งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕
การประชุมสำนักฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕ เสนอผลการดำเนินงานสำคัญของแต่ละส่วน กลุ่ม ฝ่าย

2 ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป เดือนตุลาคม 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป แบ่งเป็น 3 งาน 1. งานธุรการ สารบรรณ บุคลากร งานประชุม งานประสานทั่วไป 2. งานพัสดุและยานพาหนะ 3. งานการเงินและบัญชี

3 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานประชุม แจกจ่ายเอกสาร งานประสานราชการทั่วไป
- ให้มีพนักงานธุรการประจำส่วน - กระบวนการทำงานของการเสนอหนังสือ - กระบวนการทำงานของการรับ-ส่งหนังสือภายใน/ภายนอก

4 งานพัสดุ/ยานพาหนะ จัดซื้อ/จ้าง
เงินกันเหลื่อมปี 2554 4 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 3 เรื่อง คงเหลือ เรื่อง ปี 2555 จัดซื้อ 17 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 4 เรื่อง คงเหลือ 13 เรื่อง จัดจ้าง 32 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 7 เรื่อง คงเหลือ 25 เรื่อง ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง รถยนต์ 10 คัน ยกเว้นรถตู้ 2933 ต่อประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ / ทำประกันประเภท 3

5 การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
การเงินและบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 - ระบบคอมพิวเตอร์ -ให้จัดทำบัญชีควบคุมงบประมาณระบบบัญชีมือ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า/เช่าซื้อ

6 เงินสวัสดิการสำนัก เงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวน 31,686 บาท แบ่งเป็น 1. เงินสดในมือ 3,236 บาท 2. สำรองจ่ายค่าอาหารประชุมฯ ค่าหลอดไฟฟ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าเสื้อ ค่าซ่อมโน๊ตบุ๊ค 28,450 บาท แยกเป็น ค่าเสื้อ ค่าประชุม ซ่อมโน้ตบุค


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google