งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ความ รับผิดชอบฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักบริหาร โครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ความ รับผิดชอบฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักบริหาร โครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ความ รับผิดชอบฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักบริหาร โครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2 หน้าที่ความ รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การบริหารงานของสำนัก บริหารโครงการเกี่ยวกับ งาน ด้านสารบรรณ งานด้านการ เจ้าหน้าที่ งานบัญชีการเงินและ พัสดุ ร่างโต้ตอบ ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอ ผู้บริหารการพิจารณาเอกสาร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่มิได้เป็น หน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ และงานที่ได้รับมอบหมาย พิเศษ

3 งานบริการหลักที่ปฏิบัติ 1. งานรับ - ส่ง หนังสือที่รวดเร็ว และถูกต้อง 2. การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 3. งานร่างหนังสือที่ถูกต้องตาม ระเบียบสารบรรณ 4. การพิจารณาเอกสารเบื้องต้น ถูกต้อง รวดเร็ว และมีข้อเสนอที่ ดีสำหรับ ผู้อำนวยการสำนัก ผอ. ส่วน หัวหน้ากลุ่ม และฝ่าย 5. การบริหารงานด้านบัญชี การเงินและพัสดุให้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 6. การบริหารงานด้านการ เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านสารบรรณของฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ ควบคุมทางเดิน ของ หนังสือ ดูแลงานร่าง หนังสือ พิจารณา ลงนาม บันทึกเสนอ ติดต่อ ประสานงา น ติดตามงาน ควบคุมทางเดิน ของ หนังสือ ดูแลงานร่าง หนังสือ พิจารณา ลงนาม บันทึกเสนอ ติดต่อ ประสานงา น ติดตามงาน ฝบ. บก. งานธุรการ งานการ เจ้าหน้า ที่ งานบัญชี การเงิน และ พัสดุ งานธุรการ งานการ เจ้าหน้า ที่ งานบัญชี การเงิน และ พัสดุ พิจารณา เรื่อง บันทึก เสนอ ร่างหนังสือ ภายใน / ภายน อก พิจารณา เรื่อง บันทึก เสนอ ร่างหนังสือ ภายใน / ภายน อก ลงทะเ บี ย น สาร บร ร ณ รับ - ส่ ง ลงทะเ บี ย น สาร บร ร ณ รับ - ส่ ง เอกส า ร จ า ก ภายใ น ก ร ม ภายน อ ก ก ร ม เอกส า ร จ า ก ภายใ น ก ร ม ภายน อ ก ก ร ม ผส. บก. ผอ. ส่วน หัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย ผส. บก. ผอ. ส่วน หัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย ส่ง เอ กส าร ออ ก

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานด้านธุรการ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. งานด้านการเจ้าหน้าที่ 3. งานบัญชีการเงินและ พัสดุ 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และระบบบริหารงานของสำนัก 5. งานอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ 6. งานตามที่ได้รับ มอบหมายพิเศษ

6 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 1. การรับ - ส่งหนังสือ ( ด้วย ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ) 2. ร่างโต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหาเอกสาร 3. พิมพ์หนังสือ และจัดทำ สำเนา 4. ติดตามเร่งเตือน เพื่อให้ งานเสร็จทันตามกำหนด 5. ประสานงานกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง 6. จัดการประชุม

7 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ เกี่ยวกับ 1. ควบคุมทะเบียนประวัติและ อัตรากำลัง 2. ดำเนินการเบื้องต้นในการ โอน ย้าย สอบเลื่อนระดับ เลื่อนชั้น 3. ดำเนินการสอบบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4. แจ้งบุคคลเข้าฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน 5. แจ้งขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6. ดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญ เงินมรดก 7. จัดทำความดีความชอบ ประจำปี

8 งานบัญชีการเงิน มีหน้าที่ เกี่ยวกับ 1. บริหารงบประมาณของ ฝ่ายบริหาร 2. จัดทำทะเบียนควบคุม ใบสำคัญพร้อมตรวจสอบ 3. ติดตามการเบิกจ่ายให้ เจ้าหน้าที่ที่ออก ปฏิบัติงาน 4. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ประจำงวด ประจำปี เพื่อรวบรวมจัดทำ รายงาน 5. จัดทำสรุปการใช้ งบประมาณประจำเดือน เพื่อให้การใช้เงิน เป็นไปอย่างถูกต้องและมี ระบบ 6. จัดทำงบต้นทุนผลผลิต ของสำนักฯ

9 งานพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 1. บริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดซื้อ / จัด จ้าง 3. จัดทำทะเบียนและบัญชี ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ 4. เบิกจ่ายโอนเก็บรักษา วัสดุครุภัณฑ์ 5. จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่หมดสภาพ 6. จัดทำรายงาน และ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ความ รับผิดชอบฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักบริหาร โครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google