งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2556 1 Graduate School Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2556 1 Graduate School Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2556 1 Graduate School Khon Kaen University

2 พันธ กิจ 2 Graduate School Khon Kaen University 1. ภารกิจด้านนโยบายและแผนพัฒนา บัณฑิตศึกษา 2. ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 3. ภารกิจด้านการจัดการหลักสูตร สาขาวิชาร่วมทั้งที่เป็นหลักสูตรปกติ และนานาชาติ 4. ภารกิจด้านรักษามาตรฐานและ คุณภาพบัณฑิตศึกษา

3 3 Graduate School Khon Kaen University การบริหารจัดในสำนักงานคณบดี ภารกิจกลุ่มอำนวยการ ภารกิจกลุ่มอำนวยการ หน้าที่ อำนวยการเพื่อเกิดความสะดวกและ คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพอย่าง สูงในการปฏิบัติงานตามแผน ยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน โดย อำนวยความสะดวกด้านการคลังและ พัสดุ ธุรการ อาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ และดูแลงานด้าน บริหารงานบุคคล การเจ้าหน้าที่ และงานบริหารทั่วไปอื่นๆ

4 4 Graduate School Khon Kaen University ภารกิจกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ ภารกิจกลุ่มสารสนเทศและวิชาการ ทำ หน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกตามแผนยุทธ์ ศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย งานด้านนโยบายและแผน วิจัยสถาบัน ระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ นักศึกษา การรับเข้า หลักสูตร วิทยานิพนธ์ และสาขาวิชาร่วม

5 5 Graduate School Khon Kaen University

6 6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนการ บำรุงรักษา แผนการ บำรุงรักษา

7 7 Graduate School Khon Kaen University วัตถุประสงค์การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง 1. เพื่อช่วยบันทึกความจำ 2. เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงาน 2. เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงาน 3. เพื่อช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการ จัดซื้อ / จ้าง / มีอำนาจต่อรองราคากับ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 3. เพื่อช่วยให้สะดวกและง่ายต่อการ จัดซื้อ / จ้าง / มีอำนาจต่อรองราคากับ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

8 8 Graduate School Khon Kaen University 4. เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแผน / นโยบายและพันธกิจของหน่วยงานและ มหาวิทยาลัย 5. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้าง ความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6. เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ ทำงานไว้ล่วงหน้า

9 9 Graduate School Khon Kaen University 7. เพื่อลดความขัดแย้งในการ ทำงาน 8. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 9. เพื่อเป็นรายงานให้กับ ผู้บริหารได้รับทราบความ เคลื่อนไหวของงบประมาณ และแผน - ผลการจัดซื้อจัด จ้าง

10 10 Graduate School Khon Kaen University ขั้นตอนการจัดทำ

11 11 Graduate School Khon Kaen University 1. แต่งตั้ง คณะทำงานการ จัดทำ งบประมาณ จัดทำ งบประมาณ

12 12 Graduate School Khon Kaen University 2. ประชุมคณะทำงานฯ ชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำงบประมาณประจำปี

13 13 Graduate School Khon Kaen University รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างประจำปี รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างประจำปี ประชุมย่อยตามกลุ่มภารกิจเพื่อจัดทำประมาณ การงบประมาณ 3. การจัดหาข้อมูล รายการ รายละเอียด

14 Graduate School Khon Kaen University 14 กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม แบบพิมพ์ รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 1. รายการ................................................................................................................................................ 2. แผนงาน ……………………………………..………………………….…… ………………………………………..…………….. 3. งาน / โครงการ....................................................................................................................................... 4. สอดคล้องกับนโยบายเงินรายได้มหาวิทยาลัยข้อที................................................................................ 5. เหตุผลความจำเป็น............................................................................................................................ 6. วัตถุประสงค์...................................................................................................................................... 7. ประโยชน์ใช้สอย.................................................................................................................................. 8. สถานที่ติดตั้ง....................................................................................................................................... 9. ราคาประเมินต่อหน่วย ความพร้อมในการการดำเนินการ ( เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา ติดตั้ง................................................................................................................................................................

15 15 Graduate School Khon Kaen University แผนการจัดซื้อ วัสดุ / จัดจ้าง แผนการจัดซื้อ วัสดุ / จัดจ้าง การสำรวจความ ต้องการ  เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบัญชี รายชื่อวัสดุที่ใช้ประจำ  ชี้แจงความสำคัญของการ สำรวจความต้องการ  ส่งแบบฟอร์ม ( กำหนดชื่อ วัสดุ ) ตามกลุ่มภารกิจ  กำหนดเวลาส่งกลับ

16 16 Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่าง แบบสำรวจ

17 17 Graduate School Khon Kaen University แผนการ บำรุงรักษา  เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบัญชีรายชื่อพัสดุ จากทะเบียนคุม  ชี้แจงความสำคัญของการสำรวจเพื่อ การบำรุงรักษา  ส่งแบบฟอร์ม รายการพัสดุให้ผู้ดูแล ใน กลุ่มภารกิจ  กำหนดเวลาส่งกลับ

18 18 Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่าง แผนการบำรุง ( รายตัว )

19 19 Graduate School Khon Kaen University กลุ่มภารกิจ ลงรายละเอียดตามแบบ สำรวจความต้องการ แบบรายงานการ บำรุงรักษา โดยระบุ  รายการวัสดุ / จ้าง / บำรุงรักษา  ปริมาณ / จำนวนครั้ง  เวลาที่ต้องการใช้  เหตุผลความจำเป็น

20 20 Graduate School Khon Kaen University วิเคราะห์กำหนดจำนวนและ ระยะเวลาจัดหา วิเคราะห์กำหนดจำนวนและ ระยะเวลาจัดหา  ราคาซื้อครั้งก่อน, ราคาตลาด, ประวัติการซ่อม  สถิติการใช้, ช่วงเวลาที่ต้องการ ใช้  จำนวนคงคลัง, อายุการใช้งาน  วิธีการ  จำนวนวงเงิน, งบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ

21 21 Graduate School Khon Kaen University 4. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำประมาณ การ / รายละเอียดการจัดซื้อ / จัดจ้าง 5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียด งบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและส่งขอ งบประมาณ 6. ผู้บริหารและบุคลากร จัดทำแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

22 22 Graduate School Khon Kaen University

23 23 Graduate School Khon Kaen University 7. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดทำ แผนการจัดซื้อ / จ้าง แผนการ บำรุงรักษา ในส่วนของงานพัสดุ โดยบันทึกรายการตามแบบฟอร์ม รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง บำรุงรักษา ประจำปี

24 24 Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงาน แผนวัสดุ

25 25 Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงาน ครุภัณฑ์

26 26 Graduate School Khon Kaen University ตัวอย่างรายงาน แผนการบำรุง

27 27 Graduate School Khon Kaen University 8. เสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ แผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง / บำรุงรักษา 9. เสนอหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

28 28 Graduate School Khon Kaen University


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบำรุงรักษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิถุนายน 2556 1 Graduate School Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google