งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อนำเสนอ •วัตถุประสงค์ •ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด •แผนการดำเนินงานการจัดสร้างระบบ ฐานข้อมูล •ขั้นตอนการดำเนินงาน & ระยะเวลาใน การดำเนินงาน

4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ •เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มา เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้ข้อมูลเป็น เอกภาพ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ •เพื่อให้จังหวัดสามารถมีความเชื่อมโยงข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง หน่วยงาน •ระบบการให้บริการแบบรวมศูนย์การบริการ (One Stop Service) ณ จุดเดียวกัน

5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) •เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว –24 ชั่วโมง –7 วัน ต่อสัปดาห์ –365 วันต่อปี •ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต •เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ เครือข่ายอินทราเน็ต

6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขั้นตอนการพัฒนาระบบ •รวบรวมและศึกษาข้อมูลจังหวัดชลบุรี •วิเคราะห์ข้อมูล •ออกแบบฐานข้อมูลจังหวัดชลบุรี •ออกแบบเว็บไซท์ •ออกแบบหน้าจอสำหรับ – การบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ – ระบบสอบถามและรายงานที่สามารถเรียกดูข้อมูล – การ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

7 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน • ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และ ศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน • ระยะที่ 2 จังหวัดปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด – การรวบรวมข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ – สร้างระบบถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ หน่วยงานสามารถ Upload และ Download แฟ้มข้อมูลที่ ต้องการผ่านทางเว็บไซท์ของจังหวัด – จัดทำเว็บไซท์เพื่อบริการข้อมูล ในขั้นแรกจัดทำใน ลักษณะ Static Web site

8 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของ จังหวัด – การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย • ให้ทุกหน่วยงานจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาระบบเทศ โนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์การ (Back Office) และการพัฒนาระบบบริการประชาชน (Front Office) • ให้ทุกหน่วยงานจัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet ใน รูปแบบเว็บไซท์ – ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด • จัดทำระบบฐานข้อมูล MIS • จัดทำระบบฐานข้อมูล GIS – การพัฒนาบุคลากร – การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government

9 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แผนการดำเนินงาน ( ต่อ ) •ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัด – การนำระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อ สนับสนุนนโยบาย e-government •e-office •e-procurement •e-commerce •e-services

10 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ • จังหวัดชลบุรี – ประวัติความเป็นมา – ทำเนียบผู้บริหาร – วิสัยทัศน์ – ยุทธศาสตร์ – กำหนดงานราชการ – แผนที่และระยะทาง •ข้อมูล 45 ข้อที่ได้มีการจัดโครงสร้าง

11 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ ( ต่อ ) • ท่องเที่ยว – สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว – การเดินทาง – แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว – ตารางเวลาเดินรถ – โรงแรม : ที่พัก : ร้านอาหาร – ปฏิทินท่องเที่ยว •การประกาศข่าวสำคัญของจังหวัด เช่น – ข่าวประกวดราคา – ข่าวการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ – ข่าวการรับสมัครงาน

12 โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซท์ ( ต่อ ) •OTOP & e-commerce •News คือข่าว สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่มีความสำคัญภายในจังหวัดชลบุรี •links : ไปยังจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ – ส่วนราชการซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนกลางและ – ส่วนภูมิภาคโดยจะทำการแสดงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ – ส่วนที่ทำการ link ไปยัง website ต่างๆที่น่าสนใจ •สมุดเยี่ยม •ร้องทุกข์ถึงผู้ว่า •เกร็ดความรู้

13 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขั้นตอนการพัฒนาระบบ e-chonburi & ระยะเวลาในการดำเนินงาน

14 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขั้นตอนการพัฒนาระบบ •รวบรวมและศึกษาข้อมูลจังหวัดชลบุรี •วิเคราะห์ข้อมูล •ออกแบบฐานข้อมูลจังหวัดชลบุรี •ออกแบบเว็บไซท์ •ออกแบบหน้าจอสำหรับ – การบันทึกข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ – ระบบสอบถามและรายงานที่สามารถเรียกดูข้อมูล – การ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

15 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ •ระบบข้อมูลจังหวัด 45 ข้อ •ระบบฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี – สถานที่ที่ท่องเที่ยว – โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก … – การเดินทาง แผนที่ – สถิติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติ

16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ •ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการลงทุน – ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี – จำนวนโครงการ – เงินลงทุน – คนงาน – ธนาคารพาณิชย์ – การส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่น : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

17 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบที่ดำเนินการวิเคราะห์ และออกแบบ •ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (e-office) •ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

18 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอต้นแบบระบบ e-office และ e-commerce (OTOP)


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด บูรณาการเพื่อการพัฒนา ( CEO)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google