งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่ ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้งาน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า 1 ปี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่ ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้งาน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า 1 ปี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่ ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้งาน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า 1 ปี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่อง ตกแต่ง อาคาร ฯลฯ

2 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชี เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร 1. การซื้อสินทรัพย์จะต้องได้รับการอนุมัติ ตามระเบียบของธุรกิจ 2. สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมา ต้องได้รับการ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ 3. การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 4. จัดให้มีการควบคุมสินทรัพย์ให้ปลอดภัย จากการทุจริตหรือสูญหาย

3 วิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวร 1. การจัดทำงบประมาณสินทรัพย์ ถาวรและการขออนุมัติซื้อ 2. การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร 3. การคำนวณราคาต้นทุนของ สินทรัพย์ถาวร

4 การควบคุมและเก็บรักษาสินทรัพย์ 1. การจัดหมวดหมู่และการกำหนดรหัส สินทรัพย์ 2. การทำบัญชีสินทรัพย์ 3. การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร 4. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร 5. การประกันภัยสินทรัพย์ 6. การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 7. การโอนสินทรัพย์หรือการจำหน่าย สินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ถาวร สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่ ธุรกิจมีไว้เพื่อใช้งาน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า 1 ปี ได้แก่ เครื่องมือ เครื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google