งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้....การเลี้ยงหมูหลุม

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ นักเรียนใช้ทักษะชีวิตประสบการณ์ในเลี้ยงหมูหลุมและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

3 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
แนวคิดโครงงาน นักเรียนศึกษาขั้นตอนกระบวนการการเลี้ยงหมูหลุม ลงมือปฏิบัติเลี้ยงหมูหลุม ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลี้ยงหมูหลุม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการจัดจำหน่าย

4 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด เลี้ยงหมูหลุมอย่างไรให้รวย คำถามประจำหน่วย (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) การเลี้ยงหมูหลุมแตกต่างจากการเลี้ยงหมูทั่วไปอย่างไร คำถามประจำบท (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) การเลี้ยงหมูหลุมมีขั้นตอนอย่างไร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงหมูหลุมมีอะไรบ้าง

5 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ การระดมสมองความรู้เดิมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมความรู้ใหม่ แบบประเมินพฤติกรรม เพื่อสังเกตการณ์ทำงาน ตรวจสอบความก้าวหน้า นำผลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนการสอน อนุทิน ตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ใช้รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อดูความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนใช้แบบตรวจสอบรายการร่วมมือกันทำงาน เพื่อประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบตรวจสอบรายการประเมินให้ ครู นักเรียน และเพื่อนเป็นผู้ประเมิน

6 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนเลี้ยงหมูหลุมประสบความสำเร็จ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและท้องถิ่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google