งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.... การเลี้ยง หมูหลุม.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.... การเลี้ยง หมูหลุม......."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.... การเลี้ยง หมูหลุม.......

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็น ต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ นักเรียนใช้ทักษะชีวิตประสบการณ์ใน เลี้ยงหมูหลุมและนำไปประกอบเป็น อาชีพได้

3 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็น ต่อไปนี้ แนวคิดโครงงาน นักเรียนศึกษาขั้นตอนกระบวนการการ เลี้ยงหมูหลุม ลงมือปฏิบัติเลี้ยงหมูหลุม ให้ ได้ประโยชน์คุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่าย จัดทำ บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลี้ยงหมูหลุม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการจัดจำหน่าย

4 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็น ต่อไปนี้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้าง พลังคิด เลี้ยงหมูหลุมอย่างไรให้รวย คำถามประจำ หน่วย ( มีได้ มากกว่าหนึ่ง คำถาม ) การเลี้ยงหมูหลุมแตกต่างจากการ เลี้ยงหมูทั่วไปอย่างไร คำถามประจำ บท ( มีได้ มากกว่าหนึ่ง คำถาม ) การเลี้ยงหมูหลุมมีขั้นตอนอย่างไร อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงหมูหลุมมี อะไรบ้าง

5 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงาน ในประเด็นต่อไปนี้ การประเมิน เครื่องมือ วิธีการ การระดมสมองความรู้เดิมเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมความรู้ใหม่ แบบ ประเมินพฤติกรรม เพื่อสังเกตการณ์ ทำงาน ตรวจสอบความก้าวหน้า นำผล ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนการสอน อนุทิน ตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ใช้ รูบริกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อดู ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนใช้ แบบตรวจสอบรายการร่วมมือกันทำงาน เพื่อประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบตรวจสอบรายการ ประเมินให้ ครู นักเรียน และ เพื่อนเป็นผู้ประเมิน

6 บทสรุปของโครงงาน นักเรียนเลี้ยงหมูหลุมประสบความสำเร็จ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ ตนเองและท้องถิ่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้.... การเลี้ยง หมูหลุม.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google