งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์

2 วิสัยทัศน์ “ เป็นศูนย์เวชสารสนเทศ ชั้นนำของประเทศ ที่ สามารถพัฒนาและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ”

3 พันธกิจ พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ด้วยตนเอง เพื่อ สนับสนุนภาระกิจหลัก ของคณะแพทย์ ทั้งด้าน บริการ ด้านบริหาร และ ด้านวิชาการ

4 หัวหน้างาน / บุคลากร

5 ระบบสารสนเทศคณะ แพทยศาสตร์ ๏ สารสนเทศด้านบริหาร / วิชาการ (400) ~ งานคลัง, งานบุคคล, ห้องสมุด, อื่น ๆ ๏ สารสนเทศโรงพยาบาล (480)

6 ระบบสารสนเทศคณะ แพทยศาสตร์

7 ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล

8 ๏ การวางแผนระบบ - เสนอเป็นโครงการ 4 ปี (2543-2547) - รายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน

9 ๏ เป้าประสงค์ของระบบ - สนับสนุนงานบริการผู้ป่วย ( ลด ความผิดพลาด จากลายมือ ) - สะดวกรวดเร็ว ( ลดขั้นตอนการลง ข้อมูลซ้ำซ้อน ) - อำนวยความสะดวกในการรายงาน ผล - เป็น Data Mining - Computerized Patient Record

10 ๏ การออกแบบระบบ - ผู้บริหารอนุมัติโครงการ - สำรวจความต้องการของ ผู้ใช้ทุกระดับ - พัฒนาโปรแกรม / ประสานงานผู้ใช้

11 ๏ โครงสร้างระบบสารสนเทศที่ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน - ระบบนัดผู้ป่วย - ระบบเวช ระเบียนผู้ป่วยนอก / ใน - ระบบผู้ป่วยนอก - ระบบ การเงินผู้ป่วยนอก / ใน - ระบบผู้ป่วยใน - ระบบปฏิบัติการพยาธิ / รังสีวิทยา - ระบบเภสัชกรรม - หน่วย สนับสนุนการรักษาต่าง ๆ

12 ๏ มาตรฐานระบบสารสนเทศ - ใช้รหัสโรค ICD-10 และ IC9 CM - ค่ารักษาพยาบาลโรคอิง ระบบ DRG - บันทึกเลขบัตรประชาชนใน ระบบเวชระเบียน

13 ๏ มาตรฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ - มาตรฐานสากล หา ง่าย ประหยัด - เหมาะสมกับงาน - ใช้งานและบำรุงรักษา ง่าย

14 ๏ ความปลอดภัยของข้อมูล - มี Application Server และ Database Server - แยกสถานที่ตั้ง Database server สำรอง - บันทึกข้อมูลพร้อมกัน 2 ชุด (2 Database Server) - จำกัดสิทธิและลำดับชั้นของ ผู้ใช้ข้อมูล - เป็นระบบปิด ไม่เชื่อมต่อกับ เครือข่าย Internet

15 ๏ ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ - วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายของ ผู้ป่วยในได้ - วิเคราะห์รายรับค่า รักษาพยาบาลแยกประเภทตาม สิทธิ - วิเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาจริง เทียบกับระบบ DRG - รายงานสนับสนุนงานบริหารและ วิชาการ

16 ๏ สิ่งท้าทายของระบบสารสนเทศ และเวชระเบียน Computerized Patient Record 100% แห่งแรกของประเทศ Online สู่เครือข่ายบริหาร ผู้ป่วยระดับชาติ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google