งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ. สารสนเทศรอบตัวเราที่มีอยู่มากมายอาจไม่ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้กับทุกคนใน ทุกสถานการณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ. สารสนเทศรอบตัวเราที่มีอยู่มากมายอาจไม่ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้กับทุกคนใน ทุกสถานการณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ

2 สารสนเทศรอบตัวเราที่มีอยู่มากมายอาจไม่ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้กับทุกคนใน ทุกสถานการณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับ ของสารสนเทศตามลักษณะของการนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

3 ระดับของสารสนเทศ 1. ระดับบุคคล สารสนเทศระดับบุคคล คือระบบที่ช่วยเสริม ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตจากการ ปฏิบัติงานให้กับแต่ละบุคคลในองค์กร มีการ ประยุกต์ที่ช่วยทำให้การทำงานในหน้าที่ รับผิดชอบส่วนบุคคลนั้นมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

4 ระดับของสารสนเทศ 2. สารสนเทศระดับกลุ่ม ในการทำงานที่ต้องมีการรวมกัน เพื่อให้ประสบ ความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการเป็นจุด กำเนิดของสารสนเทศระดับกลุ่ม ซึ่งจะช่วย เสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเอื้อประโยชน์ ร่วมกันสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการ ทำงานของกลุ่มบุคคล

5 ระดับของสารสนเทศ ( ต่อ ) เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะ ข้อมูล สารสนเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยี พื้นฐานต่างๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบุคคลทำให้สามารถใช้ทรัพยากร ร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ รวมถึงโปรแกรม ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มงานซึ่ง สามารถจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ แฟ้มหรือฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่ในเครือข่าย เดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการ ปรับปรุงร่วมกันได้

6 ระดับของสารสนเทศ 3. สารสนเทศระดับองค์กร สารสนเทศระดับองค์กร คือ สารสนเทศที่ สนับสนุนงานขององค์กรใน ภาพรวม ระบบในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานร่วมกันของ หลายกลุ่มงาน มีการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างกลุ่มงาน สารสนเทศระดับองค์กรใช้สำหรับสนับสนุนการ บริหารและจัดการในระดับ ที่สูงขึ้นกว่ากลุ่มงาน เนื่องจากสามารถนำข้อมูล จากกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการตัดสินใจโดยรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มงานมา แสดงในรูปแบบสรุป

7 การเก็บรักษาข้อมูล 1. การจัดเก็บข้อมูล 2. การสำเนาข้อมูล 3. การปรับปรุงข้อมูล

8 แบบฝึกหัดบทที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการจัดการสารสนเทศ ตามความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ. สารสนเทศรอบตัวเราที่มีอยู่มากมายอาจไม่ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้กับทุกคนใน ทุกสถานการณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google