งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation
ประกอบด้วยระบบงานต่างๆ ได้แก่ ระบบรับ-ส่งข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Fiscal Mail System : FisMail) 1.

2 2. ระบบการอนุมัติตามสายงาน (Online-Workflow) การเบิก-จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้าง การลางาน การจองห้องประชุมและทรัพยากร การจองรถ

3 3. 4. 5. 6. 7. ระบบปฏิทินงานและการจัดการกำหนดการ ระบบงานเผยแพร่ข้อมูล
ระบบงานช่วยอำนวยความสะดวกใน การสอบถาม 5. ระบบงานบริหารงานและจัดการเอกสาร 6. ระบบงานจัดซื้อและบริหารพัสดุ 7.

4 8. 9. 10. 11. ระบบงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ ระบบงานบริหารงานบุคคล
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 10. ระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ และระบบรักษาความปลอดภัย 11.

5 ระบบฐานข้อมูลของ สศค. EMIS กค. ธปท. สศช. สงป. www.thailandoutlook.com
ได้รับ P.S.O วันที่ 12 กันยายน 2545 e-FPO e-fiscal, e-local, e-tax, e-financial e-saving, e-macro, e-inter, e-NECF e-PIU,e-law, IT-center, e-secretary ภายในหน่วยงาน EMIS กค. ธปท. สศช. สงป. ระหว่างหน่วยงาน ระดับประเทศ

6 แผนการดำเนินงานในอนาคต

7 1. 2. 3. โครงการศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคลังระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 1. เช่น ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ฯลฯ ขยายฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม 2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สมบูรณ์ 3.

8 4. 5. พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบงานระยะไกล
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 5.


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Office Automation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google