งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแฟ้มสะสม ผลงาน นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแฟ้มสะสม ผลงาน นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแฟ้มสะสม ผลงาน นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับความความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิต สังเกตลักษณะสำคัญของ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในท้องถิ่น ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ของสิ่งมีชีวิตและจำแนกเป็นกลุ่ม นำเสนอคุณค่าของความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตกับการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และจัดทำงานนำเสนอ Power Point และโครงงาน

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีกี่ชนิด  คำถามประจำหน่วย  สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างไร  ในแต่ละบริเวณสิ่งมีชีวิตมีจำนวนเท่ากันหรือไม่  คำถามประจำบท  ท้องถิ่นของนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง  นักเรียนมีวิธีการการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างไร  สิ่งมีชีวิต ( เช่น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ) มี ความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร

4 โครงงานสำรวจ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในท้องถิ่น โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย : การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใน ท้องถิ่นและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องการทดลอง การสื่อสารกับผู้อื่นในจดหมายข่าว

5 การประเมินความพร้อมของ นักเรียน วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่ง ที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับความ หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่ จะเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉัน สามารถเตรียมสื่อสนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่าง เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมินนี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉัน ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

6 เป้าหมายของหลักสูตร ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเทคโนโลยีที่ นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์รวบรวม และคิดอย่างไรกับข้อมูล เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแฟ้มสะสม ผลงาน นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google