งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ เสนอผลการดำเนินงาน สำคัญของแต่ละส่วน กลุ่ม ฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ เสนอผลการดำเนินงาน สำคัญของแต่ละส่วน กลุ่ม ฝ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ เสนอผลการดำเนินงาน สำคัญของแต่ละส่วน กลุ่ม ฝ่าย

2 ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหาร ทั่วไป เดือนตุลาคม 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป แบ่งเป็น 3 งาน 1. งานธุรการ สารบรรณ บุคลากร งานประชุม งานประสานทั่วไป 2. งานพัสดุและยานพาหนะ 3. งานการเงินและบัญชี

3 งานธุรการ งานสารบรรณ งาน บุคลากร งานประชุม แจกจ่าย เอกสาร งานประสานราชการทั่วไป - ให้มีพนักงานธุรการประจำส่วน - กระบวนการทำงานของการเสนอหนังสือ - กระบวนการทำงานของการรับ - ส่งหนังสือ ภายใน / ภายนอก

4 งานพัสดุ / ยานพาหนะ จัดซื้อ / จ้าง - เงินกันเหลื่อมปี 2554 4 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 3 เรื่อง คงเหลือ 1 เรื่อง - ปี 2555 จัดซื้อ 17 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 4 เรื่อง คงเหลือ 13 เรื่อง จัดจ้าง 32 เรื่อง เบิกจ่ายแล้ว 7 เรื่อง คงเหลือ 25 เรื่อง ยานพาหนะ ซ่อมบำรุง รถยนต์ 10 คัน ยกเว้นรถตู้ 2933 ต่อประกันภัยรถยนต์ พ. ร. บ / ทำประกัน ประเภท 3

5 การเงินและบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 - ระบบคอมพิวเตอร์ - ให้จัดทำบัญชีควบคุมงบประมาณ ระบบบัญชีมือ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า / เช่าซื้อ

6 เงินสวัสดิการสำนัก เงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 31,686 บาท แบ่งเป็น 1. เงินสดในมือ 3,236 บาท 2. สำรองจ่ายค่าอาหารประชุมฯ ค่าหลอดไฟฟ้า ค่าน้ำดื่ม ค่า เสื้อ ค่าซ่อมโน๊ตบุ๊ค 28,450 บาท แยกเป็น ค่าเสื้อ 12.000 ค่าประชุม ซ่อม โน้ตบุค


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ การประชุมสำนักฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๕๕ เสนอผลการดำเนินงาน สำคัญของแต่ละส่วน กลุ่ม ฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google