งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ชื่อครูผู้สอน ครูปรียานุช อาษาพันธ์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เลือกหาแนวทางที่เหมาะสม และแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก นักเรียนสามารถสร้างและออกแบบงานต่าง ๆ ได้ เพราะเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบและสร้างงาน

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ออกแบบ ศึกษา ร่วมแก้ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาวิเคราะห์แนวทางทางแก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

4 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
บทบาท นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยค้นคว้าทางเลือกที่หลากหลาย วางแผนงาน คิดวิเคราะห์ ออกแบบ และใช้เทคโนโลยี โดยการารทำงานร่วมกันเป็นทีม บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

5 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
ชุดกิจกรรม การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำโครงงาน วางแผนการปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่การทำงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาหรือชุมชน สัมภาษณ์ การถ่ายเก็บภาพประกอบงาน นักเรียนร่วมกันคิดลำดับเรื่องราว ความสำคัญงานก่อนหลังของข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำด้วยโปรแกรมตัดต่อทางคอมพิวเตอร์ เก็บรายละเอียดงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผล นำเสนอเพื่อเผยแพร่

6 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
ผลงาน วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

7 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราจะประชาสัมพันธ์โรงเรียนของเราได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย โปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้สำหรับสร้างงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นเมื่อต้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน คำถามประจำบท โปรแกรม Ulead เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถด้านใด ข้อมูลโรงเรียนมีอะไรบ้าง

8 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ แผนภูมิ KWLS ใช้คำถามเพื่อปรึกษาหารือ
เกณฑ์ประเมินรูบริกสำหรับการกำกับตนเอง เกณฑ์ประเมินรูบริกความคิดสร้างสรรค์ แผนภูมิจำแนกประเภท

9 กระบวนการประเมิน วิธีการ การตอบคำถาม การสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม
ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข การให้คะแนนแบบรูบริก

10 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้ 1 ชิ้น จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ เลือกหาแนวทางที่เหมาะสม และแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือกได้ นักเรียนสร้างและออกแบบงานต่าง ๆ ได้ เพราะเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบและสร้างงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google