม การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำ โครงงาน วางแผนการปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่การทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ แหล่งเรียนรู้ภายใน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาหรือ ชุมชน สัมภาษณ์ การถ่ายเก็บภาพประกอบงาน นักเรียนร่วมกันคิดลำดับเรื่องราว ความสำคัญงาน ก่อนหลังของข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำด้วยโปรแกรมตัดต่อทาง คอมพิวเตอร์ เก็บรายละเอียดงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผล นำเสนอเพื่อ เผยแพร่

6 แนวคิดโครงงาน (GRASP) ผลงาน วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

7 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด เราจะประชาสัมพันธ์โรงเรียนของเรา ได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย โปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้สำหรับสร้างงาน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นเมื่อต้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียน คำถามประจำบท โปรแกรม Ulead เป็นโปรแกรมที่มี ความสามารถด้านใด ข้อมูลโรงเรียนมีอะไรบ้าง

8 กระบวนการประเมินกระบวนการประเมิน เครื่องมือ แผนภูมิ KWLS ใช้คำถามเพื่อปรึกษาหารือ เกณฑ์ประเมินรูบริกสำหรับการกำกับ ตนเอง เกณฑ์ประเมินรูบริกความคิด สร้างสรรค์ แผนภูมิจำแนกประเภท

9 กระบวนการประเมินกระบวนการประเมิน วิธีการ การตอบคำถาม การสังเกต การตอบคำถาม การสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข การให้คะแนนแบบรูบริก การให้คะแนนแบบรูบริก

10 บทสรุปของโครงงานบทสรุปของโครงงาน นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้ 1 ชิ้น จาก การทำงานร่วมกันเป็นทีม นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของ ปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการ แก้ปัญหา ตัดสินใจ เลือกหาแนวทางที่ เหมาะสม และแก้ปัญหาตามแนวทางที่ เลือกได้ นักเรียนสร้างและออกแบบงานต่าง ๆ ได้ เพราะเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการ เทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบใน การออกแบบและสร้างงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา พันธ์ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google