งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)

2 2 หัวข้อนำเสนอ •วัตถุประสงค์ •ผลการดำเนินงาน •แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-chonburi •โครงการฝึกอบรมบุคลากร •ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 3 วัตถุประสงค์ •เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็น ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ มี ความถูกต้อง เชื่อถือได้ •เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน •ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน

4 4 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) •เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว –24 ชั่วโมง –7 วัน ต่อสัปดาห์ –365 วันต่อปี •ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต •เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย อินทราเน็ต

5 5 ผลการดำเนินงาน •ระยะที่ 1 –รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และศึกษาความ พร้อมของหน่วยงาน –การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ •ระยะที่ 2 –จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำ ในลักษณะ Static Web site

6 6

7 7 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

8 8 แผนการดำเนินงาน (2546-2548) •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด –การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย •ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ เทศโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายใน องค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) •ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ในรูปแบบเว็บไซท์

9 9 แผนการดำเนินงาน (2546-2548) •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) –ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด •จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS •จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS –การพัฒนาบุคลากร –การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government

10 10 แนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล •รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน •วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลแยก ตามหน่วยงาน •ออกแบบฐานข้อมูล •ออกแบบระบบบันทึกข้อมูลให้กับหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน •พัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

11 11 โครงการฝึกอบรมบุคลากร

12 12 โครงการฝึกอบรม : ผู้บริหาร •ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต •การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายเครือข่าย ฯ (Search Engine) และ Electronic Mail

13 13 วัตถุประสงค์ •เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ •เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงาน ย่อยที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และการนำ ไปใช้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต •เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร

14 14 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร •ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต •การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายเครือข่าย ฯ (Search Engine) และ Electronic Mail •เรียนรู้การออกแบบเว็บไซท์ทั้งระบบอย่าง มืออาชีพ (Professional Web Designer)

15 15 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร ( ต่อ ) •Dreamweaver & Graphic Design เจาะลึก คำสั่งและสร้างเว็บให้สวยงามด้วยโปรแกรม Dreamweaver และ สร้างภาพกราฟิกด้วย Flash & Photoshop •PHP & Mysql สร้างเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมภาษา ยอดนิยม PHP

16 16 โครงการฝึกอบรม : บุคลากร ( ต่อ ) •Introduction to Systems analysis & Database Design การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบฐานข้อมูล •E-commerce for SMEs & OTOP พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจโลก ไร้พรหมแดน

17 17 วัตถุประสงค์ •เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรมีวิสัยทัศน์ และความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ •เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร –สร้างเว็บไซท์เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซท์ของจังหวัด –พัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลและระบบทุกด้านเข้า ด้วยกัน

18 18 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 19 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ •ทุกหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีสามารถทำให้ –ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง •ลดระยะเวลา & ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบถามข้อมูลด้วย ตัวเอง •เพิ่มรายได้ •ขยายโอกาส สร้างทางเลือกของการแข่งขัน –เว็บไซท์เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับประชาชน –ประชาชนสามารถทราบผลการดำเนินงานของจังหวัด –ประชาชนในจังหวัดพึงพอใจกับงานบริการ

20 20 เว็บไซท์ของจังหวัดอื่น ๆ

21 21 นราธิวาส

22 22 ปัตตานี

23 23 ตราด

24 24 ศรีสะเกษ

25 25 ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google