งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ

2 ระดับของสารสนเทศ สารสนเทศรอบตัวเราที่มีอยู่มากมายอาจไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้กับทุกคนในทุกสถานการณ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับของสารสนเทศตามลักษณะของการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

3 ระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล
สารสนเทศระดับบุคคล คือระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบัติงานให้กับแต่ละบุคคลในองค์กร มีการประยุกต์ที่ช่วยทำให้การทำงานในหน้าที่รับผิดชอบส่วนบุคคลนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4 ระดับของสารสนเทศ 2. สารสนเทศระดับกลุ่ม ในการทำงานที่ต้องมีการรวมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการเป็นจุดกำเนิดของสารสนเทศระดับกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเอื้อประโยชน์ร่วมกันสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการทำงานของกลุ่มบุคคล

5 ระดับของสารสนเทศ (ต่อ) เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบุคคลทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ รวมถึงโปรแกรม ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มงานซึ่งสามารถจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแฟ้มหรือฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงร่วมกันได้

6    ระดับของสารสนเทศ 3. สารสนเทศระดับองค์กร สารสนเทศระดับองค์กร คือ สารสนเทศที่สนับสนุนงานขององค์กรใน ภาพรวม ระบบในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของ หลายกลุ่มงาน มีการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มงาน สารสนเทศระดับองค์กรใช้สำหรับสนับสนุนการบริหารและจัดการในระดับ ที่สูงขึ้นกว่ากลุ่มงาน เนื่องจากสามารถนำข้อมูลจากกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการตัดสินใจโดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานมา แสดงในรูปแบบสรุป

7 การเก็บรักษาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสำเนาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล

8 แบบฝึกหัดบทที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการจัดการสารสนเทศตามความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ระดับของสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google