งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ธันวาคม 2548 ระบบจัดเก็บเอกสาร กองการ เจ้าหน้าที่ 2. กันยายน 2550 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ จัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการปรับโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ธันวาคม 2548 ระบบจัดเก็บเอกสาร กองการ เจ้าหน้าที่ 2. กันยายน 2550 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ จัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการปรับโครงสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ธันวาคม 2548 ระบบจัดเก็บเอกสาร กองการ เจ้าหน้าที่ 2. กันยายน 2550 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ จัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการปรับโครงสร้าง 3. ธันวาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ระบบสารบรรณและเอกสาร กองการเจ้าหน้าที่ 4. มกราคม 2551 เริ่มใช้งานกองการเจ้าหน้าที่ ระยะที่ 1 5. มีนาคม 2551 เริ่มใช้งานกองการเจ้าหน้าที่ ระยะที่ 2 6. มิถุนายน 2551 ใช้งานสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 1

3

4 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อฝึกปฏิบัติการรับข้อมูลและสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบ 3. เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 4. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่าย

5 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อฝึกปฏิบัติการรับข้อมูลและสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบ 3. เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 4. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่าย

6 1. กำหนดทางเดินหนังสือที่ชัดเจน 2. ระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 3. รับ - ส่งหนังสือโดยใช้หลักปฏิบัติเดียวกัน 4. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน 5. อบรมระบบงานแก่ผู้ใช้งาน 6. มีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการปฏิวัติงาน เช่น ระบบ เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง สแกนเนอร์

7 หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ - พิมพ์เอกสารจากระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 3. หัวหน้างาน หรือ ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระบบสารบรรณ กระดาษ - ดำเนินการ - มอบหมายงาน 4. หน่วยงานที่ รับผิดชอบเสนอ แฟ้มผู้บริหาร มอบหมาย 5. เลขา ผู้บริหาร 6. ผู้บริหาร เสนอ อนุมัติ ลงนาม สั่งการ หนังสือ ออก บันทึกข้อความส่งออก

8 การลงรับเอกสารผ่านระบบ หนังสือรับ งานธุรการ

9 บันทึกรายละเอียดการลงรับเอกสารผ่านระบบ

10 การส่งออกเอกสารผ่านระบบ หนังสือส่ง งานธุรการ

11 บันทึกรายละเอียดการส่งออกเอกสารผ่านระบบ เลขที่หนังสือของงาน ( อัตโนมัติ )

12 การจองเลขที่เอกสาร ออกเลขงานของ ตนเอง หรือ เลือกออกงานธุรการ ออกเลขงานของ ตนเอง หรือ เลือกออกงานธุรการ

13 การเวียนเอกสารผ่านระบบ (1) เวียนบุคคลใน งาน เวียนตำแหน่ง เวียน หน่วยงานอื่นๆ เวียนบุคคลใน งาน เวียนตำแหน่ง เวียน หน่วยงานอื่นๆ

14 การเวียนเอกสารผ่านระบบ (2)

15 การติดตามเอกสารผ่านระบบ ติดตามเส้นทาง เอกสาร

16 การค้นหาเอกสาร เงื่อนไข การ ค้นหา

17 รายงาน

18 ตัวอย่างรายงานหนังสือส่ง ระบุวันที่

19  ธุรการกอง ส่งหากองอื่นๆ / คณะหน่วยงาน  ธุรการกอง ส่งหางานอื่นๆภายในกอง  ธุรการกอง ออกเลขมข.  ธุรการกอง รับหนังสือเข้า  ธุรการกอง รับหนังสือเข้าและส่งต่อ  ธุรการกอง ออกรายงานหนังสือส่ง  ธุรการกอง ออกรายงานหนังสือรับ

20  ธุรการงาน ส่งหาธุรการกอง / คณะหน่วยงาน ( กรณีมาสิทธิ์ส่งออก )  ธุรการงาน ส่งหางานอื่นๆภายในกอง  ธุรการงาน รับหนังสือเข้า  ธุรการงาน ออกรายงานหนังสือส่ง  ธุรการงาน ออกรายงานหนังสือรับ


ดาวน์โหลด ppt 1. ธันวาคม 2548 ระบบจัดเก็บเอกสาร กองการ เจ้าหน้าที่ 2. กันยายน 2550 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ จัดเก็บเอกสาร ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการปรับโครงสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google