งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation ระบบรับ - ส่งข่าวสารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation ระบบรับ - ส่งข่าวสารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation ระบบรับ - ส่งข่าวสารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail) 1.1.1.1.

2 ระบบการอนุมัติตามสายงาน (Online-Workflow) 2.2.2.2. การเบิก - จ่าย การเบิก - จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การลางาน การลางาน การจองห้องประชุมและ ทรัพยากร การจองห้องประชุมและ ทรัพยากร การจองรถ การจองรถ

3 ระบบปฏิทินงานและการ จัดการกำหนดการ ระบบปฏิทินงานและการ จัดการกำหนดการ3. ระบบงานเผยแพร่ข้อมูล ระบบงานเผยแพร่ข้อมูล 4.4.4.4. ระบบงานช่วยอำนวยความ สะดวกใน ระบบงานช่วยอำนวยความ สะดวกใน การสอบถาม การสอบถาม 5.5.5.5. ระบบงานบริหารงานและ จัดการเอกสาร ระบบงานบริหารงานและ จัดการเอกสาร 6.6.6.6. ระบบงานจัดซื้อและบริหาร พัสดุ ระบบงานจัดซื้อและบริหาร พัสดุ 7.7.7.7.

4 ระบบงานบัญชี การเงิน และ งบประมาณ ระบบงานบัญชี การเงิน และ งบประมาณ 8.8.8.8. ระบบงานบริหารงานบุคคล ระบบงานบริหารงานบุคคล 9.9.9.9. ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์10. ระบบการบันทึกเวลา ปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบการบันทึกเวลา ปฏิบัติงานของข้าราชการ และระบบรักษาความ ปลอดภัย และระบบรักษาความ ปลอดภัย11.

5 ระบบฐานข้อมูลของ สศค. www.thailandou tlook.com ระดับประ เทศ EMIS กค. ธปท. สศช. สงป. ระหว่าง หน่วยงาน e-FPO e-fiscal, e-local, e- tax, e-financial e-saving, e-macro, e- inter, e-NECF e-PIU,e-law, IT- center, e-secretary e-PIU,e-law, IT- center, e-secretary ภายใน หน่วยงาน ได้รับ P.S.O. 1101 วันที่ 12 กันยายน 2545

6 แผนการดำเนินงานใน อนาคต

7 โครงการศูนย์ข้อมูลการคลัง ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคลัง ระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 1. เช่น ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและ การพาณิชย์ ฯลฯ ขยายฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติม 2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งมีมาตรการและ ระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลที่สมบูรณ์ 3.

8 พัฒนาระบบเครือข่ายและ ระบบงานระยะไกล 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน 5.


ดาวน์โหลด ppt ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation ระบบรับ - ส่งข่าวสารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google